KOMUNIKAT KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD dla gdańskich ROD i działkowców!!!!!!

2912.2018

KOMUNIKAT
KRAJOWEGO ZARZĄDU PZD
dla gdańskich ROD i działkowców !!!!!!

Krajowy Zarząd PZD alarmuje zarządy ROD i działkowców z ROD usytuowanych na terenie miasta Gdańsk o monitorowanie prac planistycznych dotyczących zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

Z informacji nadesłanej przez Okręg Pomorski wynika, że Rada Miasta Gdańska uchwałą nr LI/1506/18, przyjęła studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, z którego wynika, że zmiana przeznaczenia dotyczy częściowo lub w całości 76 ROD, co stanowi 93 % ogółu gdańskich ogrodów.

Powyższe powoduje, że przyszłe prace planistyczne nad przygotowaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska będą opierać się na przyjętym studium. Niesie to realne zagrożenia dla dalszego istnienia i funkcjonowania gdańskich ROD, gdyż inne ich przeznaczenie w planie niż ZD - zieleń działkowa - to realne widmo nieuchronnej likwidacji ogrodów działkowych z przestrzeni miejskiej.

Krajowy Zarząd PZD wzywa zarządy ROD oraz wszystkie struktury PZD, a także samych działkowców do bacznego przyglądania się pracom planistycznym i apeluje do aktywnego udziału w celu przeciwdziałania tym poczynaniom, poprzez składanie uwag do projektu planu. Należy walczyć o pozostawienie ogrodów w aktualnej lokalizacji na dotychczasowych zasadach funkcjonowania ze wskazaniem tego terenu jako zieleni działkowej. Apelujemy do udziału w sesjach Rady Miasta Gdańska, gdy będzie podejmowany temat pracy nad projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wspólnie podejmujmy aktywną walkę o zachowanie istnienia ROD dla przyszłych pokoleń.

Krajowy Zarząd PZD z niepokojem patrzy na trend wielu miast, które ze wzmożonym zapałem aktualnie przystępują do prac planistycznych kosztem ROD. Gdańsk jest kolejnym miastem w Polsce, które chce uwolnić tereny poprzez likwidacje ogrodów działkowych. Nie pozostawajmy bierni.

Na naszej stronie umieszczone jest stanowisko Krajowego Zarządu PZD z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zagrożeń dla istnienia ROD - zapoznaj się z nim.

Warszawa dnia 28 grudnia 2018 r.

KRAJOWY ZARZĄD PZD

Galeria