Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku.

0709.2018

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie realizacji planów inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września 2018 r. zapoznał się z analizą w sprawie zrealizowanych w PZD inwestycji i remontów w ROD w 2017 roku. Materiał został przygotowany w oparciu o uzyskane przez pion inwestycyjny okręgowych zarządów PZD informacje z rodzinnych ogrodów działkowych.

W 2018 roku rodzinne ogrody działkowe wykonały 4 100 zadań inwestycyjno - remontowych w 2 457 rodzinnych ogrodach działkowych. Łącznie zrealizowano zadania w 53 % ROD zlokalizowanych na terenie Polski o łącznej wartości 56 121 014 zł, z czego budowa nowej infrastruktury kosztowała 22 631 622 zł, a remonty i modernizacje urządzeń infrastruktury ogrodowej wyniosły 33 489 392 zł.

Największy procent ogrodów, w których przeprowadzono zadania remontowo – inwestycyjne w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD funkcjonuje w okręgu:

podkarpackim – 84% (na 161 ROD zadania zrealizowano w 135 ROD);

we Wrocławiu – 73% - (na 226 ROD zadania zrealizowano w 166 ROD);

w Zielonej Górze – 74% (na 121 ROD zadania zrealizowano w 90 ROD).

Z kolei najmniejszy procent ogrodów, w których zrealizowano prace w stosunku do liczby ROD w danym OZ PZD, znajduje się w okręgu:

łódzkim – 34% (na 306ROD zadania zrealizowano w 105 ROD);

sudeckim - 18% (na 136 ROD zadania zrealizowano w 33 ROD);

śląskim – 31 % (na 601 ROD zadania zrealizowano w 186 ROD);

W badanym okresie wybudowano bądź wyremontowano następującą infrastrukturę w ROD:

78 469 m² ogrodzeń,

737 bram i furtek,

449 hydrofornie i inne urządzenia wodne,

125 pomp wodnych,

577 punktów czerpalnych wody,

138 451 mb sieci wodociągowej,

208 755 mb sieci energetycznej,

87 252 m² dróg i alei ogrodowych,

9 023 m² parkingów,

2 464 m² pasów zieleni,

2 154 mb kanalizacji i 44 sanitariatów,

5 079 m² placów zabaw,

w 367 ROD wykonano prace remontowo-inwestycyjne w domach działkowca i budynkach administracyjnych,

Ponadto, wykonano szereg innych zadań towarzyszących inwestycjom, takich jak nowe tablice informacyjne, plany zagospodarowania ogrodów czy monitoring.

Z kwoty 53 267 947 zł, którą ogrody wydatkowały na zadania remontowo - inwestycyjne 49 547 040 zł stanowiły środki własne ROD. Jest to kwota stanowiąca 88 % wszystkich źródeł finansowania. Kwota 4 728 091 zł pochodziła z wypłaconych dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Stanowiło to 8 % wszystkich środków przeznaczonych na inwestycje i remonty w ROD w 2017 roku. Natomiast 1 845 883 zł pochodziło z tzw. źródeł zewnętrznych i stanowiło to 3 % wszystkich wydatkowanych środków.

Zebrane informacje pokazują, iż położony przez Związek silny nacisk na rozwój ogrodów działkowych i promowanie tematu inwestycji i remontów w ROD na naradach z zarządami ROD, na stronach internetowych okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD, oraz w publikacjach związkowych przynosi efekty. Liczba zadań inwestycyjno – remontowych w ogrodach systematycznie rośnie. Dla porównania w 2015 roku przeprowadzono zadania w 23 % ROD, w 2016 roku – w 32% ROD a w 2017 roku – w 53% ROD.

Krajowy Zarząd PZD docenia trud i zaangażowanie zarządów ROD, które podjęły się wykonania zadań inwestycyjno – remontowych w ROD, a także działkowców, którzy ponieśli znaczne obciążenie finansowe towarzyszące realizacji tych prac. To przecież dzięki ich inicjatywie, pracy, oraz pieniądzom, można było wykonać wiele potrzebnych zadań.

Mimo włożonej pracy, potrzeby inwestycyjne są w dalszym ciągu spore. Przerastają one możliwości samych działkowców. Pomocy - na miarę swoich możliwości - na pewno nadal będzie udzielał Związek. W zeszłym roku jednostki nadrzędne PZD przekazały ogrodom w formie dotacji prawie 5 mln zł. Także i w tym roku ogrody mogą liczyć na dotacje z Funduszu Rozwoju ROD okręgowych zarządów PZD i Krajowej Rady PZD. Związek zabezpieczył na ten cel ponad 6 mln zł, a więc więcej niż w 2017 roku. Zatem, zarządy ROD, które planują w tym roku remonty bądź modernizacje infrastruktury ogrodowej, mogą występować o wsparcie finansowe do Związku.

Pomocne na pewno mogą być również niskooprocentowane pożyczki udzielane z Funduszu Samopomocowego, dzięki którym z całą pewnością realizacja zaplanowanego zadania zostanie znacznie przyśpieszona. Na rok 2018 Krajowy Zarząd PZD ustalił oprocentowanie pożyczek z w wysokości 2 %. rocznie. Zatem wysokość oprocentowania uwzględnia tylko przewidywaną inflację, aby realna wartość środków zgromadzonych na tym Funduszu nie malała.

Ponadto, Związek od kilku już lat nakłania rodzinne ogrody działkowe do większej aktywności w zakresie poszukiwania nowych źródeł finansowania, jak i korzystania z obecnie obowiązujących unormowań prawnych zawartych w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych, które w art. 17, umożliwiają ubieganie się o dotacje celowe z budżetów gmin z przeznaczeniem na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej w ROD.

Jednak, aby takie środki były zabezpieczone dla ogrodów w budżecie gminnym, ważna jest aktywność zarządów ROD i samych działkowców. To oni, jako mieszkańcy danego miasta czy gminy, muszą głośno przypominać radnym o obowiązkach, jakie ciążą na samorządach związanych z tworzeniem warunków dla rozwoju ROD.

Równie ważnym źródłem pomocy finansowej dla ROD mogą być budżety obywatelskie. Jest to coraz bardziej popularna metoda realizacji inwestycji w miastach, zwłaszcza, że coraz większa pula środków jest przeznaczana na zadania realizowane właśnie w ramach tych budżetów. Związek bardzo gorąco zachęca ogrody do korzystania z tej formy pomocy, gdyż realizacja inwestycji ze środków budżetów obywatelskich jest stosunkowo łatwa, zwłaszcza, że za wykonanie odpowiada gmina, bądź miasto realizujące zadanie.

Krajowy Zarząd PZD uznaje również za konieczne zwiększenie zaangażowania służb inwestycyjnych w okręgach w organizowanie, prowadzenie i nadzór nad prowadzonymi w ROD inwestycjami i remontami.

Przed wszystkimi strukturami PZD jeszcze wiele pracy, która winna przynieść korzyści w latach następnych. Zadbane i dobrze wyposażone ogrody działkowe winny stać się wizytówką nie tylko Związku, ale i wszystkich mieszkańców. Zadania podejmowane z inicjatywy zarządów ROD i przy współpracy z organami wyższymi PZD oraz pomocy finansowej pochodzącej ze środków zewnętrznych, zapewnią działkowcom wyższy standard przebywania na działkach, jak i umożliwią społeczności lokalnej korzystanie z uroków, jakie dają rodzinne ogrody działkowe.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 5 września 2018 r.