Stanowisko Prezydium KR PZD w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany ustawy o ROD

0211.2016

Stanowisko

Prezydium Krajowej Rady PZD

z dnia 28 października 2016 r. 

w sprawie interpelacji posła Jerzego Gosiewskiego dotyczącej zmiany ustawy o ROD 

Prezydium Krajowej Rady PZD, po zapoznaniu się z treścią interpelacji poselskiej nr 5190, stwierdza, iż zawarte w przedmiotowym wystąpieniu zastrzeżenia wobec ustawy o ROD zostały oparte o bezzasadne zarzuty, zaś zgłoszone postulaty zmiany ustawy godziłyby w interesy działkowców i ogrodów. Jednocześnie Prezydium KR PZD z satysfakcją dostrzega, iż stanowisko prezentowane w przedmiotowej sprawie przez resort infrastruktury, po raz kolejny dowodzi, że strona rządowa podchodzi do tematu regulacji prawnych odnoszących się do ogrodów działkowych z uwagą i wyczuciem problemu.

Zasadniczym motywem w/w interpelacji był postulat pozbawienia, względnie radykalnego ograniczenia uprawnień stowarzyszeń ogrodowych w zakresie możliwości wypowiadania prawa do działki wobec działkowców rażąco naruszających porządek na terenach ogrodów. Tymczasem, jak wskazał podsekretarz stanu Jerzy Szmit prezentujący stanowisko strony rządowej, obecnie obowiązująca ustawa o ROD zawiera mechanizmy zapewniające działkowcom skuteczną ochronę przed bezpodstawnym pozbawianiem praw do działki. W szczególności dotyczy to zapisów gwarantujących ochronę sądową (art. 37 ustawy o ROD) oraz odpowiednie stosowanie do ochrony prawa dzierżawy działkowej, przepisów dotyczących własności (art. 28 ustawy o ROD). Jak podkreślono, obecną ustawą o ROD ustawodawca zapewnił działkowcom możliwość prezentowania stanowiska (co do bezzasadności pozbawienia prawa do działki) przed niezawisłym sądem. Kwestia ostatecznego ustalenia zasadności pozbawienia prawa do działki, jest zatem niezależna od stanowiska prezentowanego przez stowarzyszenie. Za równie bezzasadne resort infrastruktury uznał zarzuty formułowane wobec rozwiązań zawartych w ustawie o ROD w zakresie nadzoru prowadzonego nad stowarzyszeniami ogrodowymi. Wskazano, iż instrumenty nadzoru stosowane do stowarzyszeń ogrodowych nie są uregulowane w ustawie o ROD, a wynikają z prawa o stowarzyszeniach, a zatem spełniają wszelki standardy stosowane do organizacji pozarządowych.

Biorąc powyższe pod uwagę, Prezydium KR PZD stwierdza, iż interpelację posła J. Gosiewskiego odbiera jako przykład inicjatywy pochopnej i - jak dowiodła informacja przedstawiona przez  stronę rządową - niepopartej argumentami merytorycznymi. Doceniając zatem fakt zainteresowania problemami działkowców ze strony parlamentarzysty, Prezydium apeluje do Pana Posła, aby podejmując inicjatywy odnoszące się do ogrodów, wykazał większe zaufanie do idei samorządności działkowców. Nie można bowiem pomijać faktu, że zgodnie z ustawą o ROD, stowarzyszenia ogrodowe są organizacjami tworzonymi przez działkowców dla obrony i reprezentacji swych spraw, oraz że zrzeszają one wyłącznie działkowców. A zatem relacje pomiędzy działkowcem, a stowarzyszeniem, w istocie należy postrzegać, jako relacje pomiędzy działkowcami. Okoliczność ta w pełni uzasadnia zaś wniosek, że w przypadku angażowania się w rozstrzyganie sporu w ogrodzie działkowym, warto wysłuchać każdej ze stron, ponieważ głos każdej z nich, to w istocie głos działkowca.

Prezydium Krajowej Rady PZD

Warszawa dn. 28 października 2016 r.