Likwidacje i regulacje prawne ROD rozpatrywane na posiedzeniu Prezydium KR PZD w dniu 15 września 2016 roku

1909.2016

Jednym z tematów poruszonych na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PZD w dniu 15 września 2016 r., były likwidacje i regulacje prawne ROD. Mimo, iż spraw w tym bloku tematycznym było bardzo dużo, Prezydium KR PZD z każdą z nich dokładnie się zapoznało i podjęło odpowiednie decyzje.

M.in. zaakceptowany został projekt porozumienia dotyczący planowanej likwidacji części ROD im. Świerczewskiego w Malborku. Likwidacja ta ma zostać przeprowadzona, gdyż funkcjonowanie części ogrodu jest sprzeczne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Do likwidacji przewidziany jest teren o powierzchni 589 m².

W związku z realizacją inwestycji drogowej polegającej na budowie części dróg powiatowych – ulic Sucharskiego i Sobieskiego w Wejherowie, doszło do likwidacji części ROD im. Sucharskiego w Wejherowie.  Gmina Wejherowo wypłaciła PZD należne odszkodowanie, odtworzyła część ogrodzenia oraz przesunęła linie energetyczne i wodociągowe. Z uwagi na powyższe, Prezydium KR PZD wyraziło zgodę na dokonanie zmian w Rejestrze ROD odnoszących się do przedmiotowego ogrodu. Jednocześnie Prezydium KR PZD wyraziło zgodę na nieodpłatne nabycie przez PZD prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości stanowiącej teren zamienny za likwidowany ROD o łącznej powierzchni 0,3106 ha.

Odnośnie ROD im. Sucharskiego w Wejherowie Prezydium KR PZD podjęło także drugą decyzję. Dotyczyła ona wyrażenia zgody na likwidację części ogrodu o łącznej powierzchni 961 m². Powyższa likwidacja wynika z realizacji inwestycji drogowej związanej z budową drogi gminnej łączącej ulicę Sucharskiego z drogą krajową nr 6 na terenie Gminy Miasta Wejherowa, która spowodowała, że trzy działki rodzinne, które wcześniej w części zostały zajęte pod ww. inwestycję,  nie nadają się do dalszego prawidłowego użytkowania, z uwagi na zbyt małe powierzchnie oraz brak dostępu do alejki. Dlatego też w pełni uzasadniona była decyzja Prezydium KR PZD o likwidacji tej części ogrodu, zwłaszcza, że trzech działkowców otrzymało już odszkodowania za swój majątek, który uległ likwidacji.

Prezydium KR PZD zajęło się także sprawą ROD „Stokrotka” w Wieleniu. Część terenu przynależnego do przedmiotowego ogrodu jest niezagospodarowana i nieużytkowana przez działkowców i PZD. Dlatego też okręg w Pile – po uzyskaniu akceptacji zarządu ROD – zwrócił się do Prezydium KR PZD o zwrot terenu na rzecz właściciela. Po przeanalizowaniu dokumentów, Prezydium KR PZD przychyliło się do wniosku.

Prezydium KR PZD wyraziło także zgodę na rozwiązanie umowy użytkowania wieczystego w stosunku do części terenu przynależnego do ROD „Odra” w Opolu. Zgoda ta została wydana, gdyż Gmina Opole spełniła wszystkie warunki likwidacji. Część ogrodu została zlikwidowana w związku z budową przez Gminę  Opole wału przeciwpowodziowego.

Prezydium KR PZD podjęło jedną uchwałę w sprawie nieodpłatnego nabycia przez PZD gruntu. Powyższa nieruchomość zostanie nabyta w użytkowanie wieczyste na potrzeby ROD „Zielona Dolina” w Mońkach. Na przedmiotowej działce znajduje się droga do ogrodu, dlatego istotne było uregulowanie prawne korzystania przez działkowców z tej nieruchomości.

Jednocześnie, Prezydium KR PZD podjęło dwie decyzje dotyczące wyrażenia zgody na ustanowienie przez PZD służebności przesyłu. W obydwu przypadkach ustanowienie służebności związane jest z budową linii kablowych, które będą przebiegały przez tereny ROD „40-lecia WP” w Pile i ROD „Odmiana” w Słupsku.

AR

Źródło