Kto może być członkiem organu PZD w ROD, a kto nie może

1712.2018

W związku ze zbliżającym się okresem sprawozdawczo-wyborczym w ROD, coraz częściej pojawia się pytanie, kto może, a kto nie może kandydować do organów PZD w ROD, tj. zarządu ROD oraz komisji rewizyjnej ROD. Odpowiedzi w tej sprawie należy szukać w statucie PZD. Zgodnie z § 34 ust.1, członkiem organu PZD w ROD może być jedynie członek PZD w ROD.

Natomiast, członkiem zarządu ROD, czy też komisji rewizyjnej w ROD nie może być:

osoba nieposiadająca prawa do działki, a tym samym członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski nie ma działki, ale jest gospodarzem w ROD. Ponieważ nie posiada działki, a tym samym członkostwa w PZD, nie może być członkiem zarządu ROD czy też komisji rewizyjnej.

osoba nie posiadająca członkostwa w PZD (§ 34 ust. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski jest wyłącznie działkowcem w danym ROD. Ponieważ nie posiada członkostwa w PZD, nie może być członkiem organu PZD w ROD.

osoba, która jest członkiem innego organu PZD w ROD (§ 34 ust. 2 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski został wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu, ale chciałby również być członkiem komisji rewizyjnej w ROD. Ponieważ został już wybrany na członka zarządu, nie może być równocześnie członkiem komisji rewizyjnej w ROD.

osoba bliska członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski został wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żadna z jego osób bliskich tj. małżonek, dzieci, wnuki, prawnuki, rodzice, dziadkowie, pradziadkowie, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia nie będą mogły zostać członkami zarządu ani komisji rewizyjnej w ROD.

małżonek osoby bliskiej członka organu PZD w ROD (§ 34 ust. 3 zd. 1 statutu PZD)

Przykład: Jan Kowalski został wybrany przez walne zebranie ROD na członka zarządu. Tym samym, żaden z małżonków jego osób bliskich nie będzie mógł zostać członkiem zarządu ani komisji rewizyjnej w tym ROD np. małżonkowie dzieci (synowa, zięć).

osoba odwołana z organu PZD – w trakcie zakazu wynikającego z § 42 ust. 5 statutu PZD

Przykład: Jan Kowalski został wybrany na członka zarządu ROD na kadencję w latach 2015-2018. W 2017 r. został odwołany. W związku z zakazem wynikającym z § 42 ust. 5 statutu PZD, nie może wchodzić w skład zarządu, czy też komisji rewizyjnej, przez cały okres następnej kadencji tj. w latach 2019-2022.

Zgodnie z uchwałą nr 3/V/2008 Krajowej Rady PZD z dnia 26 listopada 2008 r. w sprawie interpretacji Statutu PZD, niedopuszczalne jest sprawowanie mandatu w jakimkolwiek organie Związku przez osobę, która w sposób rażący narusza statutowe obowiązki członka PZD, np. zamieszkuje na działce lub posiada ponadnormatywną altanę.

MAP