Uchwała KR PZD w sprawie interpretacji Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji

2403.2016

UCHWAŁA Nr 3/VI/2016 

Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 22 marca 2016 r.

 

w sprawie interpretacji  Statutu PZD w zakresie decydowania przez zarząd ROD o zwołaniu walnego zebrania sprawozdawczego ROD w trakcie kadencji

 

         Krajowa Rada PZD, działając na podstawie § 130 pkt 6 Statutu PZD postanawia:

§ 1

W ROD, w których dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów, zarząd ROD jest upoważniony do podjęcia decyzji o zwołaniu walnego zebrania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z § 57 ust. 1 i 3 Statutu PZD,  w ROD posiadającym ponad 300 członków zwyczajnych lub składającym się z kilku terenów, zamiast walnych zebrań, mogą odbywać się konferencje delegatów.  Decyzję o odbywaniu w ROD konferencji delegatów podejmuje zarząd ROD w drodze uchwały, określając w niej podział ROD na sektory oraz ilość delegatów wybieranych z tych sektorów na konferencję delegatów.

Zgodnie z § 38 Statutu PZD, członek organu PZD, w tym delegat wybrany na zjazd (konferencję), zachowuje mandat na czas trwania kadencji.

Zestawienie powyższych przepisów rodzi pytanie, czy w ROD, w których dokonano wyboru delegatów na konferencję delegatów, w związku z zapisem przewidującym, iż zachowują oni mandat na całą kadencję, zarząd ROD nie może w trakcie kadencji podjąć decyzji o zwołaniu walnego zebrania ROD?

W opinii KR PZD, biorąc pod uwagę całokształt regulacji zawartych w Statucie PZD, jak również kierując się zasadą, iż zapisy Statutu należy interpretować w sposób zapewniający członkom organizacji możliwie najdalej idący wpływ na funkcjonowanie organizacji, przy jednoczesnym uwzględnieniu postulatu funkcjonalności prawa, stwierdzić należy, iż wybór delegatów na konferencję delegatów w ROD nie wyklucza możliwości zwołania w tym ROD walnego zebrania, z tym, że decyzja ta nie może dotyczyć konferencji delegatów, na którą delegaci ci zostali wybrani.

Zajmując powyższe stanowisko, KR PZD wzięła pod uwagę następujące przesłanki.

Zgodnie z § 14 ust.1 pkt 1 Statutu PZD, uczestnictwo w walnym zebraniu ROD, na którym zapadają najważniejsze decyzje dotyczące jego ROD, jest podstawowym prawem każdego z członków PZD. Stąd też wszelkie zapisy, z których może wynikać ograniczenie tego prawa, winny być interpretowane w sposób ścisły. Z powyższych względów należy przyjąć, iż brak w Statucie PZD przepisu, który wprost zakazywałby zwołania walnego zebrania ROD w trakcie trwania kadencji delegatów na konferencję delegatów w ROD, uzasadnia stwierdzenie braku podstaw do wykładni postanowień § 38 Statutu PZD skutkującej ograniczeniem podstawowego prawa członka PZD.

Za powyższym wnioskiem przemawia również treść zapisu § 57 ust 3 Statutu PZD, który w żaden sposób nie ogranicza zarządu ROD w decydowaniu o wyborze pomiędzy walnym zebraniem, a konferencją delegatów. Co więcej, zasadnym jest uznanie, iż pozostawienie zarządowi ROD corocznej możliwości zwołania walnego zebrania, w miejsce konferencji delegatów, jest rozwiązaniem bardziej funkcjonalnym. Dotyczy to zwłaszcza rozstrzygania o kwestiach szczególnie istotnych i ważkich dla ogrodu. W takich sprawach, możliwość skorzystania przez zarząd ROD z formy gwarantującej najszerszą legitymację decyzji, a więc uchwały walnego zebrania, przy podejmowaniu której bezpośredni udział mogą brać wszyscy członkowie PZD z ROD, należy uznać za jak najbardziej uzasadnione.

Jednocześnie KR PZD stwierdza, że możliwość zastąpienia konferencji delegatów walnym zebraniem należy wykluczyć w przypadku konferencji, w związku ze zwołaniem której dokonano wyboru delegatów. Zasadnym jest bowiem uznanie, iż w sytuacji, w której zarząd ROD podjął już decyzję o zastąpieniu konkretnego walnego zebrania konferencją delegatów, skonsumował on swoje uprawnienie wynikające z § 57 ust. 3, a co za tym idzie, przestało mu ono już przysługiwać.

         I WICEPREZES                                                       PREZES /-/ Tadeusz JARZĘBAK                                         /-/ Eugeniusz KONDRACKI Warszawa, dnia 22 marca 2016 r.