Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku

2101.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie wykorzystania środków finansowych na inwestycje i remonty w ROD w 2016 roku

Polski Związek Działkowców w 2016 roku przeznacza znaczne środki na inwestycje i remonty w ROD. Środki zgromadzone są na Funduszach Rozwoju, zarządzanych przez właściwe prezydia okręgowych zarządów PZD.

Środki zgromadzone na tych funduszach pochodzą przede wszystkim od podmiotów zewnętrznych, jakie otrzymuje PZD w ramach odszkodowań za nieodtwarzaną infrastrukturę ROD w związku z ich likwidacjami. Często dotyczy to częściowych likwidacji, gdzie nie dochodzi do odtwarzania ogrodu. W pierwszej kolejności z tych środków skorzystają likwidowane ogrody, w których po częściowej likwidacji musi zostać dostosowana infrastruktura, aby zapewnić normalne ich funkcjonowanie. W dalszej kolejności o środki te mogą ubiegać się wszystkie pozostałe ROD, które w ramach obowiązujących w PZD procedur w zakresie realizacji programów inwestycyjno-remontowych i ich finansowania podejmują działania w tym zakresie. Środki te są wydatkowane na podstawie preliminarza finansowego OZ przyjętego na dany rok oraz w oparciu o własne kryteria OZ w sprawie udzielania dotacji dla ROD i ich rozliczania.

Ponieważ zbliżają się walne zebrania w ROD, zachęcamy zarządy ROD do podjęcia w ogrodach niezbędnych działań mających na celu podjęcie inicjatyw inwestycyjnych. Zatem należy przygotować własny program zadań niezbędnych do realizacji w ROD, przedstawić go na walnym zebraniu, uzyskać aprobatę walnego zebrania w formie uchwały na realizację konkretnych zadań inwestycyjno- remontowych. W określeniu źródeł finansowania takich zadań niezbędna jest partycypacja działkowców. Zaś środki będące w dyspozycji okręgów, które można otrzymać w formie dotacji, stanowią uzupełnienie wkładu własnego ROD.

Największą szanse na dotacje będą miały ogrody, które w swoich programach inwestycyjnych odniosą się do inwestowania w podstawową infrastrukturę, jak w: ogrodzenia, aleje, sieć energetyczna i wodociągowa, budynki administracyjne i magazynowe, place zabaw, oświetlenie ogrodu itp. Chodzi w tym zakresie nie tylko o nowe inwestycje ale także odnoszące się do modernizacji i remontów dotychczasowej infrastruktury.

Analizując okręgowe fundusze rozwoju, największe szanse na uzyskanie dotacji  mają ogrody z terenu działania okręgowych zarządów w: Gdańsku, Lublinie, Słupsku, Wrocławiu oraz ROD podlaskie, podkarpackie, sudeckie, śląskie, świętokrzyskie, toruńsko-włocławskie, warmińsko–mazurskie a także mazowieckie w tym warszawskie. W pozostałych okręgach środki są skromniejsze ale również istnieją.

Ponadto zarządy ROD winny we współpracy z Okręgami korzystać ze wsparcia finansowego w ramach : programów unijnych, Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, programów obywatelskich, dotacji celowych z budżetów gminnych a także w ramach programu rządowego Senior-WIGOR, którego środki pozostają w dyspozycji samorządów.

Tylko szerokie zmasowane działania wszystkich struktur Związku mogą znacznie zmienić funkcjonowanie i znaczenie ROD z pożytkiem dla samych działkowców a także mieszkańców miast. Zachęcamy do zapoznania się z przyjętym przez PZD programem „Unowocześnianie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych- ROD XXI wieku” i uchwałą KR PZD w tej sprawie (Biuletyn Informacyjny KR PZD nr 8/2014)

Struktury Związku są do dyspozycji w realizacji tego programu przez zarządy ROD, a celem jest lepsze zagospodarowanie ogrodów.

Prezydium Krajowej Rady PZD Warszawa, dnia 20 stycznia 2016 r.