Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

2604.2016

Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie odbywających się w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Prezydium Krajowej Rady PZD na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2016 r. dokonało wstępnej oceny przygotowań, przebiegu i wyników walnych zebrań sprawozdawczych, które odbyły się w ogrodach do dnia 10 kwietnia 2016 r. na podstawie informacji uzyskanych z okręgów PZD.

Z przedstawionych informacji wynika, że do dnia 10 kwietnia 2016 roku odbyły się 1273 walne zebrania sprawozdawcze (w tym 20 konferencji delegatów) co stanowi 27,23% wszystkich ROD. Najmniej zebrań dotychczas odbyło się w Okręgu Mazowieckim PZD – 8,82%, w Lublinie 8,82%, natomiast najwięcej w Okręgu w Pile 49,4%, Opolskim 45,71%, Sudeckim 45,64%.

Frekwencja na poszczególnych zebraniach kształtowała się od 7% (Kalisz, Koszalin) do nawet 100% (Toruńsko-Włocławski), 73,3% (Piła), 63% (Częstochowa), 45,45% (Legnica). Frekwencja na konferencjach delegatów była wyższa, bo wynosiła od 75% (Gdańsk, Kalisz) do 92% (Sudecki). W 18 okręgach frekwencja była porównywalna z latami ubiegłymi, niższa w 6 okręgach, natomiast wyższa w 2.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że w ocenie okręgowych zarządów przygotowania do walnych zebrań, jak dotąd, odniosły pozytywny skutek. Dobre, merytoryczne przygotowanie osób wyznaczonych do obsługi walnych zebrań, a szczególnie kontakty tych osób z zarządami ROD w okresie przygotowywania walnych zebrań przyczyniły się do dużo wyższego niż w latach poprzednich ich poziomu merytorycznego. Podczas dotychczas odbytych zebrań sprawozdawczych nastąpił zauważalny wzrost świadomości prawnej wśród członków zarządów ROD, co spowodowało, że walne zebrania były dobrze przygotowane i przeprowadzone oraz wypełniły zadania statutowe. Do sprawnego i rzeczowego przeprowadzenia zebrań przyczyniła się również o wiele wyższa niż ubiegłym roku znajomość obowiązujących przepisów prawnych przez członków PZD uczestniczących w zebraniach.

Prezydium Krajowej Rady PZD zauważa, że przeprowadzone dotychczas walne zebrania sprawozdawcze wypełniły statutowe obowiązki: zatwierdziły sprawozdania zarządów i komisji rewizyjnych, sprawozdania finansowe za 2015 rok, uchwaliły plan pracy i zabezpieczającej jego wykonanie preliminarz finansowy na 2015 rok, a także ustaliły niezbędne opłaty na zapewnienie funkcjonowania ogrodu. Pojedyncze przypadki odstępstw od zasad i przepisów prawnych są analizowane i eliminowane przez okręgowe zarządy. Problemy poruszane przez działkowców w dyskusjach dotyczyły przede wszystkim bieżących spraw związanych z funkcjonowaniem ogrodu, a przede wszystkim z opłatami ogrodowymi. Podnoszono kwestie związane z opłatą za wywóz śmieci, inwestycjami, remontami  i możliwości pozyskiwania przez ogrody środków zewnętrznych na ich sfinansowanie oraz bardzo aktualnemu dziś budownictwu ponadnormatywnemu i zamieszkiwaniu w ROD. Działkowcy wyrażali duże zainteresowanie pozyskaniem środków na inwestycję i remonty, ale głównie w ramach wsparcia od Związku, z gmin i budżetów obywatelskich.

Prezydium KR PZD stwierdza, że podczas zdecydowanej większości zebrań panowała pozytywna atmosfera, zarządy ogrodów zadbały o dobre ich przygotowanie pod względem organizacyjnym, dzięki czemu zebrania przebiegały rzeczowo bez niepotrzebnego przewlekania. Obsługujący zebrania podkreślali przyjazne i pozytywne nastawienie działkowców do Związku, którzy doceniają stabilizację prawną dzięki uchwaleniu i rejestracji statutu PZD, regulaminu ROD, ustawy o ROD i nowelizacji ustawy Prawo budowlane. Zaobserwowano duże zainteresowanie aktualnymi sprawami, które dotyczą wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskiej i posłanki Krystyny Sibińskiej. Działkowcy na zebraniach wyrażali swój sprzeciw wobec zamieszkiwania na terenie działek w ROD i obawy przekształcenia ich ogrodów w osiedla mieszkaniowe. W obawie, że ryzyko zmiany ustawy o ROD jest realne, popierają działania Związku w tej sprawie zmierzające do egzekwowania prawa w stosunku do działkowców łamiących prawo. Wśród działkowców panuje powszechne przekonanie, że PZD powinien walczyć o zlikwidowanie tego zjawiska. Członkowie PZD zgromadzeni na walnych zebraniach podkreślali, że z PZD czują się bezpiecznie i widzą korzyści płynące z przynależności do ogólnopolskiej, silnej organizacji jaką jest Polski Związek Działkowców.

Prezydium Krajowej Rady PZD stwierdza, że walne zebrania sprawozdawcze w ROD, które odbyły się  do 10 kwietnia 2016 r. wypełniły w sposób prawidłowy obowiązki statutowe. Jedynie w 2 przypadkach konieczne będzie powtórzenie zebrań. Dla wysokiego poziomu przeprowadzonych zebrań  przyczyniły się wydane przez Prezydium Krajowej Rady PZD „Wytyczne do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD w okresie kadencji” i komplet druków oraz wzorów uchwał do przeprowadzenia walnych zebrań. Ułatwieniem dla zarządów była broszura pt. „Wytyczne i druki do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD”, a także plik formularzy uchwał do wykorzystania dodany do Biuletynu Informacyjnego nr 8/2015. Krajowa Rada PZD przekazała okręgom wersję elektroniczną druków do przeprowadzenia walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, aby przekazywały zarządom ROD, co również ułatwiło przygotowania. Porządane efekty w poprawności zorganizowania i przebiegu walnych zebrań miało szkolenie zarządów ROD i komisji rewizyjnych, które przed walnymi zebraniami sprawozdawczymi zostały przeprowadzone przez okręgi. Duży udział mieli również członkowie zespołów powołanych przez okręgowe zarządy do obsługi zebrań, którzy również w okresie przygotowań do walnego zebrania udzielali zarządom ROD wszelkiej pomocy, a także informowali działkowców o aktualnej sytuacji w PZD.

Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie uzyskanych informacji  stwierdza, że dotychczas podejmowane na walnych zebraniach uchwały były zgodne z prawem. Wprawdzie zanotowano kilka prób podjęcia uchwał niezgodnych ze kompetencjami zebrania, osoby obsługujące skutecznie temu zapobiegły. Po otrzymaniu dokumentacji z walnych zebrań, uchwały walnych zebrań sprawozdawczych zostaną zweryfikowane w OZ PZD.

Prezydium Krajowej Rady PZD wyraża nadzieję, że zarządy ROD, w których nie przeprowadzono jeszcze walnych zebrań sprawozdawczych, dołożą wszelkich starań, aby w ich ROD zostały zwołane i przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami i wypełniły swoje zadania statutowe.

Prezydium Krajowej Rady PZD przypomina, że statut PZD gwarantuje prawo uczestnictwa w walnym zebraniu każdemu członkowi Związku i z uwagi na sprawy, o których decyduje się podczas walnego zebrania, każdy członek Związku uczestnictwo w walnym zebraniu powinien traktować jako obowiązek, aby najważniejszych decyzji nie podejmowano bez jego udziału.

 Prezydium Krajowej Rady PZD

 Warszawa, dnia 21 kwietnia 2016 r.