Posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady

0806.2018

W dniu 30 maja 2018 r. odbyło się posiedzenie Pomorskiej Okręgowej Rady PZD w Gdańsku. Obrady zostały otwarte przez Pana Prezesa Czesława Smoczyńskiego, który przywitał wszystkich zebranych członków Okręgowej Rady oraz Przewodniczącego Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku Pana Bogusława Dąbrowskiego. W posiedzeniu uczestniczyło 35 spośród wszystkich 39 członków Rady. Tym samym obrady były prawomocne. Po dopełnieniu wymaganych statutem formalności i przyjęciu porządku obrad, Rada przystąpiła do merytorycznej pracy.

Pierwsza część obrad dotyczyła bieżącej sytuacji Okręgu Pomorskiego, ogrodów i Związku. W swoim wystąpieniu, Prezes Okręgu Pan Czesław Smoczyński szeroko odniósł się do minionych wydarzeń dotyczących ogrodów działowych. Prezes zwrócił zasadnicza uwagę na problemy związane z zabudową ponadnormatywną oraz zjawiskiem zamieszkiwania na terenie ROD. Pani Donata Malinowska, księgowa Okręgu, przedstawiła zbiorcze zestawienie sprawozdań finansowych z ROD za 2017 r. oraz preliminarzy ROD na 2018 r. Przez Przewodniczącego OKR Pana Bogusława Dąbrowskiego został odczytany protokół z badania zbiorczych zestawień przez Okręgową Komisję Rewizyjną PZD w Gdańsku. Okręgowa Rada podjęła w tym zakresie stosowne uchwały.

Następnie, w imieniu Komisji ds. Walnych Zebrań, Pani Leonarda Bachar-Kowalska przedstawiła informacje na temat procesu badania dokumentacji z Walnych Zebrań. Zwróciła szczególną uchwałę na najczęściej pojawiające się błędy i problemy. Temat wywołał szeroką dyskusję, w której starano się wypracować rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie tego rodzaju trudności na przyszłość. Jako kolejny głos zabrał Dyrektor Biura OZ Pan Marcin Kloskowski, który zrelacjonował postęp spraw terenowo prawnych. Omówione zostały między innymi sprawy trwających likwidacji ROD, regulacji stanów prawnych nieruchomości ogrodowych i innych postępowań nieruchomościowych.

Dodatkowo kwestie wprowadzonych zmian w przepisach Związkowych i sposób ich wdrażania. Dużą część obrad zajęła dyskusja dotycząca procedury realizacji zadań wymaganych z uwagi na zmiany zasad przechowywania i przetwarzania danych osobowych. Poruszono temat fizycznego zabezpieczenia dokumentów przechowywanych w ROD. Prezes zaproponował aby ogrody, które nie posiadają biura na terenie ogrodu, rozważyły możliwość wspólnego z innymi ogrodami wynajęcia dodatkowego pomieszczenia biurowego, np. w ramach miejskich zasobów komunalnych. W kontekście niewielkich ROD, w których jest mniej niż 50 działek należy w pierwszej kolejności rozpoznać możliwość połączenia z innym sąsiednim ogrodem. Tam gdzie jest to możliwe, należy rozważyć budowę własnej siedziby na terenie ogólnym. Planowane jest przeprowadzenie specjalnej narady z Prezesami Zarządów ROD, które nie posiadają własnego biura w celu udzielenie wszelkiej możliwej pomocy w rozwiązaniu tego problemu. W dalszej części obrad poruszono szczegółowo omówiono kwestie organizacji tegorocznych Okręgowych Dni Działkowca oraz inicjatywy nadania sztandaru dla Okręgu Pomorskiego.

Sekretarz Okręgu Józef Matwies