Gdzie należy szukać rezerw finansowych w ROD ? - 01.08.2018

0208.2018

Funkcjonowanie rodzinnego ogrodu działkowego wymaga ponoszenia określonych nakładów. Koszty te związane są z opłatami za niezbędne media (prąd, woda itp.), koszty usług, koszty zarządzania ogrodem w szerokim pojęciu oraz koszty utrzymania na odpowiednim poziomie technicznym infrastruktury ogrodowej. Koszty z reguły mają tendencje rosnące. Wynika to z ogólnej sytuacji gospodarczej ale także innowacyjności gospodarki, która do ogrodów wchodzi coraz bardziej intensywnie.

Są to wymogi elektronicznej sprawozdawczości, nowych przepisów o gospodarce wodnej, technicznego zabezpieczenia ogrodu pod względem bezpieczeństwa, czy nawet realizacja kolejnych dyrektyw unijnych dotyczących ochrony środowiska, ochrony danych osobowych itp. Na zewnętrzne czynniki bezpośredniego wpływu nie mamy. Mamy natomiast wpływ na racjonalną gospodarkę w ogrodzie – jednym słowem na gospodarność. Oznacza to właściwe relacje między przychodami a wydatkami. Tam, gdzie jest to możliwe należy szukać rezerw. Takowe rezerwy nadające się do uruchomienia, to przede wszystkim; - poprawa gospodarki odpadami w ogrodzie. Zarządy ROD alarmują o ogromnym wzroście odpadów, a to generuje koszty wywozu. Czy można temu coś zaradzić? Na pewno tak. Aby poprawić stan istniejący należy zmieniać naszą mentalność działkową i wyrabiać pro społeczne spojrzenie. Mniej przywozić do ogrodu rzeczy zbędnych. Odpady poprodukcyjne kompostować lub sukcesywnie oddawać do określonych punktów zbiórki. Do tego potrzebny jest nawyk segregacji, a ten rodzi się przy odpowiednich procesach przekonywania. W tym celu należy wykorzystywać instrumenty regulaminowe. W krajach o wysokim poziomie ekologii w ogrodach są organizowane zbiorowe kompostowniki. Z kompostu sprzedawanego działkowcom, zarząd pozyskuje dodatkowe środki. Tu pole do pomysłowości jest duże. - Podobnie jest z oszczędnością wody. Dość łatwo zrezygnowaliśmy z form gromadzenia wody opadowej do celów ogrodniczych. A przecież ta forma oszczędności nie wymaga kosztowanych inwestycji. Zarządy ROD muszą podjąć na tym polu określone działania. - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, dzisiaj tak bardzo modne, słabo przyjmuje się w ogrodach działkowych. Warto jednak było by, aby te nieśmiałe pionierskie kroki popularyzować. - O oszczędnym sposobie korzystania z urządzeń technicznych nie warto nawet wspominać, bowiem im mniej napraw, tym mniej kosztów.

W stylu zarządzania należy również szukać rezerw. Przynależność do ośrodka finansowo księgowego to czysta oszczędność w wymiarze jednostkowym. Dodatkowo mamy zapewnioną obsługę profesjonalną, zunifikowaną i poprawną. Warto się nad tym zastanowić. By ożywić kierunek racjonalizacji, trzeba nam częściej liczyć i analizować wydatki z punktu widzenia celowości, by jak najrzadziej trzeba było sięgać do kieszeni działkowca, która mimo powszechnego optymizmu nie jest jeszcze pękata.

Prezes OZ w Szczecinie

mgr Tadeusz Jarzębak