W jakiej formie i kiedy zarząd ROD informuje działkowca o opłatach ogrodowych?

0404.2016

Corocznie w rodzinnych ogrodach działkowych, w okresie wiosennym, odbywają się walne zebrania członków PZD, na których podejmowane są m.in. uchwały w sprawie wysokości opłat. Z różnych względów nie wszyscy członkowie PZD mogą uczestniczyć w tym doniosłym dla życia ROD wydarzeniu. Jak zatem Ci, którzy nie byli obecni na walnym zebraniu mogą dowiedzieć się o wysokości uchwalonych opłat na dany rok? Czy Zarząd ROD ma obowiązek informować o tym działkowców a jeśli tak to w jakiej formie?

Zgodnie z Art. 34 ust. 1  ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych o zmianie wysokości opłat ogrodowych stowarzyszenie ogrodowe jest obowiązane zawiadomić działkowców, w sposób określony w statucie, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin. Zgodnie z tym przepisem doprecyzowania formy zawiadomienia o zmianie wysokości opłat należy szukać w Statucie PZD z dnia 2 lipca 2015 r. Paragraf 146 wskazuje, iż Zarząd ROD zawiadamia działkowców o zmianie wysokości opłat ogrodowych poprzez zamieszczenie informacji w miejscu umożliwiającym każdemu działkowcowi zapoznanie się z tą informacją, a w szczególności poprzez jej zamieszczenie na tablicy informacyjnej lub stronie internetowej ROD. Zawiadomienia takiego zarząd ROD dokonuje co najmniej 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat ogrodowych, nie później jednak niż do końca miesiąca poprzedzającego ten termin.

Zatem, w sytuacji gdy członek PZD nie mógł być obecny na walnym zebraniu, o informacji w sprawie wysokości opłat ogrodowych będzie mógł się zapoznać w miejscu gdzie zwyczajowo na danym ogrodzie Zarząd ROD informuje wszystkich działkowców o ważnych wydarzeniach w ROD. Mogą to być tablice ogłoszeniowe rozmieszczone zazwyczaj przy bramach wjazdowych czy przy budynku zarządu, słupy ogłoszeniowe bądź inna forma przyjęta zwyczajowo na danym ogrodzie.

Zarząd ROD nie ma obowiązku wysyłać informacji o wysokości opłat pocztą do domu.

www.pzd.pl