Już obowiązuje znowelizowany Regulamin ROD

0801.2019

Regulamin ROD obowiązuje wszystkie osoby przebywające na terenie ogrodu działkowego, dlatego bardzo istotne jest poinformowanie działkowców o zmianach, które w nim zapisano. Krajowy Zarząd PZD podjął decyzję o wydrukowaniu znowelizowanego Regulaminu ROD w nakładzie odpowiadającym liczbie działkowców. Został on przekazany do okręgów, skąd zarządy powinny odbierać go w liczbie odpowiadającej liczbie działkowców w ROD. Koszty Regulaminu ROD dla członków PZD zostaną pokryte ze składki członkowskiej, a działkowcy niebędący członkami PZD będą mogli go nabyć w swoim zarządzie.

Oto najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone do Regulaminu ROD:

§ 2 ust. 3 - zmiana dotycząca nadawania nazw dla ROD;

§ 9 ust. 2 pkt 4 - nowa regulacja stanowiąca o tym, że działkowiec powinien przywrócić stan sprzed naruszenia, jeśli przyczynił się do jego powstania;

do § 17 wprowadzono regulację dotyczącą wypowiadania umowy dzierżawy działkowej;

§ 34 ust. 2 – wprowadzono nowy przepis zabraniający dokonywania nasadzeń na terenach ogólnych;

§ 44 ust. 5 i 6 - wskazano postępowanie w przypadku, gdy z uwagi na ukształtowanie działki nie jest możliwe posadowienie altany w wymaganych odległościach od granicy działki;

§ 45 ust. 2 i 3 - wprowadzono nową regulację dotycząca nadzoru nad altanami i ich parametrami przez zarząd ROD (ust. 2) i możliwość skorzystania przez zarząd do realizacji tego celu instytucji wejścia na działkę na podstawie § 73 i 74, jak również odpowiedzialności za właściwe usytuowanie altany (ust. 3);

§ 67 pkt 2 – wprowadzono termin „ponad przeciętną miarę” odnoszący do obowiązku działkowca niezakłócania spokoju sąsiadom, zwłaszcza poprzez korzystanie z urządzeń;

§ 70 – w przepisie dotyczącym wjazdu na teren ogrodu osób niepełnosprawnych zrezygnowano z przymiotnika „ruchowo”;

§ 80 – wprowadzono regulację dotyczącą odpowiedzialności działkowca: „Działkowiec winny działania lub zaniechania, przez które PZD poniósł szkodę, odpowiada za nią osobiście. Odpowiedzialność ta obejmuje w szczególności obowiązek zrekompensowania kosztów poniesionych przez PZD w celu usunięcia naruszeń w infrastrukturze ogrodowej”;

§ 81 ust. 3 – dopisano, że skierowane do działkowca pisma po ich zwrocie przez pocztę pozostaną w aktach ze skutkiem doręczenia również w przypadku w przypadku nieprzyjęcia korespondencji;

§ 83 ust. 4 – wpisano statutową możliwość odpracowania zaległości z tytułu niewnoszenia opłat ogrodowych za zgodą zarządu ROD.

Zofia Rut-Skórzyńska

Tu można pobrać jednolity tekst Regulaminu, który obowiązuje od dnia 1 stycznia 2019 r. ( LINK)

Galeria