Stanowisko organów Okręgu PZD w Gdańsku w sprawie wniosku RPO do NSA

3105.2016

STANOWISKO

Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców i Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

podjęte na poszerzonym posiedzeniu Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

w dniu 30 maja 2016 r.

w sprawie wniosku Rzecznika Praw Obywatelskich do Naczelnego Sądu Administracyjnego

Z niepokojem obserwujemy kolejne działania Rzecznika Praw Obywatelskich, które w mniej lub bardziej bezpośredni sposób wprowadzają poczucie zagrożenia dla spokoju gospodarowania działkowców w Rodzinnych Ogrodach Działkowych zrzeszonych w PZD.

Aktualne wystąpienie Rzecznika oraz jego stanowisko przyjęte w zakresie kontroli obiektów budowlanych, których budowa nie wymagała pozwoleń prawnobudowlanych jest daleko posuniętą interpretacją, która w znacznym stopniu może negatywnie wpłynąć na większość działkowców z terenu naszego okręgu, a zatem na większość z naszych ponad dwustu dwudziestu ogrodów działkowych.

Oczywiście możemy się zgodzić, że są osoby, które altanki na działkach budują bez odpowiednich kwalifikacji i budowa taka może prowadzić do naruszeń bezpieczeństwa – jednakże już teraz zarządy ogrodów działkowych potrafią nawiązać współpracę z właściwymi organami nadzoru budowlanego i takie sytuacje wyjaśniać na bieżąco. Należy przecież pamiętać, że ustawodawca specjalnie wyłączył altany ogrodowe z obowiązku uzyskania odpowiednich zgód prawnobudowlanych gdyż same altany maja być niewielkimi i lekkimi urządzeniami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Same zarządy ogrodów działkowych zostały także związane obowiązkami powiadomienia odpowiednich organów w sytuacji kiedy działkowcy budują altany ponadnormatywne, a decyzja takiego organu stwierdzająca naruszenie stanowi podstawę do wypowiedzenia dzierżawy działkowej. Jednakże nie możemy się zgodzić ze stanowiskiem Rzecznika, które wskazuje, że posadowienie altany działkowej na terenie, który jest przeznaczony w miejscowym planie zagospodarowania gminy na cele inne niż ogrodowe – stanowi samowolę budowlaną.

Trudno przyjąć, że przekazując tereny PZD zakładano, że nie będzie na działkach jabłoni albo agrestu, albo altany działkowej wybudowanej zgodnie z ograniczeniami, o których mówią przepisy powszechnie obowiązujące. Należy z całą pewnością przyjąć, że jeżeli ogród powstawał, a jego nieruchomości zostały na taki cel przeznaczone przez organy administracji lokalnej – to oznacza to akceptację wszystkich urządzeń i budynków służących realizacji celu na który nieruchomość została przekazana.  Tak na dzień przekazania jak i na przyszłość.

Nie może dochodzić do sytuacji, kiedy zmieniające się przepisy, tak powszechnie obowiązujące, jak i lokalne jak plany zagospodarowania – będą działały na szkodę obywateli. Tak zaś będzie jeśli Naczelny Sąd Administracyjny przychyli się do stanowiska Rzecznika, w którym wskazano, że każda budowa altanki powinna być badana pod katem zgodności z prawem. Nie wiemy jak Pan Rzecznik wyobraża sobie takie kontrole i jak wyobraża sobie wyjścia z sytuacji, kiedy w stosunku do jednego ogrodu działkowego z biegiem czasu zmieniają się przepisy lokalne i nagle zmienia się przeznaczenie nieruchomości. Starsze altany będą zgodne z przepisami, a nowe które działkowcy będą chcieli już posadowić nie? Spowoduje to ogromne różnicowanie osób i ich spraw, negatywne prawne i majątkowe konsekwencje po stronie działkowców i faktyczne niepowetowane szkody dla idei ogrodnictwa.

Jeżeli nieruchomość została przekazana przez właściwą jednostkę na cel prowadzenia ogrodu, beż żadnych dodatkowych obostrzeń czy zastrzeżeń – to nie może być mowy o tym, że posadowienie altany zgodnej z przepisami ustawy o rod i prawem budowlanym – stanowi samowolę budowlaną w ujęciu przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym. Ogród nie jest bowiem stateczną nieruchomością inwestycyjną, a zgodnie z art. 4 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych – żywym i zmieniającym się organizmem, obiektem użyteczności publicznej służącym zaspokajaniu szczególnych potrzeb rekreacyjno-wypoczynkowych wspólnot lokalnych.

Polski Związek Działkowców w swojej działalności zapewnia swoim działkowcom możliwość spokojnego gospodarowania w rodzinnych ogrodach działkowych przestrzegając jednocześnie prawa, w tym rygorów zapisanych w ustawie o rod. Dzięki dotychczasowemu działaniu, szkoleniom, instruktażom, wydawnictwom i pokazom – dążymy do tego aby świadomość prawną i organizacyjną działkowców podnosić, ażeby każdy z nich potrafił dostrzec i docenić korzyści płynące z posadowienia na działce estetycznej, funkcjonalnej i zgodnej z przepisami altany działkowej.

W naszym przekonaniu rolą Rzecznika Praw Obywatelskich wynikająca z ducha i litery prawa określającego prawa i obowiązki RPO winno być życzliwe wspieranie naszych działań w partnerskiej współpracy na rzecz niemal milionowej rzeszy działkowców. Tymczasem tak poprzednia inicjatywa jak i obecna zdają się zaprzeczać przekonaniu, że intencje Rzecznika są bezinteresowne i nie zmierzają do pozbycia działkowców ich ustawowych uprawnień.

 

Z upoważnienia 48 uczestników i zaproszonych gości podpisano

 

Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku

Czesław Smoczyński

Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku

Elżbieta Senecka

    Stanowisko otrzymują:
  1. Rzecznik Praw Obywatelskich
Do wiadomości:
  1. Prezes Polskiego Związku Działkowców
  2. Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD