Komunikat KR PZD w sprawie powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

1705.2016

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

z dnia 12 maja 2016 r.

w sprawie

powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku

Ogrody działkowe pełnią wiele ważnych funkcji. Zaspakajają potrzeby wypoczynkowe, rekreacyjne działkowców i ich rodzin oraz potrzeby socjalne członków społeczności lokalnych. Dają m.in. możliwość prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby, a także okazję do odpoczynku oraz innych form aktywności umysłowej i ruchowej. ROD mają nie tylko walor socjalny dając korzyści bezpośrednim użytkownikom działek. Podnoszą one również standardy ekologiczne otoczenia i są dobrodziejstwem dla całej społeczności, jako tereny zielone w miastach. Diagnoza potrzeb i oczekiwań względem ogrodów działkowych przeprowadzona przez Krajową Radę pokazała, że konieczne staje się jeszcze większe rozwinięcie niektórych funkcji prospołecznych, oświatowych i edukacyjnych, a co za tym idzie potrzebna jest modernizacja i unowocześnienie infrastruktury niektórych ogrodów.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom działkowców Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 5/IV/2015 w sprawie programu „Unowocześnienie Infrastruktury Rodzinnych Ogrodów Działkowych – ROD XXI wieku” oraz uchwałę nr 1/VI/2016 w sprawie „Otwartego Programu Rozwoju Społecznego Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Celem przyjętych uchwał było przede wszystkim podejmowanie działań, które zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działach, a społeczności lokalnej korzystanie z uroków przyrody, jakie umożliwiają ogrody działkowe. Aby uchwały te mogły zostać w pełni zrealizowane w Związku potrzebna jest wiedza na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce. Zadbane ogrody działkowe stanowią bowiem najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Są również ważnym argumentem uzasadniającym potrzebę ich dalszego istnienia, ponieważ harmonijny wygląd ogrodu działkowego wpływa pozytywnie na wizerunek całej miejscowości, w której znajduje się ogród.

W Związku nie ma obecnie pełnej wiedzy na temat stanu zagospodarowania ROD i działek, ponieważ ostatni przegląd miał miejsce w 2008 r. W okręgach przeprowadzono jedynie badania, które nie oddały pełnego obrazu sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku.

Biorąc powyższe pod uwagę Prezydium Krajowej Rady jednomyślnie stwierdziło, że takie informacje są bardzo potrzebne, dlatego postanowiło zobowiązać okręgi do przeprowadzenia przeglądów. W związku z tym na posiedzeniu w dniu 11 maja 2016 r. przyjęło uchwałę Nr 145/2016 w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”. Celem tego projektu ma być ocena prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania ROD i działek w całym kraju.

Zgodnie z powyższą uchwałą organizatorem przeglądów na terenie funkcjonowania danego okręgu ma być prezydium okręgowego zarządu. Jego prawidłowe przeprowadzenie będzie natomiast nadzorował dyrektor biura.

 Dokonanie przeglądów we wszystkich ogrodach w Polsce będzie niezwykle trudnym i czasochłonnym zadaniem, wymagającym znajomości przepisów i dużego zaangażowania ze strony okręgów. Niemniej jednak jest to konieczne, ponieważ struktury Związku muszą posiadać pełną wiedzę na temat ogrodów i ich zagospodarowania, aby wychodzić naprzeciw potrzebom działkowców.

Aby sprawnie i skutecznie dokonać przeglądów ogrodów i działek prezydium OZ powoła odpowiednie komisje, w skład których wejdą co najmniej trzy osoby. Wskazane jest, aby jednym z członków każdej komisji był instruktor ogrodniczy, społeczny instruktor ogrodniczy lub inny pracownik merytoryczny. W związku z tym, że jest to bardzo duże przedsięwzięcie, które wymaga wiele wysiłku i pracy, w to zadanie należy włączyć również instruktorów społecznej służby instruktorskiej wszystkich szczebli. Zgodnie z § 64 regulaminu ROD biorą oni bowiem udział w przeglądach stanu zagospodarowania ROD i działek. W sytuacjach bardziej złożonych, np. w przypadku bardzo dużych ogrodów lub ogrodów, które borykają się z różnymi problemami wskazane jest, aby udział w przeglądach wzięli również członkowie okręgowego zarządu lub okręgowej komisji rewizyjnej.

Do 31 maja br. wszystkie prezydia OZ mają obowiązek przyjąć w formie uchwały własny projekt przeglądu zagospodarowania ROD i działek na swoim terenie. W przygotowanie i opracowanie jego założeń zostanie włączony instruktor ogrodniczy. Projekt  ma określać program działania na terenie danego okręgu. Żeby wszystko mogło się odbywać w miarę sprawnie i szybko, to program ten powinien w szczególności zawierać wykaz ROD i terminy dokonania przeglądów oraz składy osobowe poszczególnych komisji. Członkowie komisji muszą dokładnie wiedzieć co, gdzie, kiedy, w jaki sposób mają sprawdzać i oceniać, dlatego okręgi przeprowadzą odpowiednie szkolenia dla wszystkich członków komisji w tym zakresie. Ich terminy i tematykę okręg powinien uwzględnić w programie przeglądów.

W związku z tym, że okręgi mają czas na przyjęcie własnej uchwały do końca maja, to od 1 czerwca zaczną się przeglądy w ogrodach. Członkowie komisji będą przede wszystkim ocenić zagospodarowanie i funkcjonowanie ROD i działek. Z każdego takiego przeglądu komisja sporządzi protokół. Każda komisja w kraju powinna oceniać te same kryteria. Żeby było to możliwe,  Prezydium Krajowej Rady przyjęło również wzór „Protokołu z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD”, który stanowi załącznik do uchwały.

Po odbyciu wszystkich przeglądów na terenie okręgu prezydium OZ ma dokonać ich pełnej analizy i oceny, która będzie zawierała dane statystyczne, wnioski i zaproponowane rozwiązania. Do 31 sierpnia 2016 r. okręgi mają przekazać Krajowej Radzie pełną analizę dokonanych przeglądów, dlatego wskazane jest, aby zakończyły się one już w pierwszej połowie sierpnia.

Dokonanie przeglądów ROD i działek w całym kraju będzie zadaniem bardzo trudnym dla okręgu, dlatego w jego wykonanie powinny się włączyć zarządy ROD, które odpowiednio przygotują ogrody i pomogą członkom komisji w prawidłowym przeprowadzeniu przeglądów. Przy dobrej woli, zrozumieniu i współpracy przeglądy powinny zakończyć się sprawnie i szybko.

Załączniki:

  1. Uchwała nr 145/2016.
  2. Protokół z przeprowadzenia przeglądu zagospodarowania ROD.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r.