Obsługa prawna struktur Związku i działkowców. Podsumowanie funkcjonowania dyżurów prawnych

2604.2017

W dniu 19 kwietnia na naradzie prezesów okręgów PZD i dyrektorów biur podjęty został temat pomocy prawnej dla działkowców i członków zarządów ROD. W ostatnim bowiem czasie zintensyfikowane zostały działania, których celem jest rozszerzenie dostępu do pomocy prawnej organizowanej przez Związek. Oprócz zatem dotąd podejmowanej w tym zakresie aktywności przez jednostkę krajową PZD, tj. m.in.:

1) cotygodniowe telefoniczne dyżury prawne dla działkowców i członków organów ROD organizowane nieprzerwanie od kilku lat w Krajowej Radzie PZD;

2) publikowanie na stronie internetowej Związku oraz w wewnętrznych mediach,

tj. w Zielonej Rzeczpospolitej, Biuletynie Informacyjnym, Informatorze działkowca – a także od niedawna – w Aktualnościach związkowych – wyjaśnień problemów prawnych;

3) wydawanie tematycznych publikacji (np. Poradnik prezesa, Przewodnik po ustawie o ROD, Zbiór przepisów związkowych);

4) podejmowanie zagadnień prawnych na naradach wewnątrzzwiązkowych – tak na szczeblu krajowym, jak i okręgu;

5) podejmowanie inicjatyw interpretacyjnych przepisów związkowych

podjęte zostały przez Polski Związek Działkowców kolejne ważne inicjatywy. W dniu 30 listopada 2016 r. podjęta została Uchwała nr 464/2016 w sprawie obsługi prawnej rodzinnych ogrodów działkowych w Polskim Związku Działkowców. W uchwale w sposób szczegółowy określono zasady i zakres, w jakim Prezydium Krajowej Rady PZD oraz okręgowe zarządy zobowiązane są organizować oraz zapewniać rodzinnym ogrodom działkowym wsparcie w zakresie obsługi prawnej. Ważnym i szczególnie istotnym etapem realizacji uchwały, na który Prezydium Krajowej Rady PZD położyło szczególny nacisk już w pierwszych tygodniach jej obowiązywania, było zorganizowanie w każdym okręgu telefonicznych porad prawnych dla działkowców i członków zarządów ROD. Mając bowiem na uwadze bardzo duże zainteresowanie pomocą prawną w trakcie dyżurów prowadzonych w jednostce krajowej PZD oraz sygnalizowanie przez pracowników Krajowej Rady PZD, że również w dniach i godzinach pozadyżurowych odbierają telefony od działkowców oraz członków organów ROD poszukujących wyjaśnienia wątpliwości prawnych, priorytetem stało się zorganizowanie doradztwa prawnego w okręgach i zapewnienie większej dostępności prawników okręgów dla działkowców oraz członków organów ROD.

Narada była zatem doskonałą okazją do omówienia wszystkich istotnych kwestii związanych z działającymi od kilku tygodni telefonicznymi dyżurami prawnymi w okręgach. Podkreślano na niej jak istotne jest, by każdy działkowiec, który zwraca się do PZD z problemem prawnym związanym z prawem do działki w ROD uzyskał profesjonalne wsparcie prawne i miał poczucie właściwego zajęcia się jego problemem. Na naradzie zwrócono uwagę, że uruchomienie dyżurów prawnych w okręgach nie ograniczyło zakresu pomocy prawnej udzielanej przez prawników Krajowej Rady; m.in. nadal w każdy piątek w godzinach 10.00-15.00 prowadzone są dyżury prawne (i jak dotąd liczba telefonów w czasie warszawskich dyżurów nie zmniejszyła się).

Na spotkaniu z prezesami okręgów oraz dyrektorów biur zwracano uwagę na znaczenie raportów z odbywanych w okręgach dyżurów prawnych (okręgi przesyłają raporty do jednostki krajowej raz w miesiącu). Analiza raportów z okręgów oraz raportów przygotowywanych po odbywanych w jednostce krajowej dyżurach prawnych pozwala na bieżące monitorowanie zagadnień prawnych poruszanych w trakcie dyżurów. Powtarzalność pytań na dyżurach będzie wpływała na ustalanie przez jednostkę krajową PZD zapotrzebowania na przygotowywanie publikacji o tematyce rodzącej najwięcej problemów, organizowanie lub sygnalizowanie jednostkom terenowym konieczności przeprowadzenia w określonym zakresie szkoleń, podejmowania przez jednostkę krajową działań w celu wykładni przepisów prawa związkowego itd.

Na naradzie zaapelowano o to, by zapewnienie pomocy prawnej dla działkowców i członków organów ROD było jednym z priorytetowych zadań w okręgach i by była ona organizowana w sposób, który zapewnia realne wsparcie dla poszukujących pomocy prawnej.

AO

Źródło