Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności - 11.07.2018

1107.2018

Komunikat Krajowego Zarządu PZD

z dnia 10 lipca 2018 r.

w sprawie rządowego projektu ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe

w prawo własności

 

Krajowy Zarząd PZD informuje, że w dniu 27.06.2018 r. do Marszałka Sejmu RP został wniesiony rządowy projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Zgodnie z uzasadnieniem, celem projektu jest usprawnienie dotychczasowych procesów związanych z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego we własność. Projekt przewiduje, że z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi przekształci się z mocy prawa we własność. W zamian za to, nowi właściciele gruntów zabudowanych budynkami mieszkalnymi będą zobowiązani przez okres 20 lat płacić na rzecz dawnych właścicieli gruntów (podmiotów publicznych) roczną opłatę przekształceniową. Wysokość tej opłaty ma być równia opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Opłatę można będzie rozłożyć na raty, odroczyć termin jej zapłaty czy też uzyskać od niej bonifikatę.

Z uwagi, że w projekcie ustawy (w art. 15 pkt. 2) zaproponowano uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w brzmieniu: „Przepisu ust. 1 nie stosuje się do: 1) nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców”, Krajowy Zarząd PZD dokonał analizy treści projektu ustawy pod kątem konsekwencji zaproponowanych zmian dla PZD, ROD i działkowców.

Po przeanalizowaniu treści ww. zapisu, Krajowy Zarząd PZD stwierdził, że uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 nie zmieni sytuacji prawnej PZD, ROD i działkowców. Zaproponowana zmiana związana jest wyłącznie z realizacją zapisów wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10.03.2015 r. (K 29/12), w którym uznano za niezgodny z Konstytucją RP m.in. zapis dopuszczający możliwość uzyskania prawa własności do gruntów, będących wcześniej w użytkowaniu wieczystym przez osoby prawne (poza nielicznymi wyjątkami). W ww. projekcie ustawy pozbawiono osoby prawne możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność, co spowodowało uchylenie zapisu dotyczącego PZD, który stał się bezprzedmiotowy.

Uchylenie ust. 1 b pkt. 1 w art. 1 ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ma zatem wyłączenie charakter redakcyjny, uzasadniony względami prawidłowej techniki prawodawczej. Przedmiotowa ustawa nigdy nie przewidywała dla PZD, działkowców możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność. Takie uprawnienie posiadały wyłącznie osoby fizyczne (spełniające określone kryteria), a do wyroku TK – również osoby prawne (z wyłączeniem Polskiego Związku Działkowców).

Przy okazji analizy ww. zapisu rządowego projektu ustawy, Krajowy Zarząd PZD zbadał również, jakie ewentualnie inne konsekwencje może mieć treść ww. projektu dla Związku, ogrodów i działkowców. W szczególności KZ PZD ustalił, czy istnieje ryzyko związane z nabyciem przez PZD z mocy prawa własności nieruchomości, zajmowanych przez ROD, które są zabudowane budynkami mieszkalnymi niezgodnie z ustawą o ROD (art. 13 ust. 1).

Po przeanalizowaniu treści rządowego projektu, KZ PZD wykluczył taką możliwość. Zgodnie z art. 1 ust. 3 tegoż projektu, dla przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność wymagane jest zabudowanie nieruchomości, będącej w użytkowaniu wieczystym wyłącznie budynkiem mieszkalnym (ewentualnie budynkami, obiektami budowlanymi oraz urządzeniami umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z takich budynków). Grunty ogrodów działkowych, będące w użytkowaniu wieczystym PZD są sporadycznie zabudowane budynkami mieszkalnymi. W większości przypadków dominuje na nich zabudowa w postaci altan oraz budynków, obiektów i urządzeń, stanowiących infrastrukturę ogrodową. W związku z powyższym, ryzyko, że organ administracji stwierdzi z mocy prawa z dniem 1 stycznia 2019 r. uwłaszczenie PZD na gruntach zabudowanych budynkami mieszkalnymi jest bardzo niewielkie. Wobec tego należy uznać, że uchwalenie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w dotychczasowym brzmieniu nie będzie miało wpływu na dalsze funkcjonowanie PZD, ROD i prawa działkowców.

Projekt ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności (druk 2673) dostępny jest na stronie internetowej www.sejm.gov.pl. . W dniu 5 lipca b.r. odbyło się pierwsze jego czytanie, na posiedzeniu Sejmu RP. Następnie, został on skierowany do Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, które mają rozpatrzyć projekt ustawy na posiedzeniu w dniu 12 lipca. Zgodnie z porządkiem 67. posiedzenia Sejmu RP, w dniu 18 lipca b.r. komisje przedstawią Sejmowi sprawozdanie o projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

Zachęcamy do zapoznania się z projektem ustawy!

KRAJOWY ZARZĄD PZD

 

 

Warszawa, dnia 10 lipca 2018 r.