Stanowisko Krajowej Komisji Rewizyjnej w sprawie kwestionowania niektórych zapisów statutu PZD przez RPO

2709.2016

Warszawa, dnia 26.09.2016 r.                                                                                 Szanowny Pan                                                                                 dr Adam Bodnar                                                                                 Rzecznik Praw Obywatelskich                                                                                 Warszawa

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców statutowego i ustawowego organu kontrolnego społecznie wykonujący swój mandat wobec członków i Związku wyrażają swoje głębokie oburzenie i zdecydowany sprzeciw wobec treści zawartych w piśmie Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 sierpnia 2016 roku do Prezesa PZD.

Trudno nam zrozumieć, jak Rzecznik mógł bez sprawdzenia uznać za uzasadnione część zarzutów zawartych w skardze byłego członka Związku, od lat zwalczającego PZD i rzucającego bezpodstawne oskarżenia niemające żadnego odniesienia do rzeczywistości.

Statut Polskiego Związku Działkowców uchwalony w dniu 2 lipca 2015 roku przez XII Krajowy Zjazd Delegatów PZD był poddany niezwykle szczegółowemu i wnikliwemu badaniu przez niezawisły sąd oraz organ nadzoru w ramach postępowania rejestrowego w związku z wpisaniem statutu do Krajowego Rejestru Sądowego. Pragniemy zauważyć, że w ramach tego postępowania skarżący się również swoje zarzuty kierował do tych organów nie znajdując u nich żadnego posłuchu. Zatem skoro niezawisły sąd jak i organ nadzoru uznali, że uchwalony Statut PZD jest zgodny z przepisami prawa to nie rozumiemy postawy Rzecznika kierującego swoje pismo do Prezesa PZD.

Rzecznik najwyraźniej zapomniał, że to Sąd rejestrowy wydając swoje postanowienie o rejestracji Statutu PZD potwierdził jego zgodność z powszechnie obowiązującym prawem.

Wyrażamy zdecydowaną dezaprobatę, bowiem Pana zastrzeżenia do niektórych postanowień Statutu PZD i stosowania go w praktyce stoją w wyraźnej sprzeczności z autorytetem i decyzją sądu rejestrowego. W świetle tej właśnie decyzji przedmiotowe zastrzeżenia zawarte w piśmie RPO do Prezesa PZD uznajemy za bezzasadne i bezpodstawne.

Nie rozumiemy, dlaczego głos pojedynczych osób, zawziętych przeciwników PZD stał się ważniejszy dla Rzecznika niż stanowisko całego Związku.

Mamy prawo twierdzić, że właśnie ten statut najbardziej przeszkadza byłym członkom naszej pozarządowej, samodzielnej i samorządnej organizacji społecznej.

Szanowny Panie!

W pełni utożsamiamy się ze stanowiskiem Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 9.09.2016 roku, w którym trafnie i dobitnie stwierdzono m.in., że „Wysunięte zarzuty nie są więc konsekwencją uznania kwestionowanych zapisów statutu za sprzeczne z obowiązującym prawem. Tym samym wystąpienie RPO może być potraktowane jako swoista próba narzucenia organizacji społecznej konkretnych rozwiązań statutowych zgodnych z oczekiwaniami organu władzy publicznej. Wydaje się, że takie postępowanie jest niedopuszczalne i stanowi poważne zagrożenie dla fundamentalnych cech stowarzyszeń – samodzielności, samorządności oraz niezależności. Zakładają one prawo do autonomicznego i wolnego od nadmiernej ingerencji ze strony władzy publicznej, kształtowania zasad funkcjonowania stowarzyszeń. Dlatego krytykowanie przez RPO zasad przyjętych w PZD, bez uwzględnienia, iż nie łamią one żadnych norm prawnych, a wprowadzono je uchwałami podjętymi przez demokratycznie wybrane organy Związku, czyli zgodnie z wolą członków PZD, należy uznać za działanie podważające samodzielność i samorządność Związku.”.

Pragniemy także zauważyć, że od publicznych i do tego publikowanych wystąpień organu władzy publicznej jakim bez wątpienia jest sprawowany przez Pana urząd, mamy prawo oczekiwać najwyższego poziomu merytoryczności i najzwyczajniejszego zaznajomienia się z przedmiotem sprawy zanim zdecyduje się Pan skierować pod adresem Związku poważnych zarzutów.

Będziemy niezmiernie radzi, gdy Rzecznik Praw Obywatelskich uszanuje fundamentalne prawo naszego stowarzyszenia do kształtowania wewnętrznych regulacji, norm i zasad, które przysługuje każdemu innemu działającemu stowarzyszeniu w Polsce.

Ponad 14 miesięczny okres obowiązywania Statutu PZD pokazuje, że jest on dokumentem w pełni gwarantującym i zabezpieczającym prawa wszystkich członków naszego Polskiego Związku Działkowców.

Niniejsze stanowisko drogą elektroniczną przesyłamy także do:

- Prezesa Polskiego Związku Działkowców,

- Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców.

Z wyrazami szacunku i działkowym pozdrowieniem

 

Członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Działkowców

 

Przewodnicząca - Maria Fojt

Z-cy Przewodniczącej - Bogusław Dąbrowski i Dorota Zerba

Sekretarz - Roman Żurkowski

Członkowie - Jadwiga Drzewiecka, Zenon Jabłoński, Witold Juchniewicz,

Alina Nocuń, Alicja Paterek, Eugeniusz Rabuski i Zofia Zielińska.