Komunikat Prezydium Krajowej Rady

0707.2016

Komunikat Prezydium Krajowej Rady

z dnia 5 lipca 2016 r.

w sprawie

aktualnego stanu przeprowadzonych przeglądów w ramach Projektu

„Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”

 

Rodzinne Ogrody Działkowe to ważne miejsce zarówno dla działkowców jak i społeczności lokalnej. Służą one nie tylko prowadzeniu upraw ogrodniczych na potrzeby działkowca, ale pełnią również wiele ważnych funkcji socjalno-rekreacyjnych, także dla społeczności lokalnej. Ogrody jako zielony obszar podnoszą dodatkowo standardy ekologiczne miejskiego otoczenia. Estetyczne i prawidłowo funkcjonujące stanowią najlepszą wizytówkę Związku i jego członków. Niezwykle istotny jest zatem pozytywny wizerunek ROD, jako ważny argument w uzasadnieniu potrzeby ich dalszego istnienia. Informacje na temat stanu zagospodarowania i funkcjonowania ROD pozwolą na uzyskanie wiedzy i oddadzą pełny obraz sytuacji w ogrodach w zakresie ich prawidłowego zagospodarowania i wykorzystania pod kątem zgodności z celami i funkcjami ROD, ustawą o ROD, statutem PZD, regulaminem ROD i polityką Związku. Dzięki takiej wiedzy będą podejmowane działania, mające na celu podwyższenie standardów życia działkowców i rozwiązaniu wielu problemów z jakimi borykają się ogrody. Aby te działania mogły być w pełni zrealizowane potrzebna jest wiedza na temat ogólnego stanu zagospodarowania ROD i działek w Polsce. Temu właśnie ma posłużyć realizacja projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku”.

W oparciu o uchwałę Prezydium Krajowej Rady Nr 145/2016 w sprawie realizacji projektu pod nazwą „Powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek w 2016 roku” wszystkie okręgi ustaliły własny harmonogram prowadzonych przeglądów wraz z wyznaczeniem członków komisji lustracyjnych. Zobowiązane zostały także do przesyłania na bieżąco informacji, które zawierają wyniki i wnioski z przeprowadzonych w okręgu pierwszych przeglądów, w następujących kwestiach: 1) liczby ROD i działek, na których dotychczasowo dokonano przeglądu, 2) zgodności przeglądów z przyjętymi harmonogramami, 3) ocena stosunku zarządów ROD i działkowców do prowadzonych przeglądów, 4) ocena współpracy komisji i zarządu ROD podczas przeglądów, 5) ocena stanu przygotowania ROD przez zarządy.

Większość okręgów przeglądy przeprowadza wraz z początkiem lipca, dlatego dane na temat liczby ROD i działek sukcesywnie ulegają zmianie i są orientacyjne. Do końca czerwca łącznie zlustrowano 909 ROD i 158913 działek, co stanowi odpowiednio ponad 19 % i 22 % ogółu. Wśród okręgów posiadających od 300 do 603 ROD, najwięcej ogrodów zostało zlustrowanych w Okręgu Śląskim (50%). W okręgach z liczbą ogrodów w przedziale od 200 do 300 w zestawieniu najlepiej wypadł Okręg we Wrocławiu (36 %), natomiast z liczbą ROD od 100 do 200 – Okręg w Zielonej Górze, w którym przeglądem objęto 122 ROD, tj. 100 % ogrodów, następnie Okręg Opolski (69,52 %). Wśród okręgów posiadających poniżej 100 ROD, najwięcej ogrodów zlustrował Okręg w Gorzowie Wielkopolskim (48 %).

Dotychczasowe przeglądy odbyły się zgodnie z przyjętymi przez OZ harmonogramami. Projekt powszechnego przeglądu i jego idea spotkały się z dużą przychylnością ze strony zarządów jak i działkowców. Zarządy ROD z pełną odpowiedzialnością i przychylnością odniosły się do prowadzenia przeglądów i nie odnotowano braku współpracy i niechęci względem prowadzonych działań. W prowadzeniu lustracji oprócz czynnego udziału prezesów ROD i instruktorów SSI, zaangażowani są także inni członkowie zarządu. Komisjom lustracyjnym udostępniane są informacje pochodzące z wewnętrznych przeglądów wraz z aktualnymi planami zagospodarowania oraz informacjami dotyczącymi infrastruktury ogrodowej. Działkowcy pozytywnie odnoszą się względem przeglądu nawet, jeśli występują u nich przypadki niezgodności z przepisami regulaminu ROD, głównie dotyczące nasadzeń i przycinania drzew i krzewów. W znacznej większości, ROD i działki użytkowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami regulaminu ROD. Według wstępnych danych, altany ponadnormatywne występują w niewielu ogrodach i stanowią ułamek. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zamieszkiwania na terenie ROD i dotyczy również niewielkiego procentu działkowców. Według wstępnej analizy komisji i okręgów, ogólny stan ogrodów jest dobry.

Zarówno działkowcy, jak i członkowie zarządów podczas przeglądów przedstawiają aktualne problemy z jakimi borykają się ogrody, ale również z dumą prezentują swoje dokonania i działki. Sukcesywnie prowadzone są konserwacje oraz zgłaszane inwestycje w ogrodach, takie jak remont wodociągów czy instalacji elektrycznej, remont domu działkowca, ogrodzeń zewnętrznych. W większych ogrodach zauważono znaczną poprawę stanu zagospodarowania, co jest związane z wykorzystywaniem dotacji lub funduszy. W ROD, gdzie nie ma dużej liczby wolnych działek lub ich odsetek jest niewielki, działki są prawidłowo zagospodarowane i wyglądają bardzo estetycznie. Najgorzej wypadają ogrody z działkami niezagospodarowanymi, w których działki są często zaniedbane i zaśmiecone.

Dane na temat ogrodów napawają optymizmem, gdyż nie są to miejsca całkowicie zamknięte dla społeczności lokalnej oraz znaczna ich część to ogrody zadbane, przyjazne działkowcom. W ogrodach zauważa się także zmianę pokoleniową i duże zainteresowanie wśród młodego pokolenia użytkowaniem działki. Powszechny przegląd ROD i działek według opinii zarządów i działkowców jest potrzebny, aby lepiej poznać potrzeby oraz aktualny stan zagospodarowania ogrodów.

Prezydium Krajowej Rady

Polskiego Związku Działkowców

  Warszawa, dnia 5 lipiec 2016 r.