Gdańsk - dotacje z Ochrony Środowiska

0802.2016

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza, że istnieje możliwość ubiegania się o przyznanie dotacji na niżej wymienione zadania:

1)      zamiana ogrzewania węglowego na ekologiczne: elektryczne, gazowe, podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,

2)      instalacja kolektora słonecznego,

3)      likwidacja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni poprzez przyłączenie  do miejskiej sieci kanalizacyjnej,

4)      demontaż, transport i utylizacja odpadów zawierających azbest – przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych, elewacji na obiektach budowlanych oraz rur zsypowych,

5)      zagospodarowanie wód opadowych poprzez ich retencjonowanie i/lub odprowadzanie do gruntu, wód, kanalizacji deszczowej.

Dotacja przekazywana jest w formie zwrotu udokumentowanych wydatków, związanych z realizacją  zadania po jego zakończeniu.

Szczegółowe informacje można znaleźć pod:

oraz w:

Wydział Środowiska, Referat Polityki Ekologicznej ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk siedziba Wydziału Środowiska: ul. Kartuska 5 pokój nr 315, tel. 323 68 23

Zwracamy szczególną uwagę na to aby zapoznać się z wytycznymi prawnymi w tym:

 

Przykładowo ogrody jako jednostki stowarzyszenia mogą pozyskać dotację na instalację kolektora słonecznego 50% łącznej wartości wydatków, nie więcej niż 2.000 zł (§ 10 ust. 2 Regulaminu z późniejszymi zmianami). Przypominamy jednocześnie, że złożenie odpowiedniego wniosku o dotację musi być poprzedzone uzyskaniem właściwego pełnomocnictwa z Okręgowego Zarządu PZD.

Jednocześnie informujemy, że podobne procedury obowiązują na terenie innych miast i gmin. Szczegóły należy ustalać z właściwymi wydziałami ochrony środowiska.