Powołanie Kolegiów Prezesów Zarządów ROD w Gdańsku

2102.2017

W miniony poniedziałek, 20 lutego 2017 r. odbyło się pierwsze spotkanie organizacyjne nowopowołanych Kolegiów Prezesów Zarządów ROD w Gdańsku.

Funkcjonowanie Kolegiów Prezesów w ramach Polskiego Związku Działkowców zostało przewidziane w §74 Statutu PZD. Szczegółowe zasady działania Kolegiów zawiera Uchwała Nr 36/2011 Prezydium KR PZD z dnia 23 lutego 2011 r.

Kolegia prezesów stanowią forum wymiany doświadczeń i ustalają kierunek współpracy zainteresowanych ROD z samorządem terytorialnym.

Biorąc pod uwagę fakt, że w Gdańsku działa niespełna 90 ROD, utworzenie jednego kolegium prezesów dla całego Miasta spowodowałoby szereg trudności i komplikacji organizacyjnych, które utrudniłyby prawidłowe działanie takiego gremium. Wobec powyższego, po zasięgnięciu opinii komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym, Prezydium OZ Pomorskiego postanowiło utworzyć w Gdańsku 6 Kolegiów Prezesów – zgodnie z podziałem Miasta Gdańska na okręgi wyborcze do Rady Miasta.

W ramach poniedziałkowego spotkania, Prezes OZP Pan Czesław Smoczyński przedstawił zebranym podstawowe zadania jakie stoją przed nowymi kolegiami prezesów.  Dyrektor Biura OZ Pan Marcin Kloskowski przedstawił informacje na temat idei powołania kolegiów, uzasadnił przyjęty model podziału Miasta na 6 jednostek oraz przybliżył obowiązujące regulacje prawne w tym zakresie. Pan Ryszard Dąbrowski, członek Okręgowego Zarządu, zrelacjonował zebranym przebieg minionego spotkania w Biurze Rozwoju Gdańska dotyczącego roli ogrodów działkowych w opracowywanym projekcie nowego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Gdańska. Pan Franciszek Potulski, Przewodniczący komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym, przybliżył informacje z zakresu podejmowanych działań dotyczących włączenia ogrodów działkowych jako ważnych partnerów w debacie publicznej.

 Po zakończeniu ogólnej części spotkania, zebrani podzielili się na grupy, zgodnie z przyporządkowaniem do poszczególnych kolegiów po czym we własnym gronie dokonali wyboru Przewodniczących i Sekretarzy Kolegiów.

W dotychczasowej praktyce działania Okręgowego Zarządu, powiatowe Kolegia Prezesów zarządów ROD pełnią bardzo ważną funkcję w zakresie poprawy działania ogrodów i budowania pozytywnych relacji z lokalnymi samorządami. Liczymy na to, że również w Gdańsku nowopowstałe kolegia sprawdzą się i będą ważnym elementem funkcjonowania ogrodów działkowych.

M.K.