Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie interpelacji Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

0104.2016

S T A N O W I S K O

Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

z  dnia 31 marca 2016 roku

w sprawie interpelacji Poseł Krystyny Sibińskiej dotyczącej

osób eksmitowanych z ogrodów działkowych

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców posiadający statutowe upoważnienie do reprezentowania pionu rewizyjnego Związku wyrażają dezaprobatę wobec zgłoszonej przez Panią Poseł Krystynę Sibińską interpelacji nr 1630 w przedmiocie osób eksmitowanych z ogrodów działkowych.

Stwierdzamy, że została ona oparta na nieprawdziwych doniesieniach medialnych i wystąpieniach wąskiej grupy działkowców do Rzecznika Praw Obywatelskich o eksmitowanych osobach z działek.

Uważamy, że jest ona bezpodstawna i wysoce szkodliwa dla działkowców i ruchu ogrodnictwa działkowego w Polsce.

Pragniemy podkreślić, że ustawa z 13 grudnia 2013 roku uchwalona na bazie obywatelskiego projektu, pod którym podpisało się prawie milion obywateli cieszy się nie tylko uznaniem społeczności działkowej.

Uchwalenie ustawy było wynikiem wielkiego kompromisu wszystkich klubów parlamentarnych. Nowatorskie rozwiązania prawne przyjęte przez wszystkie siły polityczne, zawarte w ustawie w pełni spełniły oczekiwania społeczności działkowej oraz postanowienia Trybunału Konstytucyjnego.

Zgłoszona interpelacja pozostaje w całkowitej sprzeczności z faktem uczestniczenia Pani Poseł w całym długotrwałym procesie legislacyjnym nad ustawą i fundamentalnym zapisie art. 12 o całkowitym zakazie zamieszkiwania.

Zdziwienie nasze budzi fakt, że Pani Poseł ten porządek prawny w całej rozciągłości akceptowała oraz wielokrotnie publicznie akcentowała swój pozytywny udział w uchwalenie tego aktu prawnego.

Pragniemy podkreślić, że zamieszkiwanie na terenie działki w świetle fundamentalnego zapisu ustawowego zakazu zamieszkiwania jest niczym innym jak rażącym łamaniem obowiązujących norm prawnych, które w demokratycznym państwie prawnym, a takim stara się być nasze Państwo nie może być sankcjonowane ani akceptowane.

Reakcja Pani Poseł na prośbę garstki osób szukających usprawiedliwienia dla swego bezpardonowego łamania prawa jest dla nas niezrozumiała i godzi w obowiązujący porządek prawny.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD z niepokojem obserwuje działania niektórych sił politycznych w tym także Pani Poseł do zburzenia obecnego porządku prawnego dotyczącego funkcjonowania ogrodnictwa działkowego i stanowczo przeciwstawia się tym niecnym zakusom.

Równocześnie apelujemy o zaprzestanie ingerowania w zapisy dobrej ustawy o ROD dla dobra ponad milionowej rzeszy społeczności działkowców.

Z działkowym pozdrowieniem

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

Przewodnicząca - Maria Fojt Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba Sekretarz - Roman Żurkowski Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz, Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska