Komunikat Krajowego Zarządu PZD z dnia 5 września 2018 r. w sprawie planów inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku.

0709.2018

KOMUNIKAT

KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD

z dnia 5 września 2018 r.

w sprawie planów inwestycji i remontów w ROD na 2018 roku.

Krajowy Zarząd PZD na posiedzeniu w dniu 5 września 2018 r. zapoznał się z przesłanymi przez okręgowe zarządy PZD informacjami w zakresie planów inwestycji i remontów w ROD przyjętych przez OZ PZD na 2018 rok.

Z powyższych danych wynika, iż w 2018 roku na 4 636 rodzinnych ogrodów działkowych planami inwestycyjno – remontowymi zostało objętych 2 256 ogrodów, co stanowi 48,66 % wszystkich ROD w Polsce. Rodzinne ogrody działkowe zaplanowały 3 393 zadań inwestycyjno – remontowych. Łącznie kwota inwestycji i remontów w ROD w 2018 roku zaplanowana została na poziomie 67 972 055 zł.

Zaplanowane prace remontowo – inwestycyjne obejmują:

a) ogrodzenia – w 715 ROD na łączną kwotę 8 924 740 zł,

b) sieć wodociągową – w 520 ROD na łączną kwotę 17 112 434 zł,

c) sieć energetyczną – w 535 ROD na łączną kwotę 17 340 489 zł,

d) domy działkowca / budynki administracyjne – w 664 ROD na łączną kwotę 13 307 896 zł,

e) drogi i aleje – w 394 ROD na łączną kwotę 5 586 194 zł,

f) zadania z zakresu ochrony środowiska, w tym pasy zieleni, kanalizacja, melioracja – w 175 ROD na łączną kwotę 1 837 198 zł,

g) tereny rekreacyjne, place zabaw, plenerowe siłownie – w 133 ROD na łączną kwotę 1 176 572 zł,

h) inne zadania towarzyszące inwestycjom, w tym tablice informacyjne, monitoring – w 296 ROD na łączną kwotę 2 686 531 zł.

Najwięcej ROD, które zostały objęte planami inwestycji i remontów w stosunku do istniejących na terenie okręgu ogrodów występuje w OZ PZD: w Bydgoszczy (81%), Koszalinie (91%), Legnicy (77%), Opolskim (83%), w Poznaniu (73%), Podkarpackim (96%), we Wrocławiu (81%) i w Zielonej Górze (79%). Natomiast najmniej prac zaplanowano w ogrodach położonych w okręgach: Pomorskim (29%), w Sudeckim (23%), Śląskim (15%) i Toruńsko-Włocławskim (29%).

Plany inwestycyjno – remontowe wykazują, iż z kwoty 67 972 055 zł zaplanowanej na wszystkie zadania remontowo - inwestycyjne, aż 59 004 331 zł stanowić będą środki własne ROD.

Zadania w ROD będą realizowane także przy współudziale dotacji przyznanych przez organy wyższe PZD. Zgodnie z przewidywaniami ogrodów, udział ten wyniesie 4 821 823 zł. Są to jak na razie plany zarządów ROD, ale uważamy, iż ogrody skorzystają z pełnej puli środków finansowych sięgających ponad 6 mln zł zabezpieczonych na ten cel przez organy wyższe PZD.

Część rodzinnych ogrodów działkowych planuje otrzymać pomoc finansową w formie dotacji od jednostek samorządu terytorialnego i Skarbu Państwa. Są to ogrody położone na terenie okręgów: w Bydgoszczy, Częstochowie, Elblągu, Kaliszu, Legnicy, Lublinie, Łódzkiego, Mazowieckiego, Warmińsko-Mazurskiego, Opolskiego, w Pile, Podlaskiego, w Poznaniu, Podkarpackiego, w Słupsku, Sudeckiego, Śląskiego, Świętokrzyskiego, Toruńsko-Włocławskiego i w Zielonej Górze.

Przyjęte przez Okręgowe Zarządy PZD plany inwestycji i remontów w ROD na 2018 rok pokazują, iż z roku na rok ogrody planują coraz więcej zadań inwestycyjno – remontowych. Jest to bardzo dobry objaw, zwłaszcza, że w wielu ogrodach infrastruktura wymaga pewnych nakładów pracy, tak aby wypoczynek na ogrodach był nie tylko bezpieczny ale i komfortowy. Powyższe plany pokazują zarówno wzrost świadomości, jak i aktywności wśród działkowców w tym zakresie.

Potrzeby ogrodów są ogromne, dlatego też konieczne jest, aby zarządy ROD podejmowały inicjatywy remontowo – inwestycyjne i występowały z wnioskami na walnych zebraniach członków ROD, które uprawnione są do podejmowania uchwał umożliwiających przystąpienie do realizacji zadań. Niezbędne jest także aktywne promowanie tematu inwestycji i remontów w ROD, co również wpłynie na zwiększenie ilości prowadzonych robót remontowo- inwestycyjnych w ROD.

KRAJOWY ZARZĄD

POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW

Warszawa, dnia 5 września 2018 r.