Komunikat Krajowej Rady PZD dla działkowców ws. trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

1303.2017

KOMUNIKAT

Krajowej Rady PZD

dla działkowców w sprawie trwających w ROD walnych zebrań sprawozdawczych

Jesteśmy w tracie realizacji najważniejszego zadania statutowego w ogrodach – odbywają się walne zebrania sprawozdawcze w ROD.

Walne zebrania są najwyższym organem PZD w ROD (§ 56 Statutu PZD ust. 1), który podejmuje kluczowe decyzje dla funkcjonowania ogrodu oraz jego finansów.

Każdy działkowiec, który jest jednocześnie członkiem Polskiego Związku Działkowców, ma prawo uczestniczyć w walnym zebraniu (§ 56 Statutu PZD ust. 2). Zgodzie z przepisami Statutu PZD zarząd ROD corocznie zwołuje walne zebranie do dnia 15 maja (§ 59 ust. 2 Statutu PZD). Odstępstwo od tego terminu możliwe jest jedynie za zgodą prezydium okręgu.

O walnym zebraniu – w tym również o sprawach, jakie będą na nim podejmowane (porządek obrad) – działkowcy powinni być zawiadamiani z wyprzedzeniem, co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania – pocztą, mailem (jeżeli wyrazili zgodę na tę formę kontaktu) lub otrzymując zawiadomienie „do rąk własnych” za potwierdzeniem odbioru (§ 60 ust 1 i 2 Statutu PZD). Zawiadomienie zawiera także informację o miejscu i terminie wyłożenia do wglądu materiałów sprawozdawczych, tak by można było swobodnie się z nimi zapoznać. Na walnym zebraniu zapadają najważniejsze decyzje dotyczące funkcjonowania ogrodu. Kompetencje walnego zebrania zostały precyzyjnie określone przez Statut PZD § 64 pkt 1-10 – należy do nich przede wszystkim zatwierdzenie rocznych sprawozdań organów ROD, uchwalanie rocznych planów pracy i preliminarzy finansowych ROD, uchwalenie opłat ogrodowych oraz określenie terminu ich uiszczania. Walne zebranie podejmuje także oddzielną uchwałę w sprawie każdego zadania inwestycyjnego lub remontowego w ROD.

Działkowcy uczestnicząc w walnych zebraniach zapewniają sobie realny wpływ na funkcjonowanie ogrodu. Na walnych zebraniach omawiane są również istotne dla całej społeczności ogrodowej kwestie w odniesieni do bieżących wydarzeń. Jeżeli działkowiec nie weźmie udziału w zebraniu, automatycznie pozbawi się prawa decydowania o funkcjonowaniu i przyszłości ROD. Należy pamiętać, że uchwały podjęte przez działkowców uczestniczących w zebraniu np. w sprawie inwestycji, modernizacji, czy remontu w ROD, są wiążące dla wszystkich działkowców w ogrodzie, zatem, również tych „nie głosujących”- wszyscy będą partycypować w kosztach inwestycji. O ile uchwały w pierwszym terminie mogą być podejmowane, gdy w zebraniu bierze udział ponad połowa uprawnionych do głosowania, o tyle w drugim terminie (o czym poinformowano w treści zawiadomienia) walne zebranie może podejmować wiążące uchwały, bez względu na liczbę obecnych członków .

Aby ułatwić przeprowadzanie walnych zebrań, Krajowa Rada PZD opracowała i przekazała do okręgowych zarządów, specjalnie wydane druki zaproszeń, które zwierają wszystkie ważne informacje organizacyjne, a mianowicie termin, miejsce wraz z ramowym porządkiem obrad walnego zebrania, a także stosowne pouczenie w odniesieniu do ważności uchwał podejmowanych w drugim terminie. Prezydium Krajowej Rady PZD podjęło uchwałę Nr 355/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r., wprowadzając wytyczne w sprawie odbywania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD, opracowane zostały wzory druków i uchwał do przeprowadzania zebrań, które były dołączone do Biuletynu Informacyjnego nr 8/2016 przesłanego do wszystkich ogrodów PZD. Wytyczne w sprawie przeprowadzania walnych zebrań sprawozdawczych w ROD dostępne są na stronie www.pzd.pl.

W 2016 roku został przeprowadzony powszechny przegląd zagospodarowania ROD i działek. Znając wyniki przeglądu, gdzie zostały zidentyfikowane potrzeby ogrodów, łatwiej będzie podejmować uchwały

w sprawie realizacji zadań inwestycyjnych lub remontowych. Krajowa Rada PZD opracowała zasady realizacji inwestycji i remontów co ma usprawnić działanie ogrodów w tym zakresie (Biuletyn Informacyjny Nr 7/2015, Uchwała Nr 14/III/2015 Krajowej Rady PZD, z dnia 1 października 2015 r., w sprawie zasad prowadzenia inwestycji i remontów w rodzinnych ogrodach działkowych w PZD). Jak co roku ogrody mogą występować o udzielenie pożyczki z Funduszu Samopomocowego PZD oraz dotacji z Okręgowego Funduszu Rozwoju ROD.

Przy okazji walnych zebrań warto nawiązywać do uchwalonego w 2016 r. „Otwartego Programu Społecznego Rozwoju ROD”. Program ten zawiera bowiem zbiór propozycji, a także narzędzi, które mogą stać się źródłem wielu wspaniałych inicjatyw. Ogrody powinny dążyć do otwarcia nie tylko swych bram dla okolicznej społeczności, ale również zabiegać o to, aby były to miejsca lubiane i chętnie odwiedzane przez mieszkańców miast i okolicy.

Krajowa Rada PZD poddała ocenie stan przygotowań do walnych zebrań w ROD. Wynik jest zadowalający- okręgi są dobrze przygotowane. Powołano zespoły  do obsługi walnych zebrań. Okręgi zorganizowały oraz przeprowadziły już szkolenia członków zespołów - ich podstawowym zadaniem jest służyć zarządom pomocą, czuwać nad prawidłowym przebiegiem walnego zebrania, a także bezzwłocznie reagować na pojawiające się problemy. Osoby te powinny być dobrze przygotowane merytorycznie, aby należycie wypełnić swoje zadanie.

Po zakończeniu kampanii walnych zebrań 2017 r. Krajowa Rada PZD dokona oceny przebiegu oraz wyników walnych zebrań sprawozdawczych, zgodnie z przesłanym planem działania i kompetencjami statutowymi. Ocenę tą poprzedzą podsumowania i wnioski dokonane przez Okręgowe Zarządy PZD.

Krajowa Rada PZD zachęca również do korzystania z uruchomionych porad prawnych dla ROD - działkowcy oraz członkowie zarządów ROD mogą na bieżąco wyjaśniać pojawiające się wątpliwości wynikające z funkcjonowania ROD (tabela: dane kontaktowe – porady prawne).

 Zwracamy się do wszystkich członków PZD o aktywny udział w walnych zebraniach poprzez podejmowanie decyzji oraz inicjatyw mając na względzie dobro działkowców, Zarządów ROD, a także rozwój ogrodów działkowych.

  Krajowa Rada PZD Warszawa, dnia 9 marca 2017 roku.

komunikat ws walnych zebrań 2017