Na jakich zasadach działa zarząd komisaryczny ROD? (sprawy z dyżurów telefonicznych)

2611.2018

Zgodnie z § 41 statutu PZD, zarząd komisaryczny powoływany jest przez OZ PZD w następujących przypadkach:

 1. odwołania (zawieszenia) zarządu ROD,
 2. nie dokonania wyboru zarządu ROD przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), na którym ciążył taki obowiązek,
 3. wygaśnięcia mandatów członków zarządu ROD powyżej 50% jego składu.
  1. Powołanie zarządu komisarycznego ROD w ww. przypadkach jest obowiązkowe. OZ PZD winien powołać organ komisaryczny niezwłocznie, po powzięciu informacji o zaistnieniu ww. przesłanki określonej w § 41 statutu PZD.

   Określenie liczby członków zarządu komisarycznego ROD oraz jego składu osobowego należy do kompetencji OZ PZD. Członkiem zarządu komisarycznego może być w zasadzie każdy członek PZD, wyjątkiem są osoby, które na podstawie statutu PZD mają zakaz sprawowania mandatu w organach PZD.

   Co do zasady zarządowi komisarycznemu ROD przysługują kompetencje zastępowanego zarządu ROD. Oznacza to, że ma on prawo prowadzić sprawy ROD i reprezentować PZD w zakresie i na zasadach określonych w statucie PZD dla zarządu (zwykłego) ROD. W szczególności, może realizować zadania konieczne do zapewnienia bieżącego funkcjonowania ROD, o których mowa w § 72 statutu PZD oraz inne zadania zastrzeżone dla zarządu ROD w przepisach wewnętrznie obowiązujących w PZD.

   Ponadto, ma prawo dokonać podziału funkcji pomiędzy członków zarządu - zgodnie z § 70 statutu PZD oraz zwoływać posiedzenia zarządu - stosownie do § 71 statutu PZD.

   Zarząd komisaryczny nie może jedynie wykonywać kompetencji wynikającej z § 40 ust. 1 statutu PZD, czyli nie ma uprawnienia dokooptowywania do swojego składu innego członka zarządu ROD - w przypadku zmniejszenia się liczby członków z powodu złożenia przez ustępującego członka zarządu pisemnej rezygnacji z mandatu, ustania jego członkostwa w PZD lub odwołania (§ 39 ust. 1 pkt 1-3 Statutu PZD).

   Zgodnie ze statutem PZD (§ 41 ust. 3), zarząd komisaryczny ma prawo działać do czasu wyboru zastępowanego organu przez walne zebranie (konferencję lub zjazd), nie dłużej jednak niż 6 miesięcy od powołania. W uzasadnionych przypadkach OZ PZD może przedłużać ten okres, jednak łącznie nie może on przekroczyć dwóch lat. Biorąc powyższe pod uwagę, należy przyjąć, że działalność zarządu komisarycznego ROD powinna zmierzać do jak najszybszego wyboru przez członków ROD właściwego zarządu w ogrodzie.

   MAP