Obradowała Krajowa Rada PZD

2403.2016

W Warszawie, 22 marca 2016 r. odbyło się VI w tej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku.

Prezes przedstawił aktualną sytuację związaną z wystąpieniami Rzecznika Praw Obywatelskich, interpelacją Poseł Krystyny Sibińskiej, a także inicjatywami osób zamieszkujących na działkach w pobudowanych nielegalnie domach. Prezes poinformował Krajową Radę, że według danych zebranych ze wszystkich okręgów na przestrzeni ostatnich lat we wszystkich ogrodach w Polsce przeprowadzono siedem eksmisji, z czego dwie rodziny otrzymały mieszkania socjalne, dwie osoby znalazły się w ośrodkach pomocy społecznej. Tak wygląda w rzeczywistości masowość eksmisji z ogrodów działkowych. Występujący w dyskusji członkowie Krajowej Rady przedstawiali problemy związane z zamieszkiwaniem na działkach. Szczególnie zwracali uwagę na to, że trzeba rozróżnić ludzi, którzy zamieszkali w skromnych altanach z powodu biedy, czy wypadków losowych. Tym ludziom trzeba pomóc i takie działania są podejmowane zarówno przez zarządy ogrodów, jak i okręgi. Inaczej należy podchodzić natomiast do tych, którzy nie z biedy, ale z wyrachowania i z pełną premedytacją pobudowali okazałe domy na działkach, mieszkają w nich, bywa że prowadzą tam działalność gospodarczą, a często swoje mieszkania wynajmują. Zupełnie inny problem to bezdomni zamieszkujący altany w okresie zimowym. Występujący prezentowali, w jaki sposób współpracują w tych ostatnich przypadkach z samorządem, policją, strażą miejską i ośrodkami pomocy społecznej.

Bardzo ważnym punktem obrad było uchwalenie Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD. Projekt Programu członkowie KR PZD otrzymali wraz  z zaproszeniem na posiedzenie, mogli więc w pełni odnieść się do zaproponowanych w nich działań. W dyskusji podkreślano, że Program daje szerokie możliwości do działania w każdym ogrodzie w Polsce. Każdy może sobie w nim znaleźć propozycje, które będą odpowiadać ogrodowi, działkowcom i społeczności lokalnej. Uznano za konieczne szerokie rozpropagowanie Programu w ogrodach, a także zainteresowanie nim samorządów, bowiem to właśnie samorząd może w sposób aktywny wspierać działanie ogrodów na rzecz społeczeństwa.

Problemem spędzającym sen z powiek są wolne tereny i wolne działki w ROD. Członkom Krajowej Rady dostarczono szczegółowe informacje na ten temat. Uczestnicy dyskusji wskazywali na przyczyny pustoszenia niektórych ogrodów. Dotyczy to w szczególności niegdyś uprzemysłowionych terenów, na których w zasadzie polikwidowano wszystkie większe fabryki i zakłady pracy. Ludzie opuszczają takie miasta w poszukiwaniu pracy i porzucają działki. Tak jest np. w miastach regionu Wałbrzycha. Krajowa Rada w podjętej w tej sprawie uchwale wyznaczyła kierunki działań dla organów Związku w celu zagospodarowania wolnych działek, bądź w przypadku niemożności, oddania wolnych terenów właścicielowi (gminie, albo Skarbowi Państwa).

Rozpoczęły się walne zebrania sprawozdawcze i wyłonił się problem ze stosowaniem jednego z zapisów statutu PZD. Krajowa Rada, zgodnie ze swoimi kompetencjami w podjętej uchwale dokonała interpretacji statutu określając uprawnienia zarządu ROD dotyczące zwoływania walnych zebrań i konferencji delegatów.

Ponadto Krajowa Rada nadała sztandar ROD im. Zofii Urbanowskiej w Koninie, zarejestrowała regulamin OZ, a także po raz pierwszy pod rządami nowego statutu, rozpatrzyła odwołanie od uchwały Prezydium Krajowej Rady. W tej ostatniej sprawie Krajowa Rada podjęła decyzję po rozpatrzeniu odwołania przez Komisję Prawną Statutową KR i przedstawieniu przez nią propozycji rozstrzygnięcia odwołania.

MP