Stanowisko Prezydium Krajowej Rady PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

2708.2015

STANOWISKO

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 26 sierpnia 2015 r.

w sprawie priorytetowych zadań dla struktur PZD w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76

ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z dotychczasową realizacją regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD oraz uwzględniając stanowisko Krajowej Rady PZD w tej sprawie przyjmuje następujące priorytetowe zadania do realizacji przez struktury Związku:

  1. Objęcie przez OZ PZD regulacją stanu prawnego wszystkich ROD, które spełniają przesłanki określone w art. 76 ustawy o ROD poprzez niezwłoczne złożenie stosownych wniosków do właścicieli gruntów (gmin/Skarbu Państwa). Aby wywiązać się z zadania OZ PZD, które nie złożyły dotychczas wszystkich wniosków winny przyjąć własne harmonogramy pracy, należycie wykorzystując zasoby personalne okręgu oraz korzystając z pomocy aktywu społecznego.
  2. Podjęcie szczególnie pilnych prac w tym względzie przez następujące OZ PZD: w Łodzi, w Gdańsku, w Warszawie, w Krakowie, w Szczecinie, w Katowicach, w Lublinie, gdyż uwzględniając dotychczasowy niski poziom realizacji i wielkość zadania, zagrożenie złożenia w wymaganym terminie wniosków do wszystkich ROD jest największe. Okręgi te winny w okresach dwutygodniowych składać do KR PZD informacje o podejmowanych działaniach i rezultatach.
  3. Podjęcie przez przedstawicieli OZ PZD rozmów z władzami jednostek samorządów terytorialnych i starostami reprezentującymi Skarb Państwa mających na celu przedstawienie problemu regulacji stanu prawnego gruntów ROD oraz argumentów prawnych, społecznych i oczekiwań działkowców w tym względzie. Rozmowy te są niezbędne, gdyż rozpatrywanie wniosków i wydawanie decyzji potwierdzających na rzecz PZD prawo użytkowania jest na bardzo niskim poziomie. Należy ustalić przyczyny wpływające na przedłużający się proces decyzyjny władz.
  4. Do działań i rozmów w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD należy włączyć zarządy ROD oraz zainteresować radnych celem uzyskania ich poparcia dla PZD i przyspieszenia działań. W te działania można również włączyć posłów i senatorów. W szczególności, że znajdujemy się przed wyborami parlamentarnymi.
  5. Podjęcie przez OZ PZD działań odwoławczych poprzez składanie zażaleń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we wszystkich nieuzasadnionych przypadkach przedłużania lub niepodejmowania postępowania przez odpowiednie organy w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji na rzecz PZD.
  6. Traktowanie zagadnienia regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku, jako zadania priorytetowego zabezpieczającego prawa PZD i działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że dotychczasowy poziom złożenia wniosków przez OZ jest niezadawalający. W skali kraju zostały złożone wnioski w stosunku do 65 % powierzchni podlegającej regulacji. Niektóre OZ mają w tym względzie wiele jeszcze do zrobienia.

Prezydium KR PZD stwierdza także, że stopień realizacji już złożonych wniosków przez odpowiednie władze jest bardzo niski. Szczególnie ma to znaczenie wobec faktu, że ustawodawca przewidział dwuletni okres na ewentualną likwidację ogrodów na podstawie art. 75 ustawy o ROD, które nie spełniają kryteriów wymaganych do regulacji stanu prawnego. Zatem do 19 stycznia 2016 roku, kiedy mija ten czas pozostało aktualnie niespełna pięć miesięcy, wiec działania należy na wszystkich płaszczyznach maksymalnie zintensyfikować, aby zabezpieczyć prawnie jak największą liczbę ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że nie ma przyzwolenia na zmarnowanie szansy, jakie w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD daje ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 13 grudnia 2013 roku.

Prezydium Krajowej Rady PZD ten temat będzie na bieżąco monitorować, prezentować go na posiedzeniach plenarnych Krajowej Rady PZD oraz omawiać na naradach a także będzie oczekiwało pisemnych informacji ze strony Okręgów w zakresie podejmowanych działań i rezultatów.