Przedstawiciele PZD na spotkaniu w Ministerstwie Infrastruktury

0206.2016

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim. Na czele delegacji związkowej stał Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, któremu towarzyszyli wiceprezes PZD Zdzisław Śliwa oraz radcy prawni Bartłomiej Piech oraz Tomasz Terlecki. Ze strony rządowej obok Ministra udział wzięli Dyrektor Departamentu Gospodarki Nieruchomościami Małgorzata Kutyła, Zastępca Dyrektora tego departamentu Edyta Lubaszewska, Zastępca Dyrektora Departamentu Budownictwa  Anita Grabowska – Wlaź oraz Błażej Korczak główny specjalista w Departamencie Budownictwa i Magdalena Dawid starszy specjalista w Departamencie Gospodarki Nieruchomościami.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy Ministra Smolińskiego, który chciał poznać stanowisko Związku co do sugerowanej przez Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) zmiany przepisów dotyczących budownictwa ponadnormatywnego oraz nielegalnego zamieszkiwania w ROD. W tym zakresie Prezes Kondracki poinformował Ministra o pozytywnym odbiorze ustawy o ROD przez środowisko działkowców, które nie widzi potrzeby jej nowelizacji. Ustawa została już bowiem wdrożona i sprawdza się w praktyce, chroniąc prawa i interesy działkowców. Dlatego też z satysfakcją przyjęto w ogrodach stanowisko Ministerstwa Infrastruktury, w którym poinformowano RPO, że resort nie widzi potrzeby zmiany ustawy o ROD w zakresie zakazu zamieszkiwania i budownictwa altan działkowych.

Natomiast w kontekście tych spraw, Prezes Kondracki przedstawił rzeczywistą skalą zjawisk samowoli i zamieszkiwania w ROD oraz omówił poszczególne przyczyny ich powstawania. Zapewnił, że Związek podchodzi do każdego przypadku w sposób indywidualny i wykazuje niezbędną wrażliwość w sytuacjach tego wymagających, łącznie z pomocą w staraniach o lokal socjalny. Jednakże przypadki świadomego i rażącego naruszania prawa poprzez zamieszkiwanie w budynkach mieszkalnych na terenach ROD nie są i nie będą tolerowane jako sprzeczne z prawem i godzące w istotę ogrodnictwa działkowego.

Ze swojej strony Prezes Śliwa wskazując na konkretne przypadki zwrócił uwagę na niewystarczającą skuteczność organów budowlanych w zwalczaniu samowoli budowlanych w ROD. Zwrócił uwagę na znikomą ilość eksmisji z działek oraz trudności z ich wyegzekwowaniem. Podkreślił, że zjawisko zamieszkiwania niszczy ogrody oraz generuje liczne konflikty, gdyż zamieszkujący bezpodstawnie korzystają z udogodnień ROD oraz żyją na koszt działkowców. Zwrócono również uwagę, że sprawę komplikuje praktyka meldowania na terenie ogrodów, mimo ustawowego zakazu zamieszkiwania.

Podczas spotkania Minister Smoliński potwierdził stanowisko resortu, że nie są prowadzone żadne prace nad zmianą ustawy o ROD, a jakiekolwiek inicjatywy w tym kierunku będą podejmowane przy współpracy ze Związkiem. Podkreślił także konieczność zatrzymania rozwoju zjawiska ponadnormatywnego budownictwa w ROD. W tym zakresie uznał potrzebę wsparcia działań organów Związku. Apelował o dalsze zgłaszanie samowoli do organów budowlanych oraz informowanie Ministerstwa o przypadkach bezczynności tych organów. Jednocześnie zgodził się z opinią o niespójności przepisów o meldunku z zakazem zamieszkiwania w ROD i polecił przekazanie tego zagadnienia do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W ramach omawiania problemów, z jakimi spotykają się rodzinne ogrody działkowe w bieżącej działalności, Prezes PZD poruszył również kwestię gwałtownego wzrostu kosztów ponoszonych przez działkowców z tytułu  wywozu śmieci z ROD. Przyczyną tego stanu rzeczy są nieprecyzyjne uregulowania zawarte w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie opłat od nieruchomości zajmowanych na cele rekreacyjne, a w szczególności brak ograniczeń, co do ich poziomu – które wprowadzono np. dla nieruchomości mieszkaniowych. Minister K. Smoliński zaznaczył, iż zagadnienie to nie należy do kompetencji jego resortu, ale zadeklarował, że zastrzeżenia działkowców zostaną przekazane do właściwego w tej sprawie ministerstwa środowiska.

Przedstawiciele PZD przedstawili również informację, nt. działań podejmowanych przez Związek na rzecz rozwoju ROD, poprawy ich infrastruktury, a także szerszego otwarcia na zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych. Prezes E. Kondracki poinformował ministra o wdrażanych ogólnokrajowych projektach, Otwartym  Długofalowym Programie Rozwoju i Modernizacji ROD oraz Otwartym Programie Społecznego Rozwoju ROD. Omawiając te zagadnienia, zwrócono uwagę na problemy, z jakimi borykają się ROD ubiegając się o wsparcie tych inicjatyw ze środków publicznych, w szczególności programów unijnych. Praktyka wykazała bowiem, iż ustanawiane kryteria, od których uzależnione jest możliwość pozyskania wsparcia publicznego, z reguły nie uwzględnia specyficznych rozwiązań prawnych, w oparciu o które funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Minister K. Smoliński podzielił opinię, że działalność ROD zawiera w sobie szeroki wachlarz pozytywnych skutków dla społeczeństwa. Dlatego za uzasadnione uznał oczekiwanie, iż powinny one być uwzględnione jako adresaci programów wsparcia ze środków publicznych. Zadeklarował, iż poruszy tą kwestię w relacjach z resortem rozwoju regionalnego, jako odpowiedzialnym za ten obszar działania administracji rządowej. W tym kontekście w trakcie rozmów odniesiono się również do możliwości uwzględniania ogrodów działkowych w programach wdrażanych w poszczególnych miastach w oparciu o ustawę o rewitalizacji.

Na zakończenie spotkania minister K. Smoliński, wyrażając zadowolenie z przebiegu i merytorycznego charakteru rozmów, podziękowała za przekazane informacje i zadeklarował gotowość kontynuowania z PZD konsultacji w przedmiocie wypracowania mechanizmów wsparcia działalności ROD przez władze publiczne. Poinformował również, że uzyskane informacje posłużą do opracowania dokumentów, które MIiB przekaże do innych resortów odpowiedzialnych za poszczególne zagadnienia związane z funkcjonowaniem ROD. Z kolei Prezes E. Kondracki, dziękując za możliwość zaprezentowania przez PZD uwag w trakcie bezpośrednich rozmów, zadeklarował gotowość Związku do dalszej współpracy i uczestniczenia w konsultacjach, jako strona społeczna, nt. działań podejmowanych przez resort infrastruktury. Jednocześnie przekazał ministrowi najnowsze wydanie czasopisma „działkowiec”, „Mój Ogródek” oraz Biuletynu Informacyjnego. Wydawnictwa te zostały życzliwie przyjęte przez ministra K. Smolińskiego.

 

Zespół Medialny

KR PZD