Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wyroku NSA z dnia 18.05.2018 r. (II FSK 1128/16) dotyczącego braku zwolnienia PIT w przypadku nabycia domu na działce w ROD

2505.2018

W dniu 18.05.2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał wyrok (II FSK 1128/16), w którym rozstrzygnął kwestię, czy można dokonać odliczenia w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w przypadku nabycia domu na terenie ROD.

 

Sprawa została zainicjowana wnioskiem działkowca do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej. Wnioskodawca wskazał, że odziedziczył w 2012 r. po matce lokal mieszkalny. Niestety ze względu na trudną sytuację materialną sprzedał go w 2014 r. Następnie, wnioskodawca wraz z rodziną nabył prawo do działki położonej na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego. W związku z tym zadał następujące pytanie: „Czy w przypadku wydatkowania przychodu uzyskanego ze zbycia lokalu mieszkalnego nabytego w drodze spadku, na zakup budynku przeznaczonego do całorocznego zamieszkania na działce położonej na terenie ROD, wnioskodawca może skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?”

 

Minister Finansów udzielił odpowiedzi, że wydatkowanie przychodu uzyskanego przez wnioskodawcę ze sprzedaży mieszkania na zakup domu na działce w ROD nie jest wydatkiem mieszkaniowym, o którym mowa w art. 21 ust. 25 pkt 1 lit. a) u.p.d.o.f. i tym samym nie uprawnia działkowca do uzyskania zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f.

 

Organ wyjaśnił, że wnioskodawca nabył prawo do działki położonej na terenie rodzinnego ogrodu działkowego, której celem nie jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych, tylko potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych. Wynika to z ustawy o ROD, która wprowadza całkowity zakaz zamieszkiwania. Ten zakaz potwierdzają również rodzaje budynków, które mogą być na terenie ROD. Ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych dopuszcza bowiem wybudowanie na terenie działki altany działkowej o powierzchni zabudowy do 35 m2 oraz o wysokości do 5 m przy dachach stromych i do 4 m przy dachach płaskich. Natomiast z treści art. 21 ust. 1 pkt 131 u.p.d.o.f. wynika, że okolicznością decydującą o zastosowaniu ulgi podatkowej jest przeznaczenie przychodów uzyskanych z odpłatnego zbycia nieruchomości (w terminie począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym zostało ono dokonane) - na własne cele mieszkaniowe, obejmujące nabycie budynku mieszkalnego, jego części lub udziału w takim budynku, a także nabycie gruntu lub udziału w gruncie albo prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w takim prawie, związanych z tym budynkiem.

 

Strona wniosła skargę na ww. interpretację indywidualną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który w wyroku z dnia 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt I SA/Bd 950/15)  uchylił przedmiotową interpretację. WSA uznał, że podatnik ma prawo do zwolnienia, bo dochód ze sprzedaży mieszkania został wydatkowany na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych.

 

Od powyższego wyroku Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający z upoważnienia Ministra Finansów złożył skargę kasacyjną do NSA, który w wyroku z dnia 18.05.2018 r. uchylił wyrok WSA w całości. NSA nie zgodził się z interpretacją przepisów podatkowych dokonaną przez WSA. NSA zajął zupełnie odmienne stanowisko. Uznał bowiem, że nabycie całorocznego domu na terenie ROD nie zaspokaja potrzeb mieszkaniowych i tym samym nie daje prawa do zwolnienia z PIT od sprzedaży nieruchomości.

 

Przedmiotowy wyrok NSA potwierdza dotychczasowe stanowiska PZD, dotyczące zakazu zamieszkiwania i budowy na terenie ROD ponadnormatywnych altan. Sankcjonuje ustalony przez ustawę o ROD porządek prawny i nie daje przyzwolenia, aby osoba działająca niezgodnie z ww. ustawą miała możliwość otrzymywania korzyści finansowych związanych ze zwolnieniem PIT w przypadku dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, który to został przeznaczony na zakup ponadnormatywnej altany (we wskazanym terminie).

 

W świetle powyższego, Krajowy Zarząd PZD ponownie przypomina, że zamieszkiwanie w altanach działkowych oraz budowa ponadnormatywnych altan jest sprzeczne z art. 12 i 13 ust. 1 ustawy o ROD, a także celami rodzinnych ogrodów działkowych, funkcjami działek oraz ideą ogrodnictwa działkowego w Polsce.

 

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Warszawa, dnia 24 maja 2018 r.