Stanowisko KR PZD ws. ponadnormatywnych altan i zamieszkiwania w ROD

2302.2016

Zgodnie z przepisami prawa budowlanego, ustawy o ROD i regulaminu ROD na działce można wybudować altanę, której powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m². Ustawa o ROD w art. 12 wyraźnie zakazuje również zamieszkiwania na działce. W ślad za tym regulamin ROD także zawiera przepisy dotyczące wymiarów altany i jej przeznaczenia. Wynika to nie tylko z woli ustawodawcy i Związku, który podkreślił, że rolą ogrodów jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, ale również z idei ogrodów działkowych, ich tradycji i uregulowań prawnych kształtowanych na przestrzeni wielu pokoleń.

Z badań nadesłanych przez okręgowe zarządy jasno wynika, że wbrew doniesieniom medialnym daje się zauważyć zahamowanie budownictwa ponadnormatywnego na działkach, ponieważ altany o powierzchni przekraczającej dopuszczalne normy stanowią jedynie 1,02% wszystkich altan, w których mieszka tylko 0,7% działkowców. Wyraźnie zatem widać, że problem jest marginalny w skali kraju, ponieważ przeważająca większość działkowców przestrzega przepisów zawartych w ustawie o ROD i prawie wewnątrzzwiązkowym. (czytaj więcej)