Rzecznik Praw Obywatelskich w sprawie opłat za śmieci

0408.2016

W związku z problemem opłat za wywóz śmieci z terenów ogrodów działkowych, w szczególności związanym z opłatą ryczałtową, Krajowa Rada PZD postanowiła poruszyć to zagadnienie na spotkaniu z Rzecznikiem Praw Obywatelskich - Adamem Bodnarem.

W lipcu b.r. Rzecznik Praw Obywatelskich przekazał KR PZD odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 21 czerwca 2016 r. na wystąpienie RPO dotyczące konieczności zainicjowania prac legislacyjnych zmierzających do dostosowania przepisów dotyczących gospodarki odpadami do konstytucyjnych standardów.

W swoim wystąpieniu RPO zwrócił uwagę, że napływa do niego wiele skarg obywateli w zakresie obowiązywania ryczałtowej stawki za wywóz śmieci. W związku z jej wprowadzeniem, osoby korzystające z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe ponoszą często kilkakrotnie wyższe opłaty niż dotychczas i to nawet w sytuacji, gdy wykorzystują nieruchomość jedynie przez część roku. W ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach brakuje również określenia górnej granicy ryczałtowej stawki za wywóz odpadów, które mogą uchwalać gminy. To wszystko powoduje, że wątpliwe pod względem konstytucyjnym są niektóre regulacje ustawy tzw. „śmieciowej” i istnieje potrzeba zmian dotychczasowych zasad gospodarowania odpadami komunalnymi w zakresie nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W odpowiedzi, Minister Środowiska - Jan Szyszko poinformował, że w Ministerstwie Środowiska od dawna jest znany ten problem, a zwłaszcza to, że ryczałtowa opłata za wywóz śmieci ustalana jest niezgodnie z art. 6j ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie Minister zaproponował, że w przypadku tych gmin, gdzie stawka ryczałtowa jest dowolnie ustalana tj. „w oderwaniu od kosztów odebrania i zagospodarowania odpadów” można wezwać radę gminy do usunięcia naruszeń prawa, a następnie zaskarżyć jej uchwałę do sądu administracyjnego.

Jednocześnie Minister Środowiska podzielił pogląd, że powyższa sytuacja wymaga interwencji legislacyjnej, przynajmniej przez określenie w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach górnej granicy stawki ryczałtowej.

 

MAP

  W załączeniu: 1)      pismo RPO do Ministra Środowiska z dnia 29.04.2016 r. 2)      pismo Ministra Środowiska do RPO z dnia 21.06.2016 r.