Walne Zebranie w ROD im. Sikorskiego w Kwidzynie

1403.2016

W Rodzinnym Ogrodzie Działowym im. gen. Władysława Sikorskiego w Kwidzynie w dniu 5 marca br. odbyła się sprawozdawcza konferencja Delegatów członków PZD w ROD.

SONY DSC

W konferencji uczestniczyli delegaci wybrani na zebraniach sektorów w 2015 roku, którzy zgodnie ze Statutem PZD zachowują swoją kandydaturę na lata kadencji. W zebraniu uczestniczyli zaproszeni na prośbę działkowców przedstawiciele Policji i Straży Miejskiej w Kwidzynie. Również w śród gości był przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku,  Tadeusz Konicki, który jako organ nadrzędny nad ROD, czuwał nad zgodnym ze Statutem PZD przebiegiem konferencji. Były również na zaproszenie kwidzyńskie media.

SONY DSC

Zebranie otworzył prezes zarządu ROD Jarosław Parus. Na przewodniczącego zebrania wybrano Bolesława Telegę. Wybrano dwie komisję: komisję mandatową, której przewodniczącym został Witold Radomski i komisję uchwał i wniosków, której przewodniczącym został Edward Cybulski. Konferencja zatwierdziła sprawozdania merytoryczne i finansowe zarządu za 2015 rok i przyjęła plan pracy merytoryczny i finansowy na 2016 rok. Konferencja uchwaliła również wysokość poszczególnych opłat ogrodowych w ROD na 2016 rok:

SONY DSC

opłatę ogrodową przeznaczoną na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD, a w szczególności wydatki na utrzymanie porządku i czystości, bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej, ubezpieczenia, podatki i inne opłaty publicznoprawne, zarządzanie ROD, w wysokości 47 gr. od 1 m2 powierzchni swojej działki.

opłatę ogrodową wodną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach wody wewnątrz ogrodu w wysokości 50 gr. od działki.

opłatę ogrodową energetyczną przeznaczoną na pokrycie strat w przesyłach energii wewnątrz ogrodu w wysokości 10 zł. od działki.

opłatę ogrodową tzw. partycypację działkowca w zadaniu inwestycyjnym i remontowym

20 zł. od działki.

Termin opłacania opłat ogrodowych ustalono do 30 czerwca br.

Średnia roczna opłata za użytkowanie działki o powierzchni np. 350 m2 wynosi 195 zł.

Dodatkowo działkowiec ponosi koszt za zużytą wodę i prąd na swojej działce.

Zebranie przebiegało w miłej atmosferze, jednak zawsze tam, gdzie jest mowa o pieniądzach nie braknie gorącej dyskusji.

ROD im. gen. Sikorskiego jest największym ogrodem w naszym mieście. W rym roku obchodzi okrągły jubileusz, 70 rocznicę założenia. Udokumentowana data to 1946 rok. Gospodaruje na 24 ha, posiada 651 członków. Warto wspomnieć, że ogrody utrzymują się z własnych opłat ogrodowych, wspomagane dotacjami na inwestycje i remonty z funduszy Okręgowego Zarządu i Krajowej Rady PZD. Ale po wejściu w życie nowej ustawy o ROD z 13 grudnia 2013 roku, mogą sięgać też po fundusze UE i powinny być wspierane z budżetów lokalnych.

Ogrody są dziedziną życia społecznego, przyczyniają się do zaspokajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków do aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody. Dlatego powinny być stałym elementem infrastruktury gmin i być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra społeczności lokalnej obecnej i przyszłych pokoleń.

Jarosław Parus