Apel Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sprawie uwzględnienia dotacji dla ROD w budżetach gmin (miast)

3108.2018

APEL

Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku,

z dnia 28 sierpnia 2018r.

Okręgowy Zarząd Pomorski PZD w Gdańsku przypomina Zarządom ROD, że zgodnie z ustawą o finansach publicznych, aktualnie wszystkie gminy (miasta) przygotowują projekty budżetów na 2019 rok. Projekty uchwał budżetowych powinny być przedstawione przez organy zarządzające właściwym radom gmin (miast) do uchwalenia przed 15 listopada 2018 roku. Ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych pozwala na uwzględnienie w budżetach gmin (miast) dotacji celowych dla rodzinnych ogrodów działkowych z obszaru danej gminy (miasta). Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy o rod dotacja taka może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej, jeżeli wpłynie to na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do tego ROD.

W związku z powyższym zwracamy się do Zarządów ROD, aby zgłaszali potrzeby swoich ogrodów do Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów, Rad Miast i Rad Gmin w celu uwzględnienia ich w budżetach na 2019 rok. W szczególności dotyczy to tych jednostek samorządu terytorialnego, które podpisały z reprezentacją ROD porozumienia o współpracy, a także tych, w których działkowcy pełnią funkcje publiczne w organach władzy. Ci ostatni powinni być zaangażowani do popierania wniosków o wsparcie budżetowe. Reakcja samorządów będzie okazją do sprawdzenia poziomu przychylności władz samorządu terytorialnego do działalności działkowców i docenienia roli społecznej PZD działającej na rzecz wszystkich pokoleń mieszkańców, w tym szczególnie w realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej, a także rzeczywistych intencji samorządów wobec Rodzinnych Ogrodów Działkowych funkcjonujących w naszym Okręgu.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Czesław Smoczyński

Przewodniczący Komisji współpracy z samorządem terytorialnym

Franciszek Potulski