Komunikat KR PZD w sprawie udzielonych ROD dotacji

0801.2016

Polski Związek Działkowców na realizację zadań inwestycyjno-remontowych, co roku udziela wsparcia dla ROD w formie dotacji. W 2015 r. przekazał na rzecz 540 rodzinnych ogrodów działkowych środki finansowe w formie dotacji w wysokości ponad 3miliony 600 tys. złotych. Środki przeznaczane są dla ROD, które podejmują się realizacji zadań związanych z budową nowej lub modernizacją istniejącej ogólnoogrodowej infrastruktury. Mówiąc o ogólnoogrodowej infrastrukturze, zgodnie z definicją wynikająca z ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD należy mieć na myśli infrastrukturę i urządzenia, które znajdują się na terenie rodzinnego ogrodu działkowego i są przeznaczone do wspólnego używania przez osoby korzystające z działek oraz służącą do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnego ogrodu działkowego. Inwestowanie w szczególności w ogrodzenia ogrodów, aleje i drogi ogrodowe, place zabaw, hydrofornie, sieci wodociągowe i energetyczne, parkingi, monitoring, świetlice itp. jest w pełni uzasadnione, gdyż spełnia oczekiwania działkowców. Przedkłada się to na poprawę warunków użytkowania działki w takim ogrodzie, jak również na poprawę  wizerunku ROD oraz wizerunku PZD jako całości organizacji.

Zarząd ROD najlepiej zna potrzeby ogrodu i oczekiwania działkowców, potrafi ocenić rzeczywiste potrzeby w tym zakresie, a dążąc do wyposażenia ROD w niezbędną infrastrukturę ogrodową w celu zapewnienia optymalnych warunków do korzystania z działek i funkcjonowania ROD, wypełnia unormowania wynikające z regulaminu ROD (§ 31 ust. 2). Oczywiście aby rozpocząć realizację  zadania inwestycyjnego lub remontowego musi zgodnie z § 64  pkt 8 statutu PZD uzyskać zgodę walnego zebrania w formie oddzielnej uchwały dla każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego. Zarząd ROD przygotowując na walne zebranie wniosek wskazuje w nim między innymi przewidywany koszt prac, potwierdzony wstępnym kosztorysem robót, termin realizacji zadania oraz źródła finansowania w tym ewentualne spodziewane dotacje od organów wyższych PZD lub samorządu terytorialnego. Możliwość uzyskania wsparcia finansowego przy realizacji tych zadań ma ogromne znaczenie przy podejmowaniu decyzji oraz przy prowadzeniu inwestycji czy remontów w ROD. Mobilizuje to także samych działkowców, którzy wiedzą, że mogą liczyć na wsparcie Związku. Dotychczasowe działania PZD potwierdzają, że wszechstronny rozwój rodzinnych ogrodów działkowych jest zadaniem priorytetowym. Temu służy funkcjonujący w PZD program „ Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych- ROD XXI wieku”. Program zakłada unowocześnianie infrastruktury ROD poprzez budowę nowej infrastruktury, remont i modernizację już istniejącej oraz dostosowanie jej do potrzeb związanych z ochroną środowiska, bezpieczeństwem, edukacją społeczeństwa oraz koncepcją „ otwartych ogrodów”. Potrzeby w tym zakresie są duże, gdyż około 70 % ROD funkcjonujących w PZD to ogrody liczące ponad 30 lat, a więc jeśli była tam wybudowana podstawowa infrastruktura techniczna, to po dziesiątkach lat eksploatacji uległa ona dekapitalizacji i wymaga obecnie remontu lub modernizacji. Realizacja tych potrzeb dotychczas w głównej mierze odbywa się przy partycypacji działkowców i wsparciu finansowym PZD. Pieniądze, jakie dotychczas udało się pozyskać na inwestycje z zewnątrz nie przekraczają 1 % wszystkich środków jakie przeznaczane są na inwestycje. Obecne unormowania prawne zawarte w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o ROD, dają podstawy prawne gminom do udzielenia dotacji przeznaczonej na rozwój ROD, a w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, o ile wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do ROD. wykazać aktywność. Zatem warto potrzebami ogrodów zainteresować także włodarzy gmin.

PZD udziela dotacji dla ROD że środków zgromadzonych na wydzielonym funduszu celowym- Funduszu Rozwoju, którego środki mogą i są przeznaczane na rozwój ROD w tym dofinansowanie inwestycji i remontów w ROD. Okręgi mają przyjęte własne kryteria i zasady udzielania dotacji dla ROD. Zarówno inwestycje i remonty w ROD, jak i udzielane dotacje pozostają pod szczególnym nadzorem Związku. Co prawda, decyzje o podjęciu i realizacji zadania inwestycyjno-remontowego należą do walnego zebrania ROD, a prowadzeniem inwestycji zajmuje się Zarząd ROD, to również Związek posiada odpowiednie służby inwestycyjne, które udzielą fachowej pomocy i czuwają nad właściwym wydatkowaniem dotacji. Teraz, przed zbliżającym się okresem walnych zebrań, jest czas aby zarządy ROD określiły jakie zadania wymagają najpilniejszej realizacji, przygotowały wniosek na walne zebranie a po przyjęciu zadania do realizacji miały świadomość, że mogą się zwrócić do właściwego Okręgu PZD o fachową pomoc i wsparcie finansowe w formie dotacji. Świadczą o tym przekazane dla ROD w latach 2012-2015 środki w formie dotacji obejmujące blisko 3800 ROD na łączna kwotę ponad 39 milionów 500 tyś. złotych. Pamiętajmy, że działkowcy oczekują, aby wizerunek ich ogrodu się zmieniał, aby poprawiały się standardy funkcjonowania ogrodów w zakresie nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej. Kreowanie polityki inwestycyjnej ma na celu rozwój ROD i należy do priorytetowych zadań wszystkich struktur PZD.