KOMUNIKAT Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku w sprawie działań zmierzających przeciwdziałaniu zagrożeniom ROD

0301.2019

W dniu 19 grudnia 2018 r. Okręg Pomorski PZD w Gdańsku skierował do Biura Rozwoju Gdańska pismo w sprawie udzielenia informacji dotyczącej uchwały nr LI/1506/18 Rady Miasta Gdańska z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska.

W związku z powyższym w dniu 21 grudnia 2018 r. Okręg Pomorski PZD w Gdańsku otrzymał odpowiedź z Biura Rozwoju Gdańska, z której wynika, że zmiana przeznaczenia dotyczy częściowo lub w całości 76 ROD.

W zakresie opracowywania przez Gdańsk studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które zagrażają dalszemu istnieniu ROD, Okręg Pomorski PZD informuje, że niezwłocznie podjął kroki mające na celu wyrażenie sprzeciwu wobec działań planowanych przez władze miasta Gdańska.

W związku z tym Okręg Pomorski PZD wystosował w dniu 27 grudnia 2018 r. pisma adresowane do:

● Pana Pawła Adamowicza Prezydenta Miasta Gdańska
● Pani Agnieszki Owczarczak Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska
● Biura Rozwoju Miasta Gdańska

W ramach przewidywanych działań Okręg Pomorski PZD planuje w najbliższym czasie spotkania z prezesami ROD w celu zwiększenia świadomości odnośnie czyhających zagrożeń dla istnienia ROD i większej mobilizacji społeczności działkowców w celu obrony ich praw.

Kolegia Prezesów Zarządów ROD zostaną zaangażowane w obronę praw związkowych i ochronę ROD przed szkodliwymi społecznie działaniami zmierzającymi do likwidacji, często jedynych miejsc zielonych w mieście, które są oazami zieleni. Okręgowy Zarząd Pomorski PZD planuje w ramach Zespołu ds. funkcjonowania w przestrzeni publicznej Miasta Gdańska rodzinnych ogrodów działkowych odbyć spotkanie z Prezydentem Miasta Gdańska, na którym zostaną przedstawione argumenty obalające plan likwidacji rodzinnych ogrodów działkowych.

Ponadto temat zagrożeń dla istnienia rodzinnych ogrodów działkowych będzie omawiany podczas posiedzenia Okręgowej Rady Pomorskiej PZD, z udziałem przewodniczących 6 Kolegiów Prezesów Zarządów ROD zlokalizowanych na terenie Gdańska. Z pewnością zostanie poruszony temat współpracy ROD z samorządem terytorialnym w ramach realizacji zadań wynikających z polityki senioralnej jst.

Pan Franciszek Potulski - członek Okręgowej Rady Pomorskiej PZD w Gdańsku, Przewodniczący Komisji Współpracy z Samorządem Terytorialnym, będąc reprezentantem Okręgu w Wojewódzkiej Radzie Dialogu Społecznego na posiedzeniu w styczniu 2019 roku podejmie działania, aby w podjętym stanowisku znalazło się stwierdzenie o niezbędności współpracy samorządu terytorialnego z ROD w zakresie realizacji polityki senioralnej Państwa.

Józef Matwies

Prezes Okręgu Pomorskiego PZD w Gdańsku

Galeria