Czy zarząd ROD powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki, w przypadku, gdy udzielił już negatywnej odpowiedzi na poprzedni?

2112.2018

Kwestie zatwierdzania przeniesienia praw do działki reguluje ustawa o ROD (art. 41) oraz Statut PZD (§ 78 i 79)

Zgodnie z nimi, aby umowa przeniesienia praw do działki była skuteczna musi zostać zatwierdzona przez zarząd ROD. W tym celu, nabywca lub zbywca działki muszą złożyć do zarządu ROD wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki i załączyć oryginał umowy. Zarząd ROD ma 2 miesiące (licząc od dnia otrzymania wniosku) na zatwierdzenie przeniesienia praw do działki albo odmowę. Bezskuteczny upływ tego terminu jest jednoznaczny z zatwierdzeniem przeniesienia praw do działki.

Decyzję w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki podejmuje zarząd ROD w formie uchwały.

Oświadczenie, w przedmiocie zatwierdzenia albo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, składa w imieniu PZD zarząd ROD działając na zasadach określonych w § 73 ust. 2 i doręcza je obu stronom umowy za pokwitowaniem lub przesyła listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Oświadczenie sporządza się w formie pisemnej, przy czym odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest sporządzana w formie pisemnej z uzasadnieniem pod rygorem nieważności.

Od uchwały w sprawie zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki nie przysługuje odwołanie. Zgodnie bowiem ze Statutem PZD, odwołanie od uchwał zarządu ROD przysługuje wyłącznie członkowi PZD w sprawach dotyczących jego członkostwa. Uchwała dotyczącą przeniesienia praw do działki nie jest sprawą związaną z członkostwem w PZD.

Od uchwały zarządu ROD w sprawie odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki przysługuje inny środek odwoławczy. A mianowicie, powództwo o ustalenie, że odmowa zatwierdzenia przeniesienia praw do działki jest bezpodstawna. Orzeczenie sądu o bezpodstawności odmowy zastępuje oświadczenie stowarzyszenia ogrodowego w przedmiocie zatwierdzenia.

Przepisy obowiązujące w PZD nie rozstrzygają wprost kwestii ponownego rozpoznawania wniosku o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki. Jednakże w świetle zapisów ustawy o ROD (art. 41 ust. 3), można wyprowadzić wniosek, że zarząd ROD mimo odmowy zatwierdzenia przeniesienia praw do działki, powinien rozpatrzyć ponowny wniosek o zatwierdzenie przeniesienia praw do działki dotyczący tej samej umowy przeniesienia praw do działki (aby nie nastąpiło automatyczne zatwierdzenie przeniesienia prawa do działki po upływie 2 miesięcy od dnia otrzymania tego wniosku).

MAP