Obradowało Prezydium Krajowej Rady PZD

2312.2015

W dniach 17-18 grudnia br. w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Prezes PZD Eugeniusz Kondracki. Prezydium pozytywnie oceniło przebieg i wyniki IV posiedzenia KR PZD, które odbyło się w dniu 25 listopada 2015 r., uznając, że podjęto ważne dla rozwoju ogrodów i Związku tematy oraz zagadnienia.

Podczas posiedzenia Prezydium zajęło się sprawą przeciwdziałania problemowi budownictwa ponadnormatywnego oraz zamieszkiwania na terenie działek w ROD. Krajowa Rada zobowiązała bowiem Prezydium do podjęcia uchwały wykonawczej, która ma wskazać, jakie działania w tej sprawie mają podejmować poszczególne organa Związku. W podjętej przez Prezydium KR PZD uchwale w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD, opisano zadania dla okręgowych zarządów w celu zapobiegania i wyeliminowania zjawiska budownictwa ponadnormatywnego na terenie działek w ROD. Wskazano m.in. na potrzebę informowania działkowców o obowiązujących przepisach prawnych dotyczących altan ogrodowych oraz konsekwencjach ich nie przestrzegania, systematycznego przeglądu zagospodarowania działek w ROD oraz monitorowania prac na terenie ogrodu związanych z budową, rozbudową czy nadbudową altan oraz podejmowania stosownych decyzji w stosunku do działkowców naruszających obowiązujące przepisy prawne.

Uchwała w sprawie przeciwdziałania budownictwu ponadnormatywnemu oraz zamieszkiwaniu na terenie działek w ROD.

Jak co roku, do 30 kwietnia we wszystkich ROD powinny odbyć się walne zebrania sprawozdawcze. Walne zebranie jest najwyższym organem PZD w ROD, który podejmuje najważniejsze dla funkcjonowania ROD decyzje. Prezydium KR PZD podjęło uchwałę wprowadzającą  wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych w okresie całej kadencji w Polskim Związku Działkowców. Na opracowanie wytycznych do ich przeprowadzenia oraz formularzy dokumentów  na okres kadencji, pozwoliło wdrożenie ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych oraz zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym statutu PZD, uchwalonego na XII Krajowym Zjeździe Delegatów PZD. Wzory druków do przeprowadzania tych zebrań oraz uchwała z wytycznymi zostaną opublikowane w styczniowym numerze Biuletynu Informacyjnego, a także zostaną wydane w formie pomocnej broszury z przeznaczeniem dla wszystkich Zarządów ROD.

Uchwała w sprawie wprowadzenia wytycznych określających zasady odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie niniejszej kadencji w PZD oraz wzorów druków do przeprowadzenia tych zebrań.

Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji.

Jednym z priorytetowych zadań wynikających z XII Krajowego Zjazdu PZD, jest pozyskiwanie środków unijnych na rozwój rodzinnych ogrodów działkowych. W tym celu zarówno Krajowa Rada PZD, jak i okręgi podjęły szereg działań zmierzających do wyzwolenia inicjatyw w ogrodach, aby występowały o dotacje z funduszy unijnych. W wielu województwach, w których działają Regionalne Programy Operacyjne, ogłoszono już terminy naboru wniosków umożliwiających uzyskanie wsparcia finansowego. Niekiedy zakończenie procesu składania wniosków przypada w terminie, który uniemożliwia już przygotowanie wniosków na walnym zebraniu w ROD, które jest jedynym organem uprawnionym do wyrażania zgody na realizację inwestycji i remontów w ROD. Zatem, aby nie zamykać tym ogrodom możliwości skorzystania ze środków unijnych, Prezydium KR PZD postanowiło upoważnić zarządy ROD do składania wniosków o dotacje unijne przed uzyskaniem zgody walnego zebrania na realizację zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD. Jednakże warunkiem koniecznym jest późniejsze potwierdzenie przez walne zebranie działań podjętych przez zarząd ROD. W sprawie tej podjęto uchwałę.

Uchwała w sprawie upoważnienia zarządów ROD do występowania z wnioskami o wsparcie finansowe z Funduszy Europejskich.

Ponadto Prezydium podjęło nową uchwałę w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w rodzinnych ogrodach działkowych, która uwzględnia przepisy ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 r. oraz przepisy zawarte w nowym statucie.

Uchwała w sprawie zasad ustalania i rozliczania opłaty wodnej w ROD.

Prezydium Krajowej Rady PZD zdecydowało także, że Związek przyłączy się do zaszczytnego grona organizacji wspierających energetykę odnawialną zrzeszonych pod społecznym ruchem „Więcej niż energia”. W opinii członków Prezydium, to wyjątkowo wartościowy i cenny projekt, mający na celu aktywizację społeczeństwa na rzecz wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne, poprzez wykorzystanie energii odnawialnej.

Ponadto podjęto także uchwały wydawnicze w sprawie Biuletynu Informacyjnego, Informatora Działkowca, oraz pisma Działkowiec.

Uchwały wydawnicze