Komunikat KR PZD w sprawie regulacji stanu prawnego gruntów ROD

0112.2015

Krajowa Rada PZD na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2015 r. zapoznała się ze stanem zaawansowania działań w zakresie regulacji stanu prawnego gruntów ROD na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Temat jest na bieżąco monitorowany, gdyż regulacja stanu prawnego gruntów ROD jest niezwykle istotna dla dalszego ich funkcjonowania oraz zabezpieczenia praw działkowców i PZD. Dotychczas zakwalifikowano 1684 ROD o powierzchni bliskiej 10tyś ha do regulacji stanu prawnego na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

Dzięki zaangażowaniu wszystkich struktur PZD do gmin lub Skarbu Państwa , jako właścicieli gruntów zostały złożone wnioski w stosunku do 1380 ROD o powierzchni blisko 8500 ha, co stanowi 85 % powierzchni podlegającej regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD.

Zgodnie z art. 76 ustawy o ROD należy wykazać, że w dniu wejścia w życie tej ustawy ogród spełniał jedną z czterech przesłanek (teren ROD przeznaczono w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod ogród działkowy, albo ROD funkcjonuje ponad 30 lat, a nabycie własności gruntu przez Skarb Państwa czy też gminę nastąpiło w związku z zakładaniem bądź funkcjonowaniem na nim ogrodu, albo ogród, w chwili wejścia w życie ustawy o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. miał ustaloną lokalizację stałą, albo przekształcił się z ogrodu czasowego w stały na mocy przepisów tejże ustawy).

Krajowa Rada PZD stwierdziła, że działkowcy mogli się przekonać, że ustawa „działa” z korzyścią dla nich, gdyż PZD uzyskał decyzje na mocy których potwierdzone zostało na rzecz PZD prawo użytkowania do gruntów o powierzchni ponad 1751 ha na której funkcjonują 320 ROD.

Krajowa Rada PZD stwierdza, że uprawnione organy właścicieli gruntów ( gmin/Skarbu Państwa) zbyt wolno rozpatrują wnioski złożone przez Związek, narzucają wymagania nie przypisane prawem w zakresie składanych dokumentów lub co gorsza w ogóle nie wszczynają postępowań. Kwestia ta wymaga podjęcia rozmów z włodarzami miast i interwencji ze strony struktur Związku i działkowców. Związek nadal będzie podejmować przewidziane prawem działania i wzmożone wysiłki w obronie ROD. Za najistotniejsze działanie uznano złożenie w terminie do 18 stycznia 2016 r. wniosków w stosunku do wszystkich ROD kwalifikujących się do regulacji na podstawie art. 76 ustawy o ROD. Z uwagi na pozostały czas należy zintensyfikować w tym względzie działania, aby pozostałe jeszcze około 1500 ha objąć regulacją prawną. Należy pamiętać, że ustawa dała dobre rozwiązania prawne i nie wolno tej możliwości zaprzepaścić .

Krajowa Rada PZD zaapelowała o wzmożony wysiłek aby w działaniach w zakresie regulacji stanu prawnego ROD, nie pominąć żadnego ROD, który spełnia kryteria wymienione w art. 76 ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku.