II posiedzenie Krajowej Rady PZD

1708.2015

13 sierpnia 2015 r. odbyło się w Warszawie II posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Porządek obrad był bardzo obszerny, ponieważ Krajowa Rada musiała podjąć decyzje w wielu ważnych dla Związku sprawach.

Krajowa Rada wysoko oceniła przebieg, przygotowanie i wyniki XII Krajowego Zjazdu Delegatów, który odbył się 2-3 lipca w Warszawie. Uznała, że był to jeden z najlepiej przeprowadzonych zjazdów pod względem organizacyjnym i merytorycznym. Krajowa Rada po omówieniu XII Krajowego Zjazdu Delegatów wydała stanowisko w sprawie jego oceny: Stanowisko KR PZD w sprawie oceny przebiegu XII Krajowego Zjazdu Delegatów PZD

Krajowa Rada przedyskutowała również zjazdy okręgowe. Uznano, że we wszystkich okręgach przygotowania przeprowadzono w sposób sprawny i zgodny z wymogami statutowymi. Zjazdy były prawomocne i wykonały swoje obowiązki. Ich przebieg dowiódł dojrzałości delegatów, ich oddania i zaangażowania w sprawy ogrodów i Związku. Na posiedzeniu oceniono również sprawozdania okręgowych komisji rewizyjnych i okręgowych komisji rozjemczych. Dokonano także oceny sprawozdań finansowych okręgowych zarządów. Po przeprowadzonej dyskusji Krajowa Rada wydała stanowisko w sprawie oceny okręgowych zjazdów delegatów: Stanowisko KR PZD w sprawie okręgowych zjazdów delegatów PZD

Podczas obrad podjęto także temat realizacji art. 76 ustawy o ROD przez Związek, samorządy i Skarb Państwa. Krajowa Rada wydała stanowisko w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD, w którym zaapelowała o podejmowania niezwłocznych działań w zakresie potwierdzenia prawa na rzecz PZD: Stanowisko KR PZD w sprawie zintensyfikowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

Krajowa Rada uchwaliła regulamin KR PZD. Określa on tryb pracy i działań KR. Powołano także osiem stałych komisji problemowych: oświaty ogrodniczej, polityki finansowej, do spraw inwestycji i pozyskiwania środków unijnych i krajowych, polityki społecznej, prawno-statutową, do spraw gospodarki gruntami, konkursową, do spraw medialnych oraz promocji ogrodów i Związku.

Krajowa Rada ustaliła priorytetowe zadania wynikające z programu z XII Krajowego Zjazdu Delegatów do realizacji przez struktury Związku. Zaliczyła do nich: prowadzenie dalszych aktywnych działań zmierzających do rejestracji statutu, zorganizowanie szkoleń dla członków zarządów ROD i komisji rewizyjnych w sprawach programowych, statutowych i ustawowych, pozyskiwanie środków unijnych i krajowych dla rozwoju ogrodów, wdrożenie i przestrzeganie ustawy o ROD, propagowanie wydawnictw związkowych, tworzenie pozytywnego wizerunku Związku w mediach oraz aktywne włączenie się Związku w działania zmierzające do uchwalenia ustawy reprywatyzacyjnej.

Krajowa Rada przyjęła także treść listu otwartego do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf o ponowne rozważenie zasadności poglądów formułowanych na temat ustawy o ROD. Zapewniono w nim, że PZD jest gotów do udzielenia wszelkich informacji, które Pani Profesor uznałaby za konieczne dla pełnego zbadania sprawy. Krajowa Rada jest głęboko przeświadczona, że pełniejsze zapoznanie się z realiami obszaru regulowanego ustawą o ROD wpłynie na zmianę opinii Pani Profesor na temat zapisów ustawy, która jest powszechnie akceptowana przez ogół działkowców w Polsce: List otwarty Krajowej Rady PZD do Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego prof. dr hab. Małgorzaty Gersdorf