Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa podejmuje postulat PZD o rozwiązaniu problemu meldowania w ROD

2311.2016

W dniu 31 maja br. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odbyło się spotkanie przedstawicieli PZD z Sekretarzem Stanu Kazimierzem Smolińskim. Podczas tego spotkania Prezes Kondracki wraz z towarzyszącymi mu członkami delegacji Związku przedstawiali  Ministrowi szereg problemów, które znacznie utrudniają zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych (ROD).  Jednym z takich problemów jest niewątpliwe kwestia meldowania osób zamieszkujących na terenie ROD. Sprawa ta zainteresowała Pana Ministra, który zwrócił się o pisemną informację dotyczącą problemu meldowania na terenie działek rodzinnych w celu optymalnego naświetlenia tego zagadnienia oraz powiązanych z nim aspektów. Taki materiał został przygotowany przez służby prawne Krajowej Rady. Przedstawiono w nim przede wszystkim dotychczasową praktykę stosowania przepisów o zameldowaniu przez właściwe organy publiczne oraz sądy administracyjne, przytaczając bogate orzecznictwo w tym zakresie.

Przekazana informacja wykazała, że w wielu przypadkach melduje się osoby zamieszkujące na terenie ROD, pomijając tym samym ustawowy zakaz takiego zamieszkiwania. Organy meldunkowe oraz sądy administracyjne uznają bowiem zameldowanie jako zwykłą czynność ewidencyjną. Nie biorą jednocześnie pod uwagę, że ich decyzje działają w praktyce jako swoiste „usankcjonowanie” nielegalnego zamieszkiwania oraz dokonanych samowoli budowlanych. W ten sposób dochodzi do niemożności zwalczania tych niebezpiecznych procederów niszczących ROD. Dlatego Krajowa Rada wystąpiła do Ministerstwa o rozważenie możliwości zmiany przepisów dotyczących meldunku, aby wykluczyć meldowanie osób w obiektach, które nie mogą służyć celom mieszkaniowym według obowiązujących przepisów.

Z zadowoleniem należy stwierdzić, że Pan Minister Smoliński wraz ze swoim zespołem bardzo poważnie potraktowali ten problem. Dostrzeżono bowiem, że istnieje szersze zjawisko o niekorzystnym charakterze, czyli meldowanie obywateli w budynkach nieprzeznaczonych do stałego zamieszkiwania. Stąd Minister Smoliński nawiązał już w tej sprawie współpracę z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariuszem Błaszczakiem, którego resort zajmuje się kwestią meldowania. Uzyskano już nawet deklarację współpracy ze strony MSWiA w celu wprowadzenia rozwiązań eliminujących przedmiotowy problem. Wydaje się, że prace nabierają rozpędu, o czym świadczy treść pisma Ministra Smolińskiego do szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka, które przekazano do wiadomości Prezesa Kondrackiego.

Dla zobrazowania powyższych działań publikujemy to pismo, które świadczy o wykazywanym przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zrozumieniu i chęci rozwiązywania trudnych spraw z pożytkiem dla istotnych interesów milionowego środowiska polskich działkowców.