Porozumienie na rzecz rozwoju starogardzkiego społeczeństwa obywatelskiego na lata 2017-2018

2112.2016

W dniu 15 grudnia br. w Starogardzkim Centrum Kultury odbyło się spotkanie podsumowujące roczną pracę Starogardzkiej Rady Organizacji Pozarządowych działających na terenie miasta. Starogardzkie Ogrody Działkowe reprezentował przewodniczący Kolegium Prezesów Bogdan Grzela oraz sekretarz Henryk Krasiński. W Starogardzie Gdańskim działa aktywnie około 100 zrzeszeń, federacji, stowarzyszeń i fundacji.

Podczas spotkania Prezydent Miasta Janusz Stankowiak podpisał ze Starogardzką Radą Organizacji Pozarządowych porozumienie mające na celu rozwój społeczeństwa obywatelskiego w latach 2017-2018.

Zadeklarowano miedzy innymi:

- działać w imieniu dobra wspólnego, uwzględniając zasady pomocy na rzecz rozwoju wzajemnych relacji miedzy samorządem Gminy Miejskiej Starogard Gd. a starogardzkim sektorem organizacji pozarządowych i reprezentacją SROP.

- rozwijać współpracę międzysektorową opartą na samo oraz wzajemnym doskonaleniu, która przynosić będzie oczekiwane efekty i służyć będzie lokalnej społeczności.

W ramach porozumienia strony zobowiązały się do stworzenia wieloletniego programu współpracy z gminą, starogardzkimi organizacjami pozarządowymi, który będzie uwzględniał takie obszary jak: Fundusz Wkładów Własnych do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, centrum Organizacji Pozarządowych oraz lepsze poznanie się i wzajemną integrację obu sektorów.

- cykliczne spotkania z Prezydentem Miasta i przedstawicielami UM, pełnomocnikami.

– Porozumienie wynikło z potrzeby nawiązania szerszego i głębszego dialogu mieszkańców zrzeszonych w organizacjach z przedstawicielami władz samorządowych – powiedziała pełnomocnik prezydenta miasta ds. organizacji pozarządowych Sylwia Ossowska.

 – To efekt rocznej pracy SROP, długich i żmudnych rozmów i kompromisów. Ma ono stworzyć organizacjom przestrzeń do wzajemnego poznawania się, współpracy i rozwoju oraz uzyskania w każdym momencie niezbędnej pomocy ze strony urzędników.

Obie strony porozumienia zadeklarowały ścisłą współpracę opartą na przejrzystych działaniach, partnerstwie i rozmowie. Dotyczyć to ma zarówno pogłębiania i zacieśniania relacji na linii samorząd – Starogardzka Rada Organizacji Pozarządowych (SROP), jak również budowania więzi i porozumienia wewnątrz samych organizacji.

Prezydent, dziękując i życząc wszystkim zdrowych i spokojnych świąt, powiedział

– To, co robicie dla mieszkańców miasta jest ogromnie ważne. Różnica między nami urzędnikami a wami polega na tym, że niczego nie musicie. To, co robicie, czynicie wyłącznie z potrzeby serca i chęci działania. Wierzę, że wspólnie stanowić będziemy potężną siłę, która będzie decydować o przyszłości naszego miasta.

                                                                                                                  Bogdan Grzela