Komunikat Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska w sprawie śmieci

2208.2016

KOMUNIKAT

Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 17 sierpnia 2016 r.

w sprawie interpelacji poselskich i odpowiedzi Ministra Środowiska

w sprawie śmieci

 

Prezydium Krajowej Rady PZD informuje, że zapoznało się z interpelacją posła Wojciecha Szaramy (PiS), posła Stanisława Lamczyka (PO) oraz odpowiedziami Ministra Środowiska na w/w interpelacje poselskie w sprawie śmieci.

Prezydium Krajowej Rady PZD przypomina, że tematem śmieci z terenów ogrodów działkowych zajmuje się od dłuższego czasu. Została w tym zakresie przeprowadzona analiza funkcjonowania w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w tym w zakresie opłat. W dniu 29 czerwca 2016 r. Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę nr 4/VIII/2016, w której wyznaczyła zadania dla struktur PZD związane z funkcjonowaniem w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Następnie, w dniu 15 lipca 2016 r. została przesłana do Ministra Infrastruktury ocena funkcjonowania w ROD ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w której Związek wskazał na konieczność jej nowelizacji z uwzględnieniem rodzinnych ogrodów działkowych. Dlatego też, Prezydium KR PZD zapoznało się z interpelacjami poselskimi i odpowiedziami Ministerstwa Środowiska z dużym zainteresowaniem.

Poseł Wojciech Szarama (PiS) w swojej interpelacji zarzucił systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi wynikającemu z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach „nieudolność”. Stwierdził, że ten system w żadnej mierze nie rozwiązał problemu „dzikich wysypisk”, których zamiast ubywać, nieustannie przybywa. Podobną indolencję systemu pokazują rosnące koszty gospodarowania odpadami spowodowane tym, że gminy nie potrafią rzetelnie oszacować ilości wytwarzanych śmieci i asekuracyjnie nakładają wyższe opłaty. Co jest powiązane z tym, iż samorządy rozliczają się z firmami ryczałtem, niezależnie od ilości wywożonych nieczystości, w efekcie czego obywatele płacą więcej, choć niejednokrotnie rzeczywiście mogliby mniej. W związku z tym, poseł zwrócił się do Ministra z apelem o podjęcie działań zmierzających do uszczelnienia obecnego systemu, który nie spełnia swej roli.

W odpowiedzi, Minister Środowiska poinformował, że zgodnie z informacjami uzyskanymi z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych ilość dzikich wysypisk co roku zmniejsza się. Ponadto na dzikich wysypiskach znajdują się nie tylko odpady ze źródeł komunalnych, ale i z działalności gospodarczej, która nie podlega systemowi gospodarowania odpadami komunalnymi. W lasach duże ilości odpadów pozostawiają również turyści. Odnosząc się do kwestii stosowania przez gminy ryczałtowych cen ofert w przetargach na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów, Minister zaznaczył, że kwestia ta należy do oceny samorządu, który z jednej strony odpowiada za dyscyplinę finansów publicznych, a z drugiej podlega weryfikacji obywateli w procesie demokratycznym. Ponadto kwestia ta podlega kontroli regionalnych izb obrachunkowych oraz właściwych sądów. Niezależnie od tego, resort środowiska od początku gromadzi uwagi dotyczące nowego systemu i wnikliwie je analizuje, aby móc je wykorzystać w pracach legislacyjnych nad ewentualną zmianą przedmiotowej ustawy.

Kolejna interpelacja została wniesiona przez posła Stanisława Lamczyka (PO) i dotyczyła konkretnie rodzinnych ogrodów działkowych. Poseł zwrócił się do Ministra Środowiska o wyjaśnienie zasadności wnoszenia opłat za śmieci z terenów ROD poza sezonem letnim, kiedy odłączany jest dopływ wody i zanika wszelka aktywność.

Minister Środowiska wskazał, wprowadzenie opłaty ryczałtowej za wywóz śmieci z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynikało z licznych skarg ze strony samorządów odnośnie braku możliwości wyegzekwowania opłat. Opłata ta jest niezależna od okresu przebywania na danej nieruchomości i faktycznego czasu wytwarzania odpadów czy ustalania faktycznie wytworzonej ilości odpadów. W związku z powyższym niezależnie od tego ile spędza się czasu na nieruchomości trzeba uiszczać ryczałtową opłatę, o ile gmina objęła systemem nieruchomości niezamieszkałe wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Ponadto, Minister wskazał, że dotychczas stosowany system powiązania opłaty za śmieci z masą wytworzonych odpadów rodził ryzyko szukania oszczędności i skutkował nielegalnym pozbywaniem się odpadów. Skutki takich działań prowadziły do degradacji środowiska naturalnego (dzikie wysypiska, zaśmiecone rowy i pobocza, wypełnione odpadami kosze na przystankach komunikacyjnych, odpady spalane w domowych piecach) i były negatywnie odczuwane przez wszystkich obywateli. Minister zaproponował, że w przypadku, gdy stawka opłaty ryczałtowej jest uchwalana niezgodnie z przepisami ustawy można wezwać gminę do usunięcia naruszenia prawa, a następnie zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego. Niezależnie od tego, resort analizuje zagadnienie opłaty ryczałtowej pod kątem potrzeby zmian prawnych.

Po zapoznaniu się z interpelacjami poselskimi i odpowiedziami Ministerstwa Środowiska Prezydium KR PZD popiera stanowisko resortu środowiska o konieczności interwencji legislacyjnej w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jednocześnie uważa, że w/w zmianami powinny zostać objęte również rodzinne ogrody działkowe. Tak, aby opłaty za śmieci były sprawiedliwe, miarodajne i dostosowane do specyfiki ogrodów, które są wykorzystywane przez działkowców sezonowo, w celach rekreacyjno - wypoczynkowych.

Równocześnie Prezydium Krajowej Rady PZD postanowiło wystąpić w tej sprawie do Ministra Środowiska, a także poinformować o wystąpieniu Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Ministra Infrastruktury.

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY PZD

 

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2016 r. 

ZOBACZ:

Pismo Prezesa PZD do Ministra Środowiska

Odpowiedź

Odpowiedź