Skargi i zażalenia

0205.2017

Na naradzie prezesów i dyrektorów biur okręgów (20.04.2017r.) przedstawiony został problem skarg i zażaleń wpływających do Krajowej Rady PZD. Skargi można podzielić na kilka zasadniczych kategorii. Są to skargi na niezgodne z regulaminem ROD zagospodarowanie działki, spory sąsiedzkie, skargi na brak reakcji zarządu ROD na zgłaszane przez działkowców nieprawidłowości, a także na niezgodne ze statutem działania zarządu ROD.

Brak reakcji na skargę działkowca to najgorsze co może się zdarzyć. Organy Związku - wszystkie, mają działać na rzecz działkowców i to działkowiec jest podmiotem działalności Związku. Wielu działkowców dlatego występuje do Krajowej Rady, bo nikt nie zajął się zgłaszanym problemem na szczeblu ogrodu, a w niektórych przypadkach także na szczeblu okręgowym.

Skargi są rozpatrywane przez statutowo umocowane do tego organy Związku. Bardzo często, aby wyjaśnić zgłoszone problemy, sprawy badane są przez zespoły kontrolne okręgowych zarządów i okręgowych komisji rewizyjnych. W niektórych przypadkach także przez zespoły z Krajowej Rady i Krajowej Komisji Rewizyjnej. Związek traktuje bardzo poważnie każdą skargę i każdy sygnał z ogrodu. Są też skargi, które nie znajdują potwierdzenia podczas badania – najwięcej dotyczy dobrze działających zarządów i ludzi społecznie pracujących.

Podczas narady przedstawione zostały najtrudniejsze sprawy, które tylko w ostatnim czasie wpłynęły do KR PZD, a także metody ich rozpatrywania. Zwrócono szczególną uwagę na konieczność szybkiej reakcji na zgłaszane problemy, włącznie z natychmiastowym wyjaśnianiem spraw, które wpływają do Związku za pośrednictwem instytucji zewnętrznych.

Z uwagi na rangę problemu ustalono, że temat skarg i zażaleń będzie przedmiotem obrad Krajowej Rady PZD.

MP