Dobre nowiny dla wejherowskich rodzinnych ogrodów działkowych

2905.2018

Rada Gminy Miasta Wejherowa w dniu 27 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Miasta Wejherowa na zadanie służące tworzeniu warunków dla rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych. W Regulaminie, będącym załącznikiem do niniejszej uchwały, wskazano zasady i tryb udzielania dotacji. Regulamin przewiduje możliwość ubiegania się o dotację z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań związanych z budową, przebudową, remontem lub rozbudową sieci elektrycznych, w tym stacji transformatorowych. Jednocześnie Regulamin określa, iż dotacja może być udzielona w wysokości do 90% poniesionych kosztów, ale nie więcej niż 50 000 zł. Co ważne, dotacje będą udzielane na wniosek, który winien być złożony w terminie do 30 czerwca 2018 r. Dlatego też wejherowskie ogrody winny szczegółowo zapoznać się z przedmiotowym Regulaminem, który dostępny jest na stronie: http://www.bip.wejherowo.pl/strony/7292.dhtml, aby w terminie skompletować niezbędne dokumenty i złożyć wniosek. Podjęcie przez władze miasta powyższej uchwały nie stałoby się faktem, gdyby nie starania okręgu Pomorskiego PZD oraz zarządów ROD w Wejherowie. To ich aktywne działania przyczyniły się do tego, iż radni dostrzegli konieczność udzielenia pomocy finansowej rodzinnym ogrodom działkowym. Udzielanie dotacji nie byłoby również możliwe gdyby nie ustawa z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych. To art. 17 ww. ustawy umożliwia przyznanie dla ogrodów działkowych dotacji celowych z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD. Dzięki temu przepisowi, radni mają podstawę prawną do przeznaczania środków na potrzeby inwestycyjno – remontowe w ROD. I jak widać, wejherowscy radni skorzystali z powyższej możliwości. Liczymy, iż obecna pomyślna współpraca będzie trwała także w latach następnych. Mamy również nadzieję, iż inne samorządy także będą korzystać z możliwości udzielania wsparcia finansowego dla ogrodów działkowych. AR