Komunikat KKR w sprawie zasad likwidacji m.in. ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie i roli PZD

1710.2016

KOMUNIKAT

KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2016 ROKU

W SPRAWIE ZASAD LIKWIDACJI M.IN. ROD IM. BOHATERÓW WESTERPLATTE W WARSZAWIE I ROLI POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

 

Krajowa Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Działkowców w Warszawie będąc ustawowym i statutowym organem kontroli wewnętrznej Związku po obejrzeniu reportażu wyemitowanego w dniu 5 października 2016 roku przez TVP 1 w programie „Magazyn śledczy Anity Gargas” dotyczącym likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, na wniosek Prezesa PZD przeprowadziła w dniach 11-13 października 2016 roku pełne badanie przebiegu procesu częściowej likwidacji ROD im. Bohaterów Westerplatte, ROD „Latawiec-Emeryci” i ROD „Krokus” w Warszawie pod budowę drogi ekspresowej.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w wyniku zbadania 91 kserokopii dokumentów będących w dyspozycji Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie dotyczące tej likwidacji stwierdza, że:

*Wojewoda Mazowiecki swoją decyzją nr 1181/06 z dnia 11.08.2006 roku ustalił lokalizację drogi ekspresowej S2 z rygorem natychmiastowej wykonalności. Decyzja ta została wydana na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych i była podstawą do przeprowadzenia likwidacji działek w ROD: im. Bohaterów Westerplatte, „Krokus” i „Latawiec-Emeryci”.

*Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zgodnie z obowiązującą wówczas ustawą z dnia 8 lipca 2005 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (art.19 i 20) jako podmiot, w którego interesie miała nastąpić likwidacja części ROD zobowiązany był do:

- zapewnienia nieruchomości zamiennej,

- założenia na nieruchomości zamiennej nowego ogrodu i odtworzenia urządzeń i budynków,

- wypłaty odszkodowań działkowcom za składniki majątkowe znajdujące się na działkach stanowiące ich własność (tzw. nasadzenia i naniesienia).

*W celu realizacji w/w obowiązków w dniu 1 sierpnia 2008 roku zostało zawarte porozumienie pomiędzy Polskim Związkiem Działkowców i GDDKiA w sprawie określenia warunków likwidacji części Rodzinnego Ogrodu Działkowego: „Latawiec-Emeryci” pow. 0,9157 ha, „Bohaterów Westerplatte” pow. 6,3761 ha i „Krokus” pow. 0,6243 ha oznaczonych w ewidencji gruntów, jako działki geodezyjne.

W dniu 19.11.2008 r. sporządzono i podpisano Aneks Nr 1 do porozumienia z dnia 01.08.2008 r.

*W wyniku realizacji powyższego porozumienia:

- GDDKiA zapewniła nieruchomość zamienną i w dniu 27 października 2010 roku została podpisana umowa w formie aktu notarialnego rep. A nr 7464/2010 o oddaniu Polskiemu Związkowi Działkowców w użytkowanie wieczyste gruntu o powierzchni 12,80 ha położonego w miejscowości Budy Strzyże gmina Mszczonów. Polski Związek Działkowców nie został poinformowany przez GDDKiA o koszcie nabycia w/w prawa.,

- GDDKiA odtworzyło ogród na w/w nieruchomości i w dniu 10 stycznia 2012 roku nastąpiło formalne przekazanie Polskiemu Związkowi Działkowców terenu oraz majątku trwałego w formie infrastruktury ogrodowej.

Nowy odtworzony w miejscowości Budy Strzyże ROD im. 30 lecia PZD został wyposażony w pełną infrastrukturę tj. m.in. ogrodzenie, aleje ogrodowe okrawężnikowane i utwardzone, energia elektryczna i woda doprowadzona do każdej działki. W ogrodzie zabezpieczono dla wszystkich działek miejsca postojowe dla samochodów oraz pobudowano nowoczesny Dom Działkowca dla potrzeb organów statutowych ROD i działkowców. W odtworzonym ogrodzie otrzymali działki wszyscy chętni działkowcy, którzy utracili działki w likwidowanych ogrodach.

Stwierdzamy, że na zlecenie GDDKiA biegły rzeczoznawca majątkowy przygotował operaty szacunkowe zawierające wycenę składników majątkowych działkowców znajdujących się na likwidowanych działkach.

Stwierdzamy, że każdy z operatów szacunkowych na podstawie, których wypłacano odszkodowania był osobiście akceptowany przez działkowców tak, co do wartości jak i ilości.

W materiale telewizyjnym zaprezentowano informację niezgodną z prawdą. W OZM PZD w Warszawie znajdują się oryginały operatów własnoręcznie podpisanych przez działkowców. Operaty były prezentowane dziennikarce i na jej wyraźną prośbę wysłano skany pierwszych stron operatów szacunkowych (po zanimizowaniu).

Niestety w trakcie programu nie zaprezentowano ich w całości a jedynie fragment, który nie zawierał ani nazwy dokumentu ani wartości wyceny.

Na podstawie zaakceptowanych przez działkowców operatów szacunkowych przekazywanych przez OZM PZD, GDDKiA dokonywała przelewu odszkodowań na rachunek bankowy OZM PZD, który następnie dokonywał przelewu na rzecz poszczególnych działkowców.

Członkowie Zespołu Kontrolnego Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD stwierdzili, że dokonywane operacje zostały udokumentowane odpowiednią dokumentacją finansową i bankową.

GDDKiA w niektórych przypadkach nie akceptowała wycen przygotowanych przez wyznaczonego przez siebie biegłego rzeczoznawcę majątkowego stwierdzając, że wycena objęła także teren nieobjęty lokalizacją drogi ekspresowej, nakazując biegłemu dokonanie korekty wyceny.

GDDKiA dostosowała infrastrukturę likwidowanych części ROD zgodnie z zapisami Porozumienia w sprawie likwidacji z dnia 01.08.2008 r. oraz przebudowała także infrastrukturę na pozostałym terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych zlokalizowanych w kompleksie ogrodów Na Paluchu.

GDDKiA za pośrednictwem Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD w Warszawie w 2009 roku wypłaciła 273 odszkodowania dla działkowców z części likwidowanych trzech ROD w kwocie 13 826 159,55 złotych.

Stwierdzamy, że likwidacja części działek w ogrodach, w tym w ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, przebiegła w sposób zgodny z Ustawą o ROD z 2005 roku oraz z Ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg krajowych a zarzut o rzekomej defraudacji 13 milionów złotych i oszukania działkowców się absolutnie nie potwierdził.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza również, że w trakcie emisji programu telewizyjnego pomówiono nasz Związek o faworyzowanie użytkowników działek nr 355 i 655 dopuszczając do wypłaty horrendalnych odszkodowań.

Informujemy, że działka nr 355 w ROD „Bohaterów Westerplatte” leżała w pasie drogi ekspresowej i podlegała likwidacji. Natomiast działka nr 655 w tym samym ogrodzie, co prawda nie leżała w pasie drogi ekspresowej, lecz została przedstawiona do likwidacji, bowiem przeznaczono ją na budowę budynku magazynu na potrzeby ogrodu.

Odszkodowania dla obu użytkowników zostały wypłacone wg operatu szacunkowego po zaakceptowaniu przez działkowca.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD w trakcie badania ustaliła, że ROD im. Bohaterów Westerplatte otrzymał w październiku i grudniu 2009 roku łączną kwotę 112 901,00 złotych w tym kwotę w wysokości 65 559,00 złotych za zlikwidowaną należącą do niego działkę nr 744A, na której znajdowała się wiata ze stolarnią oraz kwotę w wysokości 47 342,00 złotych za zlikwidowaną należącą do niego działkę nr 358A, na której znajdował się budynek administracyjny ROD.

Należy w tym miejscu zadać pytanie - dlaczego były Zarząd ROD im. Bohaterów Westerplatte wówczas kierowany przez p. Annę Batorowską nie odtworzył wiaty ze stolarnią oraz budynku administracyjnego ROD i gdzie się podziały środki finansowe przekazane przez GDDKiA o/Warszawa za pośrednictwem OZM PZD w Warszawie!

Sprawę tą winien OZM PZD zbadać i skierować do organów ścigania.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD wyraża zdziwienie, że autorka i uczestnicy wyemitowanego programu krytykują Związek i zarzucają mu wypłacanie środków finansowych nie informując jednocześnie opinii publicznej, że likwidacja części ROD im. Bohaterów Westerplatte odbyła się na wniosek Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o/Warszawa i za ich pieniądze.

Trudno, zatem pojąć tą swoistą podwójną moralność p. Anny Batorowskiej i autorki programu o tzw. dbałość o zwykłych działkowców zapominając, że Polski Związek Działkowców nie wydał ani złotówki ze środków PZD na odszkodowania dla użytkowników działek.

Stwierdzamy, że organy statutowe naszego Związku w całym procesie likwidacji części ROD pod inwestycję celu publicznego tak jak zawsze wykazywały dbałość przede wszystkim o interesy działkowców.

Krajowa Komisja Rewizyjna PZD stwierdza, że sformułowany przez p. Annę Batorowską, w trakcie audycji telewizyjnej, zarzut świadomego uniemożliwiania działkowcom założenia nowego stowarzyszenia nie znajduje żadnego pokrycia w dokumentacji dotyczącej kwestii rejestracji Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza”.

Stwierdzamy, że Polski Związek Działkowców i jego terenowe organy nigdy nie występował przeciwko woli działkowców, którzy zgodnie z wymogami ustawy o ROD z 2013 roku podejmowali demokratyczne decyzje o wystąpieniu ze struktur PZD i założenia własnego stowarzyszenia ogrodowego. Taka sytuacja niestety nie miała miejsca w ROD im. Bohaterów Westerplatte w Warszawie, gdzie zmanipulowano liczbę działkowców uprawnionych do głosowania celem zaniżenia quorum wymaganego przez ustawę o ROD i przekazanie tych nieprawdziwych danych do Sądu rejestrowego.

Działkowcy w liczbie 228 osób po zmanipulowanym zebraniu, zwołanym przez odwołany Zarząd ROD kierowany przez p. Annę Batorowską, złożyli w OZM PZD w Warszawie oświadczenia swojej woli na pozostanie ich ogrodu w PZD oraz niewyrażanie zgody na zarządzanie ich działkami przez nowo powstałe stowarzyszenie. W tej sytuacji OZM PZD w Warszawie mając na celu wyłącznie ochronę działkowców skierował sprawę do Sądu rejestrowego celem wyjaśnienia tej manipulacji dokonanej przez odwołany Zarząd ROD.

Oceniamy, że podjęcie działań ze strony OZM PZD było słuszne i zasadne, bowiem brak podjęcia interwencji w sytuacji, gdy 228 działkowców z tego ROD pisemnie wyraziło swoją wolę pozostania nadal w strukturach PZD mogłoby skutkować utratą ich zaufania oraz podejrzenia części opinii publicznej o niewykonywaniu przez Związek wymogów określonych w art.69 i następnych ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 13 grudnia 2013 roku.

Stwierdzamy, że OZM PZD po wydanym postanowieniu Sądu rejestrowego o wykreśleniu Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” z KRS zgodnie z przepisami związkowymi musiał zabezpieczyć działalność statutowo-finansową ROD im. Bohaterów Westerplatte poprzez nie dopuszczenie do dysponowania ich środkami finansowymi przez osoby do tego nieuprawnione.

Pani redaktor Anita Gargas prezentując ten materiał jawnie tendencyjny i niemający żadnego pokrycia w rzeczywistości dopuściła się do przekroczenia zasad etyki dziennikarskiej i Prawa Prasowego. Takie insynuacje przekazywane na antenie telewizji do szerokiego grona odbiorców są naganne i jawnie zmierzają do skłócenia członków polskiego społeczeństwa z działkowcami, członkami największej społecznej organizacji Polskiego Związku Działkowców.

Zespół Kontrolny

Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiego Związku Działkowców

 
Warszawa, dnia 13 października 2016 roku