Obradowała Krajowa Rada PZD

0211.2016

W Warszawie, w dniu 28 października 2016 r. odbyło się X w bieżącej kadencji posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes Związku. Na początku posiedzenia uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć zmarłego Zbigniewa Kołodziejczaka wieloletniego członka Krajowej Rady i Prezesa Okręgowego Zarządu Warmińsko-Mazurskiego.

Realizując przyjęty porządek obrad Prezes PZD przedstawił wydarzenia, jakie miały miejsce od zakończenia narady prezesów i dyrektorów biur. Członkowie Krajowej Rady przedstawiali sytuację w swoich okręgach oraz podejmowane działania. Uczestnicy posiedzenia stwierdzili, że wytwarzana atmosfera wokół PZD ma na celu zdyskredytowanie Związku w oczach jego członków. Szczególnie krytycznie odniesiono się do audycji w TVP1, w której przedstawiono reportaż dotyczący likwidacji części jednego z warszawskich ogrodów. Mimo dostępu do wiarygodnych dokumentów, informacje zostały celowo zmanipulowane. Członkowie Krajowej Rady uznali, że w stosunku do redakcji i autorów należy wszcząć działania prawne.

Krajowa Rada zapoznała się z wynikami Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek w 2016 r. i w podjętej w tej sprawie uchwale zwróciła się do zarządów ROD, okręgów i Prezydium KR PZD, aby wyniki Przeglądu zostały wykorzystane z pożytkiem dla ogrodów i działkowców, a także w dalszej perspektywie czasowej, do realizacji programu ROD XXI wieku i Otwartego programu społecznego rozwoju ROD. Ponadto zobowiązała Prezydium KR PZD do przyjęcia i wydania wytycznych, wykorzystujących wyniki Przeglądu, do zagospodarowania i modernizacji ogrodów. Krajowa Rada postanowiła wydać oddzielne wydawnictwo zawierające podsumowanie Przeglądu dokonane przez KR PZD oraz wyniki Przeglądu w poszczególnych okręgach. Krajowa Rada podziękowała okręgom i tysiącom społecznych członków komisji przeglądowych za zaangażowanie i ogromny wkład pracy.

Krajowa Rada zapoznała się z wynikami badania dotyczącego ujawniania ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. W podjętej uchwale przedstawiony został aktualny stan w tym zakresie i Krajowa Rada zobowiązała okręgi do kontynuowania działań związanych z ujawnianiem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i w studiach wskazując działania, jakie powinny być podjęte w tej sprawie.

Krajowa Rada ponownie ustosunkowała się do wniosku organu nadzoru dotyczącego zapisu w statucie, precyzując stanowisko w sprawie osobistego wykonywania praw członkowskich.

Z uwagi na wzrastające zainteresowanie instytucji społecznych możliwością korzystania z działki w ROD, Krajowa Rada przyjęła wzór umowy o oddanie działki w bezpłatne użytkowanie instytucjom prowadzącym działalność społeczną.

Krajowa Rada dokonała nowelizacji uchwał systemowych regulujących funkcjonowanie Funduszu Obrony, Funduszu Rozwoju ROD i Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Ponadto Krajowa Rada dokonała rejestracji regulaminów OZ w Częstochowie i OZ Toruńsko-Włocławskiego.