Delegatury rejonowe okręgowych zarządów

0205.2017

Podczas narady prezesów i dyrektorów biur OZ (Warszawa, 19 i 20.04.2017r.) przedstawione zostały wnioski z przeglądu funkcjonujących obecnie delegatur rejonowych, które przede wszystkim wskazują, w jakim kierunku należy zmieniać obecnie obowiązujące przepisy.

Głównym zadaniem delegatur, jest wspieranie działań okręgowego zarządu, a we wskazanych w statucie sprawach wręcz występowanie w jego imieniu. Obecnie, zgodnie ze statutem, delegatura wykonuje następujące zadania występując w imieniu okręgowego zarządu; udziela pomocy zarządom ROD w pełnym zakresie ich statutowych kompetencji; rozpatruje i załatwia skargi dotyczące działalności zarządów ROD i zagospodarowania ROD oraz organizuje i prowadzi ośrodek szkolenia i ośrodek finansowo-księgowy. To są sprawy, które delegatura może samodzielnie podejmować. Ważnym uprawnieniem delegatury jest prowadzenie ośrodka finansowo-księgowego i ośrodka szkolenia. Doświadczenia delegatur, w których już dzisiaj funkcjonują te ośrodki wskazują, że powinno to być wręcz obowiązkowe ich zadanie. Statut upoważnia również delegatury do opiniowania szeregu spraw dotyczących ogrodów, w których decyzje podejmuje następnie prezydium OZ. Do takich spraw należy m. in. prowadzenie inwestycji w ROD: wyrażanie zgody na działania przekraczające zakres zwykłego zarządu, czasowego zajęcia terenu ROD, a także opiniowanie żądań właścicieli nieruchomości w zakresie likwidacji całości lub części ROD oraz uczestniczenie w przebiegu tej likwidacji.

Delegatury, które już dzisiaj aktywnie działają, to w dużej mierze zasługa aktywu społecznego skupionego w komisjach funkcjonujących w ramach delegatur. Aktywnie działające komisje to też jest kierunek, w jakim należy zmieniać przepisy, aby poszerzać kontakty z ogrodami, szybko rozwiązywać zaistniałe w ogrodach konflikty, a także czuwać nad właściwym funkcjonowaniem ogrodów i aktywnie działać na rzecz ich rozwoju.

MP