Komunikat KR PZD w sprawie pozyskiwania środków z budżetu gminy

2310.2015

Krajowa Rada PZD przypomina zarządom ROD o możliwości ubiegania się o dotacje celowe z budżetu Gmin. Obecne unormowania zawarte w art. 17 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. Zatem warto potrzebami ogrodów i działkowców zainteresować włodarzy gmin pamiętając, że gminy mają obowiązek do dnia 15 listopada każdego roku opracować projekt planu budżetu swojej gminy, który następnie zazwyczaj do końca roku musi zostać uchwalony. Dlatego też zarządy ROD nie powinny zwlekać, gdyż w tej sprawie należy wykazać aktywność. Ujęcie w budżetach gmin środków finansowych, które mogą zostać przeznaczone na dotacje dla ROD, daje realne podstawy przeznaczenia tych środków na konkretne potrzeby w zakresie inwestycji i modernizacji infrastruktury ogólnoogrodowej ROD, a więc sieci energetycznych, wodociągowych, placów zabaw, siłowni plenerowych, ogrodzeń itp.

Zarządy ROD najlepiej wiedzą jakie są potrzeby w zarządzanych przez nich ogrodach i winny w tym względzie opracować stosowne wnioski. Teraz jest również czas na przygotowanie się do przyszłorocznych walnych zebrań, które zgodnie z § 64 pkt.8 statutu PZD, mają prawo decydować o przyjęciu do realizacji konkretnego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD oraz jego finansowaniu. Zatem jeśli zarządy ROD już dziś określą potrzeby ROD w tym względzie i zadbają o ujęcie w budżetach gmin środków z przeznaczeniem na inwestycje i remonty, to w przyszłym roku, będą mogły na walnym zebraniu zaprezentować wniosek w zakresie realizacji zadania oraz wskazać na możliwość dofinansowania zadania z budżetu gminy. Pozyskanie takich środków obniży w tym względzie wielkość partycypacji finansowej wszystkich działkowców. To ostatni moment, aby zarządy ROD mogły zgłosić swoje propozycje do przyszłorocznego budżetu gmin, właściwych ze względu na położenie ogrodu. Szczegółowe informacje na ten temat i terminy spotkań z mieszkańcami można znaleźć na stronach internetowych poszczególnych gmin.

Krajowa Rada PZD zachęca do składania wniosków i udziału w konsultacjach nad gminnymi budżetami. To jedna z wielu możliwości pozyskania środków finansowych na inwestycje w ROD, które są urządzeniami użyteczności publicznej i służą działkowcom oraz całemu społeczeństwu.

Szczegółowe regulacje w zakresie sporządzania budżetu gminy można znaleźć w ustawie o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku – art. 211, art. 233 oraz art. 234. ( DZ. U. nr 157 poz. 1240 z 2009 z póź. zm.)