XV posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku

1212.2018

W dniu 11 grudnia 2018 roku w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD odbyło się XV posiedzenie Okręgowej Rady Pomorskiej Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku. W posiedzeniu oprócz członków Okręgowej Rady uczestniczyli również Pan Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku wraz z członkami Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku oraz Pani Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD.

Głównymi tematami posiedzenia były:

● przebieg kontroli w ROD w drugim półroczu 2018 roku,

● przetwarzanie danych osobowych, w tym przede wszystkim ich ochrona wynikająca z RODO,

● wytyczne dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD przyjęte przez Krajową Radę PZD dotyczące Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych Członków PZD w ROD,

● kampania sprawozdawczo-wyborcza ROD w roku 2019.

Po otwarciu posiedzenia przez Józefa Matwiesa Prezesa Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku, przyjęciu porządku posiedzenia, przystąpiono kolejno do jego realizacji.

Zebrani powołali Komisję Uchwał i Wniosków w składzie: Leonard Niewiński, Leonarda Bachar-Kowalska i Jarosław Parus.

Jednym z ważnych tematów było przygotowanie do kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2019, które omówił Józef Matwies Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku. Szczególną uwagę zwrócił na Wytyczne dla zarządów i komisji rewizyjnych ROD przyjęte przez Krajową Radę PZD, które stanowią niezbędną pomoc przy przeprowadzaniu przyszłorocznych Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych członków PZD w ROD. Podkreślił istotę obowiązków Zarządu ogrodu w zakresie zwołania i przygotowania zebrania ze szczególnym uwzględnieniem wszystkich wymogów ujętych w Statucie PZD. Wskazał również, że dla członków Okręgowej Rady Pomorskiej oraz członków Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD i pracowników biura okręgu przewidziano w połowie stycznia 2019 roku szkolenie w celu zapewnienia właściwej obsługi zebrań sprawozdawczo-wyborczych ROD w roku 2019.

Mieczysław Kamiński I Wiceprezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku przypomniał kwestię obowiązkowego wyłożenia do wglądu dokumentów sprawozdawczych z działalności za rok 2018 oraz za kadencję. Poinformował o możliwości przeprowadzenia zebrań sprawozdawczo-wyborczych w sali szkoleniowej Okręgowego Zarządu Pomorskiego PZD w sytuacji braku pomieszczenia w ROD.

Bogusław Dąbrowski Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku zwrócił uwagę na konieczność współpracy Zarządów ROD z członkami Komisji Rewizyjnych ROD, zwłaszcza w związku ze zbliżającą się w roku 2019 kampanią sprawozdawczo-wyborczą. Stwierdził, że w PZD każdy organ może podejmować tylko takie decyzje, na które pozwala Statut PZD. Zwrócił także uwagę na konsekwencje podejmowania przez Walne Zebrania uchwał niezgodnych z posiadanymi kompetencjami. Takie wadliwe prawnie uchwały Okręgowy Zarząd jest zmuszany uchylić lub stwierdzić ich nieważność.

Prezes Okręgowej Rady Pomorskiej przedstawił wyniki przeprowadzonych kontroli w poszczególnych rodzinnych ogrodach działkowych. W sumie w Okręgu Pomorskim przeprowadzono 12 z 19 zleconych kontroli; w 7 przypadkach kontrole nie odbyły się z powodu różnych przyczyn. Wśród zaleceń zespołów przeprowadzających kontrole znalazły się zagadnienia związane z prawidłowym przeprowadzaniem walnych zebrań, począwszy od prawidłowego zawiadomienia o walnym zebraniu, jego przeprowadzeniu, a skończywszy na właściwym podejmowaniu uchwał. Ponadto dotyczyły one prawidłowego prowadzenia spraw finansowych, w tym przestrzegania preliminarzy finansowych, właściwej gospodarki środkami finansowymi, zarządzaniem majątkiem ROD i prowadzeniem właściwej ewidencji oraz spraw gospodarki gruntami w zakresie: ponadnormatywnego budownictwa, zamieszkiwania na działkach i planów zagospodarowania ROD.

Pani Janina Wrzask Główna Księgowa Okręgu Pomorskiego w Gdańsku podczas posiedzenia odniosła się do istotnych obecnie kwestii związanych z wysyłaniem przez ROD w formie elektronicznej formularzy PIT za rok 2018. Poinformowała, że obowiązek ten musi zostać spełniony do dnia 31 stycznia 2019 r., lecz w celu jego realizacji potrzebny jest tzw. Certyfikowany Podpis Elektroniczny. Zaoferowała jednocześnie pomoc Zarządom ROD w wypełnieniu tego obowiązku przez funkcjonujący OFK.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD skierował do uczestników posiedzenia apel o większe niż dotychczas korzystanie z programu komputerowego DGCS PZD System przez Zarządy ROD, a także zlecanie OFK prowadzenia obsługi finansowo-księgowej ROD.

Pani Zofia Rut-Skórzyńska Kierownik Wydziału Prezydialnego Jednostki Krajowej PZD wyjaśniła najważniejsze zmiany wynikające z Wytycznych dla Zarządów i Komisji Rewizyjnych ROD dotyczących kampanii sprawozdawczo-wyborczej w roku 2019. Wśród poruszanych kwestii szczególną uwagę zwróciła m.in. na zagadnienia związane z:

● wyłożeniem dokumentów, co stanowi obowiązek wynikający z przepisów prawa,

● wyborem właściwej liczby członków organów ROD,

● skutecznym i zgodnym ze Statutem PZD powiadomieniem wszystkich członków PZD o Walnym Zebraniu,

● obowiązkowym powiadamianiem Okręgowego Zarządu PZD o terminie i miejscu odbycia Walnego Zebrania,

● obowiązkiem wywieszenia na tablicy ogłoszeń ROD zawiadomienia o zebraniu, jak również informacji sprawozdawczo-finansowych. Ponadto wspomniała o przepisach związanych z odpracowaniem opłaty ogrodowej w ROD, jako możliwości likwidacji przez działkowca zaległości finansowej.

Prezes Okręgu w zakresie stanu bezpieczeństwa w Rodzinnych Ogrodach Działkowych Okręgu Pomorskiego i podejmowanych działań poinformował zebranych o planowanych w dniach 12-13 grudnia 2018 r. spotkaniach z przedstawicielami Policji. Zwrócił uwagę na fakt narastających, szczególnie w okresie zimowym, włamań i kradzieży, które są dużym problemem dla działkowców. Stwierdził, że tym bardziej istotna jest współpraca z organami Policji w celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób i mienia działkowców oraz mienia Związku.

Prezes Okręgu zaprezentował również projekt nowego Regulaminu Okręgowej Rady, który po wprowadzeniu drobnych poprawek został ostatecznie przyjęty większością głosów. Przekazał także uczestnikom posiedzenia informacje z posiedzenia Krajowej Rady PZD.

W sprawach różnych przypomniał o wymogu sporządzenia rejestru członków PZD. Zwrócił uwagę na aktywizację działań podejmowanych przez Kolegia Prezesów ROD przy załatwianiu spraw istotnych dla ROD, w tym opłat za wywóz śmieci i dostaw prądu elektrycznego dla ogrodów.

W dyskusji udział wzięli m.in.: Jarosław Parus, Ryszard Gurtiaków, Jan Dyjak, Stanisław Jaruzel, Leonarda Bachar-Kowalska, Tadeusz Rojek, Wojciech Pera, Mirosław Masiel. Przewodniczący Komisji ds. współpracy z samorządem terytorialnym Franciszek Potulski poinformował o rezultatach wyborów samorządowych ze szczególnym uwzględnieniem wyboru członków PZD do rad miejskich i rad miejsko-gminnych oraz wyboru burmistrzów miast i gmin sprzyjających ogrodnictwu działkowemu i Polskiemu Związkowi Działkowców. Stwierdził, że Prezes Okręgu Pomorskiego PZD wraz z Przewodniczącym Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku skierowali listy gratulacyjne do wszystkich nowo wybranych Prezydentów, Burmistrzów, Wójtów oraz Marszałka Województwa Pomorskiego.

Kierownik Wydziału Prezydialnego JK PZD Pani Zofia Rut-Skórzyńska udzielała wyczerpujących odpowiedzi na zadawane pytania przez uczestników posiedzenia.

Okręgowa Rada Pomorska Polskiego Związku Działkowców w Gdańsku przy frekwencji wynoszącej 92,10 % przyjęła 3 uchwały:

● Nr 48/XV/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji problemowych zgodnie z postanowieniem § 45 Statutu PZD,

● Nr 49/XV/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku zgodnie z postanowieniem § 108 ust. 4 Statutu PZD,

● Nr 50/XV/2018 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższonej opłaty ogrodowej związanej z zarządzaniem ROD zgodnie z postanowieniem § 147 ust. 1 pkt 2 Statutu PZD.

Kończąc posiedzenie Prezes Okręgu Pomorskiego złożył wszystkim uczestnikom posiedzenia serdeczne życzenia świąteczno-noworoczne.

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD

Józef Matwies

Galeria