Komunikat KR PZD w sprawie opłaty audiowizualnej

0505.2016

Do Krajowej Rady PZD napływa coraz więcej pytań od działkowców dotyczących projektu ustawy o składce audiowizualnej. Wynikają one z obaw, że zmiana prawa spowoduje konieczność uiszczania opłaty, mającej zastąpić  obecny tzw. abonament radiowo – telewizyjny, zarówno w domu, w którym mieszkają, jak i na działce. Zgodnie z projektowaną ustawą opłata ma być bowiem doliczana do każdego rachunku za prąd.

Po zapoznaniu się z założeniami projektu, jak również w oparciu o wypowiedzi prasowe przedstawicieli rządzącej koalicji, zasadnym jest jednak stwierdzenie, że w przypadku działkowców korzystających z działek w ROD, konieczność podwójnego uiszczania nowej opłaty nie wystąpi.

Zawarte w projektowanej ustawie zapisy stanowią, iż obowiązek zapłaty opłaty ciążyć ma na tzw. „odbiorcy końcowym” (art. 6 projektu ustawy). Przez pojęcie „odbiorcy końcowego” należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będącą odbiorcą końcowym energii elektrycznej na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym; (art. 3 ust. 1 pkt 3 projektu ustawy).

Treść proponowanych regulacji, w zestawieniu ze stanem faktycznym występującym w ROD, uzasadnia stwierdzenie, iż dla zdecydowanej większość działkowców, fakt korzystanie z prądu na działce nie będzie rodził obowiązku ponoszenia opłaty audiowizualnej.

Wskazać bowiem należy, że w większości ogrodów stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej jest ROD. Zasadnym jest zatem stwierdzenie, iż ewentualny obowiązek uiszczenia opłaty nastąpi wyłącznie w przypadku tej umowy – uiści ją (1 opłatę) ROD, nie działkowiec. Kwestia wewnątrzogrodowego rozliczenia zużycia wg. wskazań tzw. podliczników, jako nie następującego w oparciu o umowę z przedsiębiorstwem energetycznym, jest neutralna z punktu widzenia proponowanej ustawy. Obowiązek uiszczania opłaty audiowizualnej może wystąpić jedynie w przypadku umów zawieranych przez działkowca bezpośrednio z przedsiębiorstwem energetycznym, co w ROD prowadzonych przez PZD ma miejsce jedynie sporadycznie.

Niezależnie od powyższych uwag informujemy, że kwestia proponowanych rozwiązań będzie przedmiotem szczególnej uwagi ze strony służb prawnych PZD. W przypadku zaistnienia ryzyka obciążania działkowców dodatkową opłatą z tego tytułu, PZD podejmie starania w celu uzyskania poparcia parlamentarzystów dla rozwiązań chroniących interesy działkowców.

Tekst projektu ustawy wraz z uzasadnieniem dostępny jest na www.sejm.gov.pl