Informacja dotycząca odbytych w dniach 21-23 listopada 2018 roku narad szkoleniowych dla Zarządów Rodzinnych Ogrodów Działkowych Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

2611.2018

W dniach 21-23 listopada 2018 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w Gdańsku, Okręgowy Zarząd Pomorski zorganizował i przeprowadził 6 narad szkoleniowych dla 130 Prezesów ROD i 79 sekretarzy działających w Okręgu Pomorskim PZD.

Na zaproszenie Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD Pana Józefa Matwiesa gośćmi narad byli: Przewodniczący Komisji Współpracy z Samorządem Terytorialnym Pan Franciszek Potulski, Sekretarz Okręgu Pomorskiego PZD p. Leonard Niewiński i Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD p. Janina Wrzask.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD Pan Józef Matwies przedstawił bieżącą sytuację w naszym Okręgu i skierował do uczestników narad apel o podejmowanie działań, aby w przyszłej kadencji w organach statutowych ROD ich członkami były osoby spełniające wymagania określone w Statucie PZD. W odpowiedzi uczestnicy spotkań wyrażali zaniepokojenie w zakresie chęci zgłaszania w przyszłorocznych wyborach kandydatur do struktur zarządzających rodzinnymi ogrodami działkowymi, zwracając szczególną uwagę na coraz większe trudności w wykonywaniu pracy społecznej.

Zadania Zarządów ROD w związku ze zbliżającymi się w roku 2019 Walnymi Zebraniami Sprawozdawczo-Wyborczymi Członków PZD w ROD szczegółowo przedstawił i omówił I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD p. Mieczysław Kamiński.

Przetwarzanie i ochronę danych osobowych w PZD zgodnie z RODO przedstawiła i omówiła Dyrektor Biura Okręgu Pomorskiego PZD Pani Beata Milianowska. Uczestnikom narad przybliżyła ten temat, korzystając z opracowanej przez nią prezentacji wykonanej w programie PowerPoint 2010. Taka forma prezentacji spotkała się z zainteresowaniem uczestników.

Zasady ustanowienia i przeniesienia prawa do działki oraz zagadnienia dotyczące wypowiedzenia umowy omówił inspektor terenowo-prawny Pan Marcin Matyszkiewicz.

Sprawozdawczość finansów ROD za rok 2018 przedstawiła Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku Pani Janina Wrzask.

Uczestnicy narad mogli nabywać wydawnictwa Polskiego Związku Działkowców pomocne w prowadzeniu działalności rodzinnych ogrodów działkowych, takie jak: regulaminy ROD, kalendarze biodynamiczne, kalendarze wielokartkowe i inne druki.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Józef Matwies

Galeria